Vil øyremerka vitskaplege stillingar for kvinner

- Eg vil øyremerka stipendiat- og postdoktor-stillingar for kvinner innanfor realfaga. Kvinnene som blir tilsette skal sjølvsagt også vera godt kvalifiserte. Det skal me få til i dialog med overvakingsorganet ESA i Brüssel. Det sa forskingsminister Tora Aasland på seminaret om likestillingspolitikk for eit nytt tiår på Blindern i dag. Seminaret var ein del av UiOs markering av Den internasjonale kvinnedagen.

IKKJE RÅD TIL: - Samfunnet har ikkje råd til at dei fremste akademikarane våre berre blir rekrutterte frå halvparten av innbyggjarane, sa Tora Aasland på Blindern i dag.
Foto: Martin Toft

Tora Aasland ynskjer å øyremerka vitskaplege stillingar i høgare utdanning.

- Samfunnet har ikkje råd til at dei fremste akademikarane våre berre blir rekrutterte frå halvparten av innbyggjarane. Øyremerking av vitskaplege stillingar er eit tiltak me veit verkar, sa Aasland.

Blant dei mest sentrale tiltaka er altså øyremerking av stipendiatstillingar og postdoktor-stillingar, spesielt innanfor realfag og teknologifag, der det er få kvinner i vitskaplege stillingar.

EFTA-domstolen slo i 2003 fast at øyremerking av vitskaplege stillingar var i strid med EØS-reglementet.

- EØS-avtalen er noko endra på dette området etter dommen frå 2003, og dette gir oss høve til å utforska handlingsrommet for øyremerking av vitskaplege stillingar, sa statsråden. Ho viste til at berre 17 prosent av alle professorane ved norske universitet i dag er kvinner, medan berre 6 prosent av professorane i teknologiske fag er kvinner.

-Eg vil ta med røynslene andre land har gjort for å få dette til, og eg inviterer også Universitetet i Oslo til dialog for å sjå kva område og i kva omfang det går an å få til tiltak for å få opp talet på kvinner i dei aktuelle faga.

Statsråd Aasland opplyste også om at Kunnskapsdepartementet i løpet av våren vil presentera ei stortingsmelding om forskarrekruttering. Den vil blant anna presentera likestillingstiltak i akademia.
Samtidig inviterte ho UiO til å vera med i konkurransen om å vinna likestillingsprisen for 2008.

-Den prisen vil me gjerne vinna, repliserte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, då ho takka statsråden for innlegget.

Ho blei etterfylgd av viserektor Inga Bostad, som presenterte likestillingspolitikken og likestillingstiltaka til Universitetet i Oslo. Ho viste også til enkelte mytar om kvifor kvinner ikkje satsar på ei forskarkarriere. Barn er inga hindring, og kvinner har like stor lyst på å satsa på ein forskarkarriere som menn, slo ho fast.

Seminaret blei avslutta med at forskar Camilla Schreiner heldt eit foredrag om kva som er grunnane til at jenter ikkje automatisk vel realfag, og moglege grunnar til at dei i visse tilfelle vil gjera det.

Emneord: Universitetspolitikk, Likestilling Av Martin Toft
Publisert 7. mars 2008 16:14 - Sist endra 10. des. 2008 16:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere