Over 900 nye doktorgradar i 2006

I 2006 blei det gjennomført 905 doktorgradar ved norske universitet og høgskular. Dette er 50 fleire enn i 2005 då talet var 855. Medan UiO hadde ein nedgang frå toppåret 2005, hadde både NTNU og Universitetet i Bergen rekordmange doktordisputasar i 2006, viser tal frå Doktorgradsregisteret ved NIFU STEP.

DISPUTAS: Det var over 900 disputasar i Noreg i fjor. Her frå ein disputas ved UiO. (Arkivfoto)
Foto: Ola Sæther

Prosentvis var det seks prosent fleire disputasar i 2006 enn i 2005 og 16 prosent fleire enn i 2004. Veksten frå 2005 til 2006 skuldast i første rekkje NTNU, som hadde ein prosentvis auke på 14 prosent. UiO hadde som Uniforum tidlegare har meldt, 293 doktordisputasar i 2006, ein nedgang på 26 disputasar i høve til 2005, då det blei registrert 319 nye doktorgradar på UiO.

I 2006 var det 244 disputasar ved NTNU, 26 fleire enn året før. Samstundes hadde Universitetet i Bergen registrert 179 nye doktorgradar, 22 fleire enn i 2005. Ved Universitetet i Tromsø var det 60 personar som blei ferdige med doktorgraden i fjor, nøyaktig det same talet som året før. Ved Universitetet for miljø- og biovitskap var det ein disputas mindre i fjor enn året før, slik at det samla talet på doktorgradar enda opp på 48.

Det nye Universitetet i Stavanger registrerte 13 nye doktorgradar i fjor, ei dobling i høve til 2005. Når det gjeld rivaliseringa mellom Noregs Handelshøgskule og Handelshøyskolen BI, så viser det seg at i 2006, slo NHH i Bergen BI med to nye doktorgradar. For medan NHH produserte 12 nye doktorar, kom det ut 10 nye frå konkurrenten Handelshøyskolen BI.

Flest i humaniora og samfunnsvitskap

Statistikken viser at det har vore størst auke i talet på doktorgradar i humaniora og samfunnsvitskap. Samla auka dei sin del av det samla talet på disputasar frå 27 prosent i 2005 til 32 prosent i 2006. Trass i dette gjekk talet på kvinner som tok doktorgraden ned med to prosent til 38 prosent i 2006 i høvet til året før. Nedgangen gjeld humaniora, samfunnsvitskap og teknologi. På det siste fagområdet, er det prosentvis færre kvinner enn nokon gong sidan 1992. På medisin var det derimot fleire kvinner enn menn som disputerte i 2006.

Fleire doktorar med utanlandsk statsborgarskap

Talet på doktorar med utanlandsk statsborgarskap auka og utgjorde 24 prosent i 2006. Halvparten av dei kom frå europeiske land og den andre halvparten frå andre delar av verda. Når ein ser alle doktorgradar under eitt, så dominerer fagområda matematikk/naturvitskap, medisin og teknologi. Rundt 64 prosent av alle nye doktorgradar i 2006 tilhøyrde eitt av desse fagområda, medan humaniora og samfunnsvitskap hadde rundt 29 prosent av dei nye doktorgradane. Resten av doktorgradane blei tatt innanfor landbruksvitskap og veterinærmedisin, viser tala frå NIFU STEP.

Emneord: Forskning, Doktorgrader Av Martin Toft
Publisert 13. mars 2007 10:27 - Sist endra 10. des. 2008 15:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere