- Smaker av enevelde

Rektor ved Universitetet i Oslo, Geir Ellingsrud, har på fullmakt besluttet at Rettsmedisinsk institutt skal legges direkte under Det medisinske fakultet og ikke ha noe styre eller annen medarbeiderrepresentasjon. - Det hele smaker av enevelde, sier Live Rasmussen i Forskerforbundet.

- UDEMOKRATISK: Live Rasmussen, Ole Martin Nodenes og Ellen Dalen (t.h.), anklager universitetsledelsen for å undergrave medbestemmelsesretten for de ansatte på Rettsmedisinsk institutt.
Foto: Ola Sæther

18. januar besluttet rektor Geir Ellingsrud på fullmakt at Rettsmedisinsk institutt (RMI) skal legges direkte under Det medisinske fakultet. Instituttet, som til nå har ligget under Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, skal ikke ha noe styre, og direktøren som tilsettes kan selv velge om enheten skal ha et fagråd eller ikke.

- Saken var dårlig forberedt og sakspapirene inneholdt ingen begrunnelse for valg av organisering eller styringsform. Fagorganisasjonene markerte sin motstand mot en slik løsning i drøftingsmøte med fakultetsledelsen, og mener at det er kritikkverdig at rektor tar denne type saker på fullmakt, sier Ellen Dalen, som er leder for Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo (UiO).

- Udemokratisk vedtak

- Universitetsstyret bør ha prinsipielle diskusjoner om hva slags demokratiske organer UiO skal ha. Rektoratet ble valgt på en plattform som skulle styrke universitetsdemokratiet. Både prosessen fram til vedtaket og innholdet i dette vedtaket er udemokratisk, legger Dalen til.

Live Rasmussen, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, mener beslutningen er et brudd på UiOs normalregler for hvordan institutter skal styres.
- Og styrker man universitetsdemokratiet ved å frata 70 medarbeidere all innflytelse over egen arbeidssituasjon? Medbestemmelse for de ansatte er viktig i en kompetanseorganisasjon som UiO, ikke minst i en krevende overgangsperiode som den Rettsmedisinsk institutt nå går inn i, understreker hun.

- Null representasjon

- Det er provoserende når fakultetsdirektøren foreslår at instituttet verken skal ha noe styre eller råd. De ansatte får null representasjon. Fagforeningene ble heller ikke informert før flere uker etterpå. På et direkte spørsmål på et drøftingsmøte jeg hadde med fakultetsdirektøren så sent som 6. februar, sa han ikke noe om at beslutningen allerede var tatt, sier Ole Martin Nodenes, leder for Parat ved UiO.

Han fremhever at i henhold til Universitets- og høgskoleloven kan universitetene organisere seg slik de selv vil, men at det er styret som i siste instans vedtar organiseringen.
- Ved at rektor tok vedtaket på fullmakt undergraver han universitetsdemokratiet. Det nye RMI er en type enhet som ikke er beskrevet noe sted før. Beslutningen kan da umulig ha hastet så mye at saken ikke kunne ha blitt fremlagt og drøftet på universitetsstyremøtet 26. februar, mener han.

- Universitetsledelsen tror kanskje at de har vært lure ved å omgå reglene, men jeg tror de har foreskrevet gal medisin. Det hele smaker av enevelde, sier Rasmussen.

Et uvanlig institutt?

Hareide-utvalget foreslo i høst at Rettsmedisinsk institutt skulle inngå i et fremtidig Statens rettssakkyndige institutt. Storinstituttet skulle omfatte all rettmedisinsk service i Norge, fra rettspatologi og klinisk rettsmedisin, til rettstoksikologi og rettsgenetikk som innbefatter undersøkelse av DNA-spor i kriminalsaker. 1. september i år trer en ny lov i kraft som senker terskelen for å havne i politiets DNA-register. Dette vil bety en stor økning av antall DNA-analyser som RMI skal utføre, og forutsetter en utvidelse av instituttet, som inntil videre forblir en del av UiO.

Fakultetsdirektøren ved Det medisinske fakultet, Bjørn Hol, sier i en e-post til Uniforum at det nye RMI ikke vil være et institutt i universitetslovens forstand, og at det derfor ikke er nødvendig å opprette et styre eller råd. Det vil være opp til den nye direktøren om han eller hun vil ha et fagråd. Stillingen som direktør for det nye instituttet ble utlyst i forrige uke.

- En klok leder vil trekke de ansatte med i viktige saker og eventuelt også etablere et fagråd, sier Hol. Han kan ikke huske at Nodenes stilte ham et direkte spørsmål på drøftingsmøtet, om et vedtak alt var fattet.
- Her må det i så fall ha vært en kommunikasjonssvikt. Jeg hadde ingen grunn til ikke å fortelle ham at beslutningen alt var tatt, sier Hol.

- Spent stemning

- Det finnes for tiden ikke noe fungerende representativt organ for de ansatte ved Rettsmedisinsk institutt. Instituttlederen er utnevnt av fakultetsdivisjonslederen. Det har tidligere vært et instituttutvalg der de forskjellige grupper ansatte har valgt representanter. Utvalget har ikke vært innkalt på over to år, sier professor i medisin ved RMI, Torleiv Ole Rognum. Han var en av 15 ansatte som i januar i fjor skrev brev til instituttledelsen, med forslag til hvordan man kunne forbedre arbeidsmiljøet på RMI og unngå at flere sa opp, blant annet på grunn av stort arbeidspress.

- Demokrati og medinnflytelse synes å være helt fraværende i den strukturen som er foreslått. Dette er meget bekymringsfullt, ikke minst på bakgrunn av det vanskelige arbeidsmiljøet som har preget RMI i lang tid. De ansatte er ikke blitt hørt i saken, sier han og legger til at det er en nokså spent stemning på instituttet.

- God håndtering


Det var universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe som, etter å ha fått tilsendt fakultetstyrets forslag, foreslo for rektor at organisasjonsendringen på RMI ble besluttet på fullmakt. Bjørneboe skriver i en e-post til Uniforum at saken har vært drøftet med fagorganisasjonene, har fått sin tilslutning fra fakultetsdivisjonen og er blitt håndtert på en god måte.
- Jeg er stolt over arbeidet som gjøres ved RMI og de perspektiver som tegner seg fremover, med økt bruk av DNA-analyser i kriminalitetsbekjempelsen, legger hun til.

- Rettsmedisinsk institutt er en avdeling som i all hovedsak yter service og tjenester til eksterne aktører, særlig politiet og rettsvesenet. Så navnet til tross, er det ganske forskjellig fra andre institutter, og når fakultetsstyret foreslo en struktur, støttet jeg den, svarer rektor Geir Ellingsrud i en e-post. Han legger til at saken var en orienteringssak på siste styremøte og at ingen der hevet sin røst imot beslutningen. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere fagforeningenes påstand om at både måten vedtaket ble fattet på og innholdet i det innebærer en svekkelse av universitetsdemokratiet. (Nederste foto: Ståle Skogstad)

Emneord: Medisin, Universitetspolitikk, Fakultetene Av Lars Hoff
Publisert 6. mars 2008 14:43 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere