Opplever større fridom i Unirand

- Denne selskapsforma gir oss større fridom til å ta raske avgjerder og styra oss sjølve. Det seier Inger Elise Birkeland som er direktør for Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress . Det er eitt av dei to dotterselskapa til Unirand A/S.

TENKJER FRAMOVER: - No byrjar me å tenkja framover og prøver å etablera avtalar om fagleg samarbeid med seksjonar og institutt ved UiO og andre stader, seier direktør Inger Elise Birkeland .
Foto: Ola Sæther

Universitetet i Oslos randsoneselskap Unirand A/S har i dag to dotterselskap: Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress og Åtferdssenteret, som tidlegare låg under Psykologisk institutt. Det tidlegare UiO-senteret Psykososialt senter for flyktningar og asylsøkjarar utgjer i dag Seksjon for flyktninghelse og tvungen migrasjon ved kunnskapssenteret. Delar av Kontoret for katastrofepsykiatri er også lagde inn under det nye selskapet.

- Den første tida har me vore mest opptekne av å organisera oss sjølve. No byrjar me å tenkja framover og prøver å etablera avtalar om fagleg samarbeid med seksjonar og institutt ved UiO og andre stader, seier direktør Inger Elise Birkeland.

Ser på etterverknadane av tsunami-katastrofen

Det første store forskingsprosjektet som heile kunnskapssenteret skal delta i, handlar om etterverknadane av tsunami-katastrofen i Søraust-Asia.

- Då skal me forska både på dei nordmennene som var i Thailand under katastrofen og overlevde, men kanskje mista nokre av slektningane sine. I tillegg skal me forska på dei pårørande som var i Noreg under katastrofen. Me skal også konsentrera oss om å forska på dei tamilske flyktningane i Noreg og kva fylgjer denne tragedien fekk for dei og familiane deira.

- Dessutan skal me også forska på organisasjonen til dei pårørande og på sorgreaksjonar. For å få løyst eit så stort oppdrag, må me rekruttera fleire forskarar. Programmet bør resultera i to doktorgradar, seier ho.

Ein forskingsinstitusjon

Birkeland understrekar at kunnskapssenteret i høgste grad er ein forskingsinstitusjon.

- Når me får oppdrag frå departementa som finansierer oss, så er me i høgste grad med på å leggja premissane for prosjekta. No satsar me også på å få inngått forpliktande avtalar med institutt ved UiO om studentrettleiing og rettleiing av doktorkandidatar, seier ho til Uniforum.

Kunnskapssenteret er eit aksjeselskap som er heileigd av aksjeselskapet Unirand A/S som igjen er heileigd av Universitetet i Oslo. Universitetsdirektøren utgjer generalforsamlinga til kunnskapssenteret og er styreleiar for Unirand A/S.

- Sidan me er organiserte som eit aksjeselskap er ikkje dei 30 tilsette lenger statstilsette. Her er det Arbeidsmiljølova og ikkje Tenestemannslova som gjeld, slår ho fast.

- Men kva var det største problemet med å rykka tilsette opp frå UiO-røtene og tilsetja dei i eit nytt selskap i UiOs randsone?

- Det som har skapt mest frustrasjonar i det siste, var vanskane med å lata dei 30 tilsette få tilgang til nett-tenestene til Universitetsbiblioteket på lik linje med dei 5000 UiO-tilsette og dei 30 000 UiO-studentane. Til slutt gjekk det heldigvis i orden, fortel ho.

- Elles er det USIT som leverer IT-tenester for oss. Derimot brukar me eit anna rekneskapsbyrå enn UiO, legg ho til.

Fakta om Nasjonal kunnskapssenter om vald og traumatisk stress:

- dotterselskap av Unirand A/S
- offisielt opna 24. august 2004
- årsbudsjett 2005: 25 mill. kr.

Fire seksjonar:
- Stressmeistring og kollektive belastningssituasjonar
- Flyktninghelse og tvungen migrasjon
- Vald, familievald og seksuelle overgrep
- Barn og ungdom

Emneord: Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 6. mai 2005 09:58 - Sist endra 10. des. 2008 15:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere