Nyheter fra 2006 - Side 9

Publisert 18. apr. 2006 10:21

Professorforeningen skal få nytt navn og nye statutter. - Alle i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo skal kunne bli medlemmer, og det er derfor naturlig å skifte navn til Akademisk forum, uttaler formann Knut Bjørlykke. Kvalitetsreformen står i fokus på det første møtet til Akademisk forum.

Publisert 12. apr. 2006 11:59

18.april klokka 23 er absolutt siste frist for å søkja seg inn på universitet og høgskular. Det er klart etter at Samordna Opptak har bestemt seg for å utvida søknadsfristen. Hos Samordna Opptak i Oslo reknar dei med å ta imot 96 000 søknader før fristen er gått ut. - Rundt 95 prosent av søknadane vil vera elektroniske, fortel informasjonsrådgjevar Henrik Rødsæther, som saman med førstekonsulent Silje Molander stadig oppdaterer talet på søkjarar.

Publisert 7. apr. 2006 16:20

Det skal opprettast eit nasjonalt utval som skal granska påstandar om forskingsfusk uansett fagområde. Det foreslår regjeringa i dag, og den vil i tillegg lovfesta dei eksisterande komiteane for forskingsetikk . - Eg har tillit til norsk forsking, men samtidig kan me ikkje sjå bort frå at det skjer ureieleg forsking, seier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Publisert 7. apr. 2006 11:17

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Vestfold har inngått en samarbeidsavtale om phd-utdanning innenfor teknologiske fag. - Institusjonene skal først og fremst samarbeide innenfor fagfeltet mikroteknologi, et felt hvor norsk industri har et stort behov for høyt kvalifiserte kandidater, uttaler prodekan for studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Annik M. Myhre.

Publisert 7. apr. 2006 10:32

Vil du se Norges eneste blomstrende Aloe Vera, verdens mest sjeldne ørkenplanter fra Afrika og meterhøye amerikanske kaktus fra prærien kan du besøke det nyrenoverte ørkenrommet i Botanisk hage. I går ble samlingen offisielt åpnet.

Publisert 6. apr. 2006 13:35

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og deler av den offentlige forvaltning, hvor kompetanseformidling og -utvikling står i fokus. Sammen med Karrieresenteret på UiO arrangerer forumet frokostmøter, hvor ulike fagmiljøer ved UiO får presentere seg for statsforvaltningen.

Publisert 4. apr. 2006 11:40

Mange av Universitetet i Oslos bygninger bærer navnene til vitenskapsmenn og vitenskapskvinner som på forskjellig vis ruver ekstra høyt i universitetets snart 200-årige historie. Hvordan så de ut egentlig ut, disse storhetene? I Universitetshistorisk fotodatabase finner du fotografier av blant andre Kristine Bonnevie, Vilhelm Bjerknes, Sophus Lie og Sophus Bugge.

Publisert 4. apr. 2006 09:28

- Universitetsmuseene svekkes gjennom sin tilknytning til universitetene. De ville få det bedre som selvstendige institusjoner direkte underlagt Kunnskapsdepartementet, så kunne de heller ha samarbeidsavtaler med universitetene, sier Bjarne Rogan, leder for Universitetsmuseumsutvalget.

Publisert 3. apr. 2006 16:38

Regjeringen går inn for å tillate forskning på overtallige befruktede egg, inkludert stamcelleforskning og vil også åpne for å bruke preimplantasjonsdiagnostikk (genetisk undersøkelse av befruktede egg før de settes inn i livmoren) ved alvorlige arvelige sykdommer. Det går fram av regjeringens forslag til endringer i Bioteknolologiloven. Forslaget sendes ut på høring i dag, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding. Statsråd Sylvia Brustad mener endringene er svært viktige.

Publisert 3. apr. 2006 10:04

Selv om Universitetet i Oslo er landets største, er andelen UiO-studenter ved Universitetssenteret på Svalbard klart lavest. Løsningen er å trekke flere UiO-forskere til Svalbard, mener professor Jøran Moen ved Fysisk institutt.

Publisert 31. mars 2006 18:27

- Vi elsker universitetsmuseene. De forteller om vår tilblivelseshistorie og veien videre. Men denne arven må tas bedre vare på enn i dag, sa utvalgsleder Bjarne Rogan da han overleverte Universitetsmuseumsutvalgets utredning til kunnskapsminister Øystein Djupedal. Utvalget vil ha strakstiltak for å redde samlinger som er direkte truet av nedbryting.

Publisert 31. mars 2006 09:18

Den 26. desember 2004 slo tsunamien inn over strendene på Sri Lanka og i Aceh-provinsen i Indonesia. Begge stader var det borgarkrig, men det var berre i Aceh-provinsen tsunamien fekk partane til å leggja ned våpna. Dei to forskarane Kristian Stokke og Olle Törnquist har fått fem millionar kroner frå Noregs forskingsråd for å finna ut kvifor utviklinga blei så ulik på dei to stadene.

Publisert 30. mars 2006 09:54

Mozart sjokkerte sitt publikum med operaer som var politisk radikale og erotisk frivole. I Sverige fikk kong Gustav III oppført operaer med en ideologisk front mot aristokratiet, mens Ludvig Holberg kjempet en forgjeves kamp mot den barokke italienske operaen som var på moten i København. Musikkviter Ståle Wikshåland og historiker Erling Sandmo har fått 1,8 millioner fra Forskningsrådet til å forske på forholdet mellom politikk og musikkdramatikk på 1700-tallet.

Publisert 30. mars 2006 09:25

Intervensjonssenteret på Rikshospitalet kan kjøpa inn ein ny og hypermoderne høgfelts MR-skannar til 18 millionar kroner. Det er klart etter at Forskingsrådet og UiO til saman har løyvd 8 millionar kroner til MR-forsking. Rikshospitalet dekkar resten av kostnadane. - Denne satsinga er naudsynt for å halda tritt med den teknologiske utviklinga, meiner avdelingssjef Erik Fosse.

Publisert 30. mars 2006 09:16

148 nye prosjekter ved Universitetet i Oslo er innvilget støtte fra Forskningsrådet i 2006. Ytterligere 140 søknader er fortsatt under behandling. Til sammen mottok Forskningsrådet i 2005 over 900 søknader om støtte til prosjekter ved UiO.

Publisert 28. mars 2006 16:03

1776 personar på Romsås fekk eit betre liv etter at helsetenesta, andre lokale krefter og forskarar klarte å få mange fleire til å gå på tur og delta i trim med musikk. Dermed er risikoen for at dei skal få diabetes 2 og utvikla overvekt blitt kraftig redusert. Det er eitt av funna Anne Karen Jenum har gjort under arbeidet med den medisinske doktoravhandlinga si.

Publisert 28. mars 2006 15:33

-Det blir lettare å kommunisera personalpolitikken når det eksisterer eit felles dokument enn når den er forankra i fleire ulike dokument. Det seier organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen etter at eit samrøystes universitetsstyre stemde for eit framlegg til personalpolitikk tysdag 21. mars.

Publisert 24. mars 2006 13:24

Kommisjonen som arbeider med Sudbø-saken om forskningsfusk klarer ikke å bli ferdig med sin rapport innen fristen 1.april. Det har kommisjonens leder, professor Anders Ekbom, i dag varslet Rikshospitalet om, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 23. mars 2006 15:07

Ernæringsforskarar klarte å få skuleelevar i tre land til å eta 18 prosent meir frukt og grønsaker etter å ha innført eit eige undervisningsopplegg for elevane og delt ut informasjon til foreldra. Parallelt prøvde dei å auka tilbodet av frukt på skulen. Det fortel professor Johannes Brug frå Erasmus-universitetet i Rotterdam i Nederland og Mona Bjelland ved Avdeling for ernæringsvitskap, UiO, som har administrert prosjektet.

Publisert 23. mars 2006 11:15

Den 78 år gamle svenske professoren Lennart Carleson fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm er tildelt Abelprisen i matematikk for 2006. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Ole Didrik Lærum klokken 12.00 i dag. Carleson får prisen for sine bidrag til harmonisk analyse og teorien om kontinuerlige dynamiske systemer. Prisen er på seks millioner kroner.

Publisert 23. mars 2006 09:50

Forskarar på universitet og vitskaplege høgskular kan ikkje lenger hevda at særavtalen for vitskapleg tilsette gir dei rett og plikt til å forska i 50 prosent og undervisa i 50 prosent av arbeidstida. Det er konsekvensen av at Forskarforbundet nyleg tapte arbeidsrettsaka forbundet på vegner av tenestemannsorganisasjonane hadde gått til mot Kunnskapsdepartementet for å ha brote særavtalen ved å ha delegert fordelinga av forskingstid til institusjonane i 2004.

Publisert 22. mars 2006 13:34

Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund protesterer mot fengslingen av studentpolitikeren Taciana Khoma i Hviterussland. Hun er en av 108 som er blitt fengslet i Minsk i forbindelse med demonstrasjonene rundt valget i landet. Khoma ble i november 2005 kastet ut av universitetet for å ha engasjert seg i studentpolitikk. Khoma er styremedlem i den europeiske studentorganisasjonen ESIB, som også Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund er medlem av, går det fram av en felles pressemelding.

Publisert 21. mars 2006 17:05

Fagleg sjølvstende, integritet og intellektuell fridom er grunnverdiar i UiOs virke og det skal reflekterast i personalpolitikken. Dette er eitt av punkta i verdigrunnlaget for personalpolitikken ved UiO. Framlegget til ny personalpolitikk blei vedtatt av eit samrøystes universitetsstyre tysdag 21. mars.