- Akademisk vandalisme å stoppe Braarvigs forskning

Universitetetsledelsens beslutning om å stanse professor Jens Braarvigs forskning på materiale i Schøyensamlingen er akademisk vandalisme på linje med Talibans ødeleggelse av Buddhastatuene i Afghanistan. Dette hevder professor Lokesh Chandra .

GLAD: Jeg er svært rørt over brevene, uttaler professor Jens Braarvig.
Foto: Ola Sæther

Professor Lokesh Chandra, en av verdens fremste forskere på buddhistisk kunst og litteratur og leder for International Academy of Indian Culture i New Delhi, ber i et åpent brev om at professor Jens Braarvig må få gjenoppta sin forskning på de buddhistiske manuskriptene i samlingen til Martin Schøyen..

Chandra er en av flere prominente forskere som har uttrykt sin støtte til professor Jens Braarvig.

Etter at det gjennom media er kommet fram påstander om at deler av materialet i samlingen har vært gjenstand for etisk tvilsomme transaksjoner, og derfor ikke er under kontroll av rettmessig eier, har universitetsledelsen besluttet at Braarvigs forskning på dette materialet skal fryses i påvente av en prinsipiell gjennomgang av de etiske dilemmaene.

De utenlandske kollegaene til Braarvig kritiserer denne beslutningen.
Professor Lokesh Chandra betegner de buddhistiske skriftene i Schøyensamlingen som en del av den globale fellesarven, og argumenterer for at forskningen på materialet bør videreføres uavhengig av debatten om det legale eierskapet.

Ros til Braarvig

Flere forskere har sendt brev direkte til rektor Arild Underdal for å uttrykke sin støtte til Braarvig. Forskerne viser til den anerkjennelse og respekt Braarvig nyter innenfor det internasjonale forskermiljøet for arbeidet sitt.
Skriftene som Braarvig har forsket på og gjennom digitalisering gjort tilgjengelige for forskere over hele verden, er ifølgeRichard Salomon, professor i sanskrit og buddhistiske studier ved Universitetet i Washington, blant de mest betydningsfulle vitenskapelige oppdagelser i moderne tid.

Braarvig og forskergruppen hans berømmes også for tidlig å ha gjort det kjent at samlingen inneholder manuskripter som kan stamme fra museet i Kabul.
"The new Afghan authorities should thank you for enabling them to eventually recover these manuscripts, for you made known that some of these manuscrips came from the sack of the Kabul museum", skriver professor Gérard Fussman ved Collège de France i Paris, i et brev til Braarvig med kopi til Arild Underdal.

Mr. Schøyen has done more than almost anybody in Afghanistan/Pakistan to save the Buddhist heritage so irresponsible discarded in these very countries, hevder professor O.v.Hinüber, ved Orientalisches Seminar Indologie i Freiburg, i et brev adressert til Arild Underdal.

Professor Jens-Uwe Hartmann ved Universitetet i München skriver i et brev til Underdal at behandlingen av Braarvig er skammelig og anklagene mot ham uetiske. Hartman er selv en av deltagerne i Braarvigs forskningsgruppe og direkte berørt av universitetets beslutning. Han vedgår at det er usikkerhet knyttet til tidligere eierskap og opphav, og mener at det av juridiske grunner er viktig at problemene rundt opphavet blir utredet. Men inntil problemene er løst og afghanske myndigheter kan overta materialet, er det ifølge Hartmann, en moralsk plikt å arbeide for å bevare skriftene for menneskeheten.

Rørt og glad Braarvig

- Jeg er svært rørt over de brevene som er kommet til støtte for min forskning rundt de buddhistiske manuskriptene fra Afganistan, siden denne forskningen er fremstilt på en liten flatterende måte i norske media og da særlig i NRK, uttaler Jens Braarvig.

Han håper støtten fra det internasjonale forskermiljøet også kan bidra til en fornuftig debatt om forskningen og eierskapet til de buddhistiske fragmentene, og mener dette er en debatt som bør involvere både norske og afghanske myndigheter.

- Personlig mener jeg det er all grunn til at Norge kan gi et bidrag til afghansk kulturforvalting, slik at de buddhistiske manuskriptfragmentene på betryggende vis kan føres tilbake til Afganistan. Denne debatten må ta hensyn til både juridiske og bevaringsmessige problemkomplekser og ikke minst de økonomiske, sier han.

Her bør Norge, i følge Braarvig, gi en håndsrekning til Afghanistan.
- Norge har råd til et slikt kulturprosjekt. Vi som har drevet denne forskningen har jo ment at den har vært et bidrag til å bevare materialet. Fra å være en uformelig haug av palmeblad- og bjerkebarkfragmenter er materialet nå systematisert, tidfestet og digitalisert. Det ville glede meg meget om fragmenter av den buddhistiske kulturarven kunne bli turistmagnet i Kabul.

Unyansert NRK-program

Rektor Arild Underdal, adressaten for de fleste av støttebrevene på vegne av Jens Braarvig, uttaler at han har forståelse for synspunktene som er kommet fram i brevene men at han har inntrykk av at noen av dem bygger på en misforståelse om at universitetet har bedt Braarvig om å stanse all forskning på skrifter i Schøyensamlingen.

- Det har vi ikke. Vi har bedt Braarvig om å legge til side et mindre antall omstridte gjenstander i påvente av en prinsipiell utredning, sier han.

Universitetet har bedt Den forskningsetiske komiteen for samfunnsfag og humaniora utrede hvordan en forsker skal forholde seg når han eller hun kommer i den situasjon at materiale er, eller kan være, samlet inn på en uetisk eller klanderverdig måte.

- Vi har bedt komiteen behandle dette fordi retningslinjene har to normsett som kan komme i konflikt med hverandre, forklarer rektor.

- På den ene siden har vi som forskere, frihet til å forske på det vi finner interessant, og vi har en moralsk plikt til å bidra til å spre kunnskap til verden. På den andre siden har hver enkelt forsker plikt til å innrette seg slik at han eller hun ikke bidrar til å gi insitamenter til illegal eller etisk uforsvarlig ervervelse av gjenstander. Dilemmaene vi her står overfor, gjorde at vi fant det naturlig å be om en nasjonal gjennomgang av de prinsipielle spørsmålene knyttet til forskningen på denne type materiale.

Ikke minst som et Universitet med etikk som satsningsområde, har vi plikt til å ta disse spørsmålene alvorlig, påpeker Underdal.

Han legger til at han vil bli glad om den etiske komiteen konkluderer med at universitetet i dette tilfellet har vært for forsiktig.
- Jeg har følt med Braarvig som har fått et skarpt og negativt søkelys mot seg gjennom Brennpunkts dekning av saken for NRK. Uansett utfallet av komiteens utredning, føler jeg meg trygg på at den vil gi en langt mer nyansert vurdering av disse dilemmaene, sier han.

Av Grethe Tidemann
Publisert 21. jan. 2005 10:57 - Sist endret 10. des. 2008 14:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere