Fagforeningene reagerer: UiO tilsetter ofte uten utlysing

Fagforeningene reagerer på at mange stillinger ved UiO ikke lyses ut. - Vi kan føle oss presset til å godta tilsetting i fast stilling uten at stillingen har vært kunngjort offentlig, sier Torill Rolfsen , som sitter i tilsettingsrådene for MN-fakultetet og sentraladministrasjonen.

KAN SKADE UiO: Om ikke universitetet holder seg til reglene og lyser ut ledige stillinger, vil det skade institusjonen på sikt, mener hovedtillitsvalgt Live Rasmussen i Forskerforbundet.
Foto: Ståle Skogstad

Nytt personalreglement er nå under forhandling ved UiO. Å tilsette folk uten først å lyse ut stillingen, er et viktig punkt som diskuteres av fagforeningene.

- Medlemmene i tilsettingsrådene har til oppgave å ivareta at UiO får de best kvalifiserte og egnede i de ledige stillingene, og samtidig sørge for at alle søkere får en likeverdig behandling i tråd med reglement og lovverk, påpeker Torill Rolfsen i Forskerforbundet.
- Reglementet åpner for unntak. Men vi føler ofte at unntaket blir regelen, sier hun. Medlemmene i tilsettingsrådene er ikke underlagt noen instruksjonsmyndighet og skal bruke eget skjønn. Samtidig skal de forholde seg til lovverket.
- Men når arbeidsgiver framholder at den aktuelle kandidaten er den eneste og beste, hva kan vi da stille opp med? Vi mangler sammenlikningsgrunnlaget. Vi kan føle oss presset til å godta noe som vi mener er mot lovverket, sier hun.

- Skader UiO

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Live Rasmussen, stiller seg undrende til at arbeidsgiver ikke i større grad ser at det også internt på universitetet kan være flere kvalifiserte personer.
- Det har vært saker hvor vi har krevd stillingene utlyst og hvor det så har vist seg å være flere aktuelle kandidater internt på UiO. Resultatet har vært at en annen enn den som arbeidsgiver betraktet som "den eneste riktige", har fått stillingen, sier hun.
- Vi opplever svært ofte at arbeidsgiver bruker mulighetene for tilsetting uten utlysing. Loven åpner for midlertidige ansettelser for en periode på inntil ett år. Men det er tross alt en unntaksbestemmelse. Det beste og ryddigste for alle parter er at stillingen lyses ut. Om ikke UiO holder seg til reglene, vil det skade institusjonen på sikt, understreker Rasmussen.

Jussprofessor: - Bekymringsfullt

Uniforum kontaktet professor Henning Jakhelln, en av landets fremste autoriteter innen arbeidsrett, for å få hans kommentar.
- Utgangspunktet er helt krystallklart: I Tjenestemannslovens § 2 heter det at "Ledige embete eller stilling skal kunngjøres offentlig, om ikke annet er fastsatt i forskrift, reglement eller tariffavtale". Med andre ord: Hovedregelen er at stillingen skal kunngjøres offentlig. Dette gjelder faste stillinger. Hvis situasjonen er slik at det haster veldig med å få noen tilsatt i en stilling, er det mulig å foreta en midlertidig tilsetting mens en tilsettingsprosess pågår.

Professoren er kritisk til at folk får stillinger som en form for belønning.
- Det å begunstige folk med en stilling er bekymringsfullt. Det kan tenkes situasjoner der en person har en fortrinnsrett til en stilling. Det er en annen ting. Men det å gi en stilling til en bestemt person for å være såkalt grei - det er ikke greit. Loven ønsker nettopp å unngå at man favoriserer folk på denne måten. Det skal være åpen og fri konkurranse om stillingene, poengterer Jakhelln.

Personaldirektøren: - Ingen regel uten unntak

- Hovedregelen ved UiO er at stillinger skal lyses ut. Dette er et viktig og ønsket prinsipp. Men ingen regel uten unntak, sier universitetets personaldirektør, Elisabeth Halsen.

Personaldirektøren sier til Uniforum at hun ikke er kjent med at tilsetting uten utlysing er utbredt.
- Imidlertid er det en utbredt praksis at vi tilsetter uten utlysing for inntil ett år, men da med utlysing før fast tilsetting.

Halsen viser til at UiO har flere hensyn å ivareta:
- Vi skal få tak i de beste, og vi skal ta vare på og utvikle egne medarbeidere. UiO starter nå opp et mer systematisk arbeid med livsfasepolitikk, og for meg vil tilrettelegging for ulike karriereveier være en viktig del av en slik politikk.

Hun mener det er viktig å diskutere om universitetet gjennom sin tilsettingspraksis får de beste medarbeiderne.
- Vi må ikke bli for nærsynte og innadvendte, og det er viktig at vi søker bredt. Derfor mener jeg det skal svært gode grunner til for ikke å lyse ut.

Personaldirektøren viser til at når nøkkelmedarbeidere sier opp, eller går over i andre stillinger, vil det ofte oppstå et behov for å fylle stillingen midlertidig til en ny person er på plass.
- UiO som en stor arbeidsplass med mye kompetanse, er så heldige at vi ofte kan finne personer som kan gå inn og fylle stillingen i en periode. Ofte oppleves dette også attraktivt for arbeidstakere gjennom at de gis mulighet for utvikling og læring, sier hun.
- Vi må sørge for at det er reell konkurranse om stillingene ved UiO og at vi sikrer oss de beste søkerne. Det er viktig at alle som deltar i tilsettingsprosessene våre, tar dette ansvaret på alvor.

Emneord: Personalbehandling/politikk, Lønn/lønnsforhandlinger Av Trine Nickelsen
Publisert 18. jan. 2007 12:44 - Sist endret 10. des. 2008 14:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere