- Næringsliv og forskning må samarbeide om klima

- Samarbeid mellom forskning og næringsliv er helt nødvendig for å utvikle Norge som ledende energinasjon med evne både til møte klimautfordringene og sikre verdiskaping. Det sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet i en kommentar til sluttrapporten fra Energi21 som ble overrakt statsråd Åslaug Haga kl 11 i dag, melder Forskningsrådet.

HYDROGENSAMFUNNET: Slik har vår tegner forestilt seg hydrogensamfunnet.(Ill: Hanne Utigard)

- Hvis myndighetene kan sikre tilstrekkelig langsiktighet og forutsigbarhet, har vi store sjanser for å lykkes, tror Hallén.

Energi 21, som har blitt til etter et initiativ fra Olje- og energidepartementet, peker blant annet på betydelige muligheter i grenseflaten mellom forskning og kommersialisering innen energisektoren i Norge.

Rapporten er et uttrykk for betydningen av godt samspill mellom myndigheter, forskningsmiljøer og bedriftene.

- Hvis myndighetene kan sikre tilstrekkelig langsiktighet og forutsigbarhet, har vi store sjanser for å lykkes. Vi har naturgitte fortrinn gjennom vannkraft, vindkraft og havenergi, vi har sterke forsknings- og utdanningsmiljøer og vi har et godt samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv, understreker Hallén.

Energi 21 har lykkes med å samle alle relevante aktører til en felles visjon og strategi for forskning og innovasjon i energisektoren.

Forskningsrådets direktør viser til det gode erfaringen med et slikt rammeverk for samhandling fra olje- og gasssektoren .

- Vi har mye å bygge videre på i den kompetanse som er opparbeidet i utviklingen av Norge som ledende olje- og gassnasjon, mener han.

Tydeliggjør utfordringene

- Vi registrerer med glede at Klimaforliket allerede ser ut til å ha sikret en økning av forsknings- og demonstrasjonsbudsjettene for de første årene, fortsetter Hallén. Hvis norske forsknings- og teknologimiljøer virkelig skal etablere seg i verdenstoppen innenfor energiforskningen, kreves det betydelige statlige investeringer, og en aktiv politikk for å gi næringslivet gode rammevilkår for å ta energiteknologi videre til bruk i stor skala.

Hallén fremhever at Forskningsrådet er parat til å ta utfordringen, og har allerede en stor portefølje av forskning som arbeider for å virkeliggjøre de strategiske målene i Energi21.

- I vårt budsjettforslag for 2009 har vi prioritert tre vekstområder; klima- og energi, utstyr og innovasjon. Alle de tre områdene er svært viktige for å kunne virkeliggjøre målsettingene i Energi21.

- Det er som leverandør av ny energi- og miljøteknologi, kompetanse og tjenester at Norge kan yte sine viktigste bidrag til å løse de globale klimautfordringene. Som stor petroleumsleverandør har vi også et særlig ansvar på dette feltet.

- En slik storsatsing på karbonnøytrale løsninger, som klimaforliket og Energi21 legger det første grunnlag for, vil dessuten kunne bidra til lønnsom næringsvirksomhet som peker ut over petroleumsalderen, slår Hallén fast.

Emneord: Miljøforskning
Publisert 5. feb. 2008 15:18 - Sist endret 10. des. 2008 15:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere