Skepsis til fristilling av universitetsmuseene

Ledelsen på Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum i Oslo er skeptisk til forslaget om å fristille museene fra universitetet. Men graden av stemoderlig behandling oppfattes ulikt på de to museene.

Egil Mikkelsen, direktør ved Kulturhistorisk museum, mener forslaget om å fristille landets universitetsmuseer er lite gjennomtenkt.
Foto: Ståle Skogstad

- Forslaget om fristilling er lite gjennomtenkt, og det er jo et sterkt mindretall i utvalget som går imot. Det var heller ikke i Universitetsmuseumsutvalgets mandat å utrede tilknytningen til universitetet, sier direktør ved Kulturhistorisk museum, Egil Mikkelsen.

Han setter et stort spørsmålstegn ved om det å organisere museene som stiftelser i utkanten av universitetets virksomhet vil gi mer ressurser fra Kunnskapsdepartementet. Han synes Kulturhistorisk museum har hatt en god dialog med universitetsledelsen siden museene ble utskilt som egne enheter ved siden av fakultetene i 1999, og føler ikke at museet hans blir stemoderlig behandlet av UiO.

- Vi er nå i ferd med å løse mange av de problemene som Riksrevisjonen har påtalt, og departementet har bevilget mer penger til sikringsarbeidet.

Uklart hva randsoneaktivitet er

Elen Roaldset, direktør ved Naturhistorisk museum, er ikke fullt så avvisende til fristilling, men hun finner det uklart hva begrepet "randsoneaktivitet" egentlig innebærer i denne sammenheng.

- Jeg tror man må tenke enda nøyere gjennom organiseringsformen enn det utvalget har gjort. Selv Naturhistorisk museum i Oslo, som har 65 prosent av nasjonens naturhistoriske samlinger, er i minste laget til å bli fristilt som egen stiftelse. Hva da med de andre naturhistoriske museene? spør hun.

Forskningsmessig er begge direktørene enige om at museene har det best direkte underlagt universitetet, og økonomisk at det er usikkert hva en fristilling vil innebære av nye tilførte ressurser. Øremerkede midler fra departementet er en annen mulighet, en tredje er at departementet legger føringer til universitetsledelsen, fremhever Roaldset.

Nedslitte bygninger

Når det gjelder formidling er hun helt enig med utvalget i at her er det mye som kan forbedres.

- Naturhistorisk museum har blitt underfinansiert av UiO i årevis. Utstillingene er gamle og må ubetinget fornyes, sukker hun og håper også på økte bevilgninger til nytt magasinbygg og til istandsetting av nedslitte bygninger.


Kunnskap for fellesskapet
Universitetsmuseumsutvalget overleverte 31. mars 2006 sin utredning, "Kunnskap for fellesskapet", til kunnskapsminister Øystein Djupedal. Den tar for seg virksomheten til og utfordringene for Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum i Oslo, Bergen Museum, Vitenskapsmuseet i Trondheim og Tromsø Museum. Våre fem universitetsmuseer inneholder 50 prosent av Norges kulturhistoriske samlinger og 95 prosent av de naturhistoriske.

Blant utvalgets anbefalinger:
- De kritikkverdige bevaringsforholdene som er avdekket av Riksrevisjonen, må bedres gjennom tydeligere styringssignaler, en oppgradering av bygningsmessige forhold, herunder magasiner og konservering.
- Det må settes av minimum 30 millioner kroner årlig til strakstiltak for samlinger som er direkte truet av nedbryting.
- For å styrke universitetsmuseenes formidling bør basisutstillingene oppgraderes, noe som vil koste rundt 40 millioner i året, dersom dette gjøres én gang i tiåret.
- Det bør settes av øremerkede midler til utvikling av digitale læringsressurser knyttet til natur- og realfag, i størrelsesorden ti millioner kroner årlig i fem år.
- Formidlingen bør styrkes ytterligere gjennom å innføre gratis inngang for alle, noe som vil kreve en ekstra tilføring av 30 millioner kroner årlig.

Utvalget er delt når det gjelder spørsmålet om tilknytningsformen. Flertallet på fem går inn for at universitetsmuseene fristilles i forhold til universitetene, slik at de ligger direkte under Kunnskapsdepartementet, mens mindretallet på fire vil opprettholde dagens organisering. Utredningen skal ut på høring før en eventuell stortingsbehandling.

Emneord: Museene Av Lars Hoff
Publisert 28. apr. 2006 12:10 - Sist endret 10. des. 2008 15:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere