Kan få penger for å ansette kvinnelige forskere

Universiteter og høgskoler bør få en en halv million kroner hver gang de ansetter kvinner som professorer eller førsteamanuenser, skriver Aftenposten i dag. Det går fram av en rapport som "Komite for integreringstiltak - Kvinner i forskning" i går overleverte til Kunnskapsdepartementet. Følger departementet dette rådet, vil Norge bli det første landet med en slik modell, skriver nettstedet Kilden.

FØRST UTE: Biologen Kristine Bonnevie var Norges første kvinnelige professor (Universitetshistorisk fotodatabase).

"Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning" ble opprettet for en treårsperiode av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet i januar 2004. Komiteen har hatt som mandat å arbeide for integrering av likestilling i universitets- og høgskolesektoren. I sluttrapporten som ble overlevert Kunnskapsdepartementet i går kommer komiteen med sine anbefalinger om tiltak for å bedre kjønnsbalansen i universitets- og høgskolesektoren.

Stykkpris

Ett av de mest sentrale forslagene fra komiteen er at Kunnskapsdepartementet bør vurdere å integrere likestilling i finansieringssystemet i Universitets- og høgskole- sektoren. Komiteen anbefaler en modell basert på stykkprisfinansiering, der institusjonene stimuleres til å ansette kvinner i faste vitenskapelige stillinger gjennom bruk av økonomiske insentiver. Ideen er at hver ansettelse av en kvinne vil utløse en viss grad av finansiering fra departementet.

- Dersom man skal nå likestillingsmålene, må det nye og kraftigere virkemidler til. I dagens finansieringssystem premieres produksjon av studiepoeng og publisering, vi mener man bør vurdere å premiere bedre kjønnsbalanse. Statskonsult har utredet spørsmålet på oppdrag fra komiteen og lagt fram flere modeller som vi nå ber departementet om å vurdere, sier Kari Melby, leder av Kif-komiteen til nettstedet Kilden.

Øremerking

I tillegg anbefaler komiteen Kunnskapsdepartementet å avsette midler øremerket likestillingstiltak for å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Kif-komiteen anbefaler også departementet å kartlegge handlingsrommet for positive særtiltak for det underrepresenterte kjønn etter av EFTA-dommen gjorde øremerking av vitenskapelige stillinger forbudt i 2003. Bakgrunnen for komiteens forslag er at EUs medlemsland har ulik praksis og forståelse av handlingsrommet knyttet til likebehandlings­direktivet.

- Vi har fått informasjon som tyder på at Norge kan ha lagt seg på en strengere tolkning av EFTA-dommen enn hva praksis i enkelte EU-land skulle tilsi. Derfor mener vi det er viktig å få avklart grensene for legitime tiltak rettet mot det ene kjønn, sier Melby.

Videreføring av komité

Komiteen har også anbefalt Kunnskapsdepartementet å videreføre en nasjonal komité for likestilling i Universitets- og høgskolesektoren med mandat og finansiering fra departementet. Kunnskapsminister Øystein Djupedal har allerede varslet at departementet vil følge dette rådet, og opprette en ny komité for en treårsperiode.

Emneord: Universitetspolitikk, Likestilling
Publisert 9. feb. 2007 08:40 - Sist endret 10. des. 2008 15:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere