Nyheter fra 2004 - Side 3

Publisert 10. nov. 2004 14:15

"HF-vedtaket er skadelig for UiO," uttalte professor Kristian Gundersen til Uniforum i oktober.
- Jeg synes ikke det er grunn til å dramatisere dette slik Gundersen gjør, svarer prorektor Anne-Brit Kolstø .

Publisert 10. nov. 2004 13:48

- Me ynskte ikkje val på instituttleiarar midt i omorganiseringsprosessen fordi det kunne ha ført til ein strategisk valkamp mellom ulike faggrupper der store fag kunne ha "kuppa" små fag. Dessutan ville me ha kompetente leiarar. Slik grunngjev dekan Bjarne Rogan kvifor leiinga på HF-fakultetet ikkje ynskte valde instituttleiarar.

Publisert 9. nov. 2004 14:48

- Skal noen han opprydding på loft eller i kjeller, er vi rette instans, sier Bjørn Vidar Johansen . Første september ble han leder for Museum for universitets- og vitenskapshistorie, eller MUV som navnet forkortes til.

Publisert 5. nov. 2004 16:54

Innstilling av gruppeundervisninga på Matematisk institutt og ikkje lenger nokon dekning av utgifter for masteroppgåver på Fysisk institutt. Det kan bli fylgjene av innsparingstiltak på til saman 6,3 millionar kroner ved dei to institutta. Dette vil gi minimale høve til å oppfylla intensjonane i Kvalitetsreforma, skriv instituttleiarane i eit brev til rektor Arild Underdal.

Publisert 4. nov. 2004 17:22

Riksrevisjonen påpeker at universitetenes interne styringssystemer ikke i tilstrekkelig grad sikrer vurdering av resultat- og måloppnåelse, og at det i liten grad er utviklet tilfredsstillende systemer for god intern kontroll. Dette er to av konklusjonene i Dokument nr 3:3 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene , som ble overlevert Stortinget 4. november.

Publisert 4. nov. 2004 14:16

Universitetsbiblioteket bør som hovedregel bare tilby tidsskrifter i elektronisk form. Abonnementer i trykt form bør innstilles der tidsskriftet kjøpes i elektronisk form, og unntak fra disse prinsipper må være faglig begrunnet. Det har bibliotekstyret ved Universitetet i Oslo vedtatt.

Publisert 2. nov. 2004 13:22

I 50 år har fysikarar frå 80 land og 500 universitet frå heile verda kome saman ved Det europeiske laboratoriet for partikkelfysikk (CERN) for å få testa ut teoriane sine i praksis. Forskinga på CERN har resultert i to Nobelprisar i fysikk og i verdsveven. Den 19. oktober feira laboratoriet 50-årsjubileet med Frankrikes president Jaques Chirac og Spanias kong Juan Carlos som dei mest kjende gjestene. Uniforum har besøkt partikkelfysikarane sitt tempel i Genève.

Publisert 29. okt. 2004 14:19

Fleire minoritetselevar frå dei vidaregåande skulane i Oslo blir UiO-studentar. Det siste året har talet auka frå 110 til 157, altså med 30 prosent. Størst har auken vore frå Bredvet, Stovner og Ulsrud vidaregåande skular. Der har talet på minoritetselevar som har søkt seg til UiO auka med 33 prosent, medan auken for alle elevane har vore på 39,2 prosent.

Publisert 29. okt. 2004 13:21

- Det er lettere å stille spørsmål til medelever enn å snakke med veileder om utdanningsmuligheter, mener Umer, Victor, Kristina og Trude. Sammen utgjør de MiFA-gruppen på Bredtvedt videregående skole.

Publisert 27. okt. 2004 15:44

- Det er berre mogleg å skapa fred i Colombia den dagen regjeringa kan skapa jobbar og gode sosiale og økonomiske vilkår for folk flest. Før det skjer, vil geriljagruppene og dei paramilitære grupper halda fram med å vinna oppslutnad. Det seier senator og tidlegare viserrektor ved Antioquia-universitetet i Medellin, Carlos Gaviria til Uniforum.

Publisert 27. okt. 2004 15:07

- I Bosnia er det en møysommelig prosess å få folk til å tro at politikken skal løse problemer og gi dem mulighet til å straffe politikere som ikke gjør den jobben de har lovt å gjøre ved ikke å gjenvelge dem. Dette er nemlig et land uten demokratiske tradisjoner, sier Anne Julie Semb, post.dok ved Institutt for statsvitenskap. Hun er nylig kommet hjem etter en ukes studietur til Bosnia-Hercegovina sammen med tjue studenter fra det tverrfaglige masterprogrammet Peace and Conflict Studies ved UiO.

Publisert 27. okt. 2004 14:10

Etiske kjørereglar skal losa tilsette forbi forsøk på å påverka innkjøpa ved UiO. Det er prosjektet" Ny anskaffelsesorganisering" ved UiO som har utarbeidd desse reglane.

Publisert 27. okt. 2004 13:49

- Pasientane til Det odontologiske fakultetet kan ikkje lenger gå av ved hovudinngangen. Årsaka er ein nylagd sykkelsti som fører til at all stans er forbode. - Oslo kommune varsla oss ikkje om dette, seier Pål Barkvoll som leier Institutt for klinisk odontologi.

Publisert 23. okt. 2004 18:32

Rektor Arild Underdal tar nå over arbeidet med å skrive utkast til ny strategisk plan for 2005-2009. Det skjer etter klar oppfordring fra Universitetsstyret. - Vi må ha et tydelig strategidokument som Styret har klarert, før vi sender det på høring, sier Underdal.

Publisert 20. okt. 2004 13:52

En byste av jusprofessor og tidligere rektor ved UiO, Lucy Smith , ble nylig avduket.
- Dette er en stor begivenhet. For det er ikke mange kvinner på universitetet som titter ned på oss fra vegger og sokler, bemerket dekan Jon T. Johnsen under avdukingen.

Publisert 20. okt. 2004 09:10

De elektriske anleggene på UiO er gått nøye etter i sømmene. Gjennomgangen har avdekket mange, og til dels omfattende feil og mangler. 8,5 millioner kroner skal brukes neste år for å utbedre de mest kritiske feilene.

Publisert 19. okt. 2004 12:10

- Jeg ser HF-vedtaket som et frontalangrep på universitetsdemokratiet, sier Kristian Gundersen . Han mener at Styret nå må diskutere farene som en ytterligere avvikling av demokratiet ved UiO vil innebære.

Publisert 18. okt. 2004 09:56

Sommeren 2002 startet arbeidet med å rehabilitere Urbygningen. Prosjektet hadde to målsettinger, å tilbakeføre den fredede bygningen til sitt opprinnelige utseende og å oppgradere bygningen i tråd med kravene til en moderne arbeidsplass. - Å forene disse målsettingene ble den store utfordringen, forteller seniorarktekt Ragna Weider .

Publisert 18. okt. 2004 09:16

Siw Graabræk Nielsen (39) er utnevnt til den første kvinnelige professor i musikkpedagogikk i Norge. Særlig har hun gjort seg bemerket innen forskning på musikkstudenters arbeidsmåter. Doktorgradsavhandingen tok hun ved Universitetet i Oslo i 1998. Nå jobber hun ved Norges musikkhøgskole i Oslo.

Publisert 14. okt. 2004 10:13

- Ikke-vestlige innvandrere har to og en halv ganger så høy forekomst av psykiske problemer som nordmenn og vestlige innvandrere. Økt integrering synes å fungere som en beskyttende faktor mot slike problemer for innvandrermenn. For kvinner har det derimot ingen betydning, sier Suraj Thapa .

Publisert 14. okt. 2004 09:46

Universitetet har i mange år manglet oversikt over hvor våpen som lånes ut er blitt av. - Nå har vi fått alle våpnene under kontroll, forsikrer HMS-koordinator Kjell Kvam .