Ti på topp-liste skal gi betre samhandling

Oppfylginga av Stjernø-utvalet og UiOs faglege prioriteringar er to av dei ti områda som heile universitetssamfunnet skal delta i og ha eigarskap til. Det vedtok Universitetsstyret i førre veke. - Målet er å få til betre samordning og samhandling på tvers av nivå og einingar, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til Uniforum.

TI: - Etter grundig arbeid har me klart å få til ei liste på ti område som i stor grad er gjennomgåande og felles, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.
Foto: Ståle Skogstad

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er glad for at Universitetsstyret gjekk inn for framlegget til ti strategiske fokusområde som har utgangspunkt i UiOs årsplan og strategiske plan.

- Det har vore ein strålande prosess i leiarfora, blant dei tillitsvalde og mellom studentane. Det kom inn nærare 50 forslag til fokusområde, men etter grundig arbeid har me klart å få til ei liste på ti område som i stor grad er gjennomgåande og felles, seier Bjørneboe. Dei ti fokusområda er delte inn i tre. Den første hovuddelen er heilskaplege prioriteringar, den andre er framtidsretta leiing og den tredje er effektiv forvalting.

- Både på styremøta og på leiarmøta avspeglar sakskarta at UiO har mange ulike einingar og komplekse målsetjingar. Ikkje alle sakene er like viktige, og mange har også svært ulik karakter. Difor blir det ofte krevjande å halda strategisk og heilskapleg UiO-fokus på desse møta og få nok tid til å diskutera dei viktigaste sakene. Til no har arbeidet med utvikling av samhandling og styring av verksemda ved UiO i stor grad dreidd seg om plandokument og planprosessar. No må me sjå på korleis me realiserer planane.

- Vil gripa inn i møtestrukturen

- Kva andre konsekvensar vil dette få?

- Det vil gripa inn i møtestrukturen både for styremøte, rektoratmøte, dekanmøte, direktørnettverk og leiargruppa til universitetsdirektøren. Også kommunikasjons- og arbeidsforma i ulike leiarforum vil merka dette. I tillegg vil me vil ha heile organisasjonen med på det, konstaterer ho.

- Kvifor gjer universitetsleiinga dette?

- Dette gjer me for å forankra alt arbeid me gjer for å lyfta oss som eit forskingsuniversitet av høg internasjonal standard. Difor er det viktig å handla, halda fokus og å gjennomføra det me har sett oss føre, seier Bjørneboe.

Dette er dei ti fokusområda:
UiOs faglege prioriteringar

Oppfylging av Stjernø-utvalet

Styrkja prioriterte nasjonale og internasjonale samarbeidsflater

Meir synleg og tydeleg samfunnskontakt for å styrkja UiOs påverknad og rammevilkår

Heilskapleg utvikling av kultur, organisasjon og leiing

Framtidsretta rekruttering av både tilsette og studentar

Godt miljø for læring og arbeid

Kvalitetssikring av forvalting

Betre administrative støttetenester

Sikra forsvarleg eigedomsforvalting

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 5. mars 2008 15:54 - Sist endra 10. des. 2008 15:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere