Uttelling for vitenskapelige publikasjoner: - Viktig å komme i gang

Hvordan skal forskere ved UiO få uttelling for sine vitenskapelige publikasjoner? Universitetsstyret ved UiO vedtok en rekke kriterier på sitt møte den 14. oktober.

FORSKNING MED TELLEKANTER: Universitetsstyret ved UiO vedtok en rekke kriterier for vitenskapelig publisering på sitt møte den 14. oktober.
Foto: Ola Sæther

I fjor oppnevnte rektor et publiseringsutvalg: "Forskning med tellekanter". I februar i år la utvalget fram sin innstilling som siden har vært ute til høring i universitetets organer. I mars var saken til behandling i Forskningskomiteen og i Univeristetsstyret.

Da Styret hadde saken til behandling i juni, ble det nedsatt en arbeidsgruppe. Gruppen anbefaler UiO å operere med en kortsiktig og en langsiktig strategi.

Arbeidet med kvalitetsvurdering fortsetter

Det er viktig å komme i gang med å gi uttelling for vitenskapelige publikasjoner. Dette bør i første omgang gjøres ved hjelp av en enkel og oversiktlig modell, mener arbeidsgruppen. På noe legre sikt derimot, bør målet være å komme fram til en modell som gir uttelling etter vitenskapelig kvalitet.

Universitetsstyret vedtok på sitt møte nå i oktober at av UiOs budsjett for neste år, skal 10 millioner kroner fordeles etter visse kriterier.

Fordeling etter kriterier

Et av kriteriene er at det skal benyttes data som kan legges inn og bearbeides av sentraladministrasjonen. Videre skal datatilfanget omfatte vitenskapelige monografier og artikler i tidsskrifter og antologier med UiO-forfattere som ble publisert i 2002. Alle forfattere med UiO som adresse i aktuelle registre teller med.

Et annet kriterium er at publikasjonskanalene ikke skal deles inn etter kvalitetsfaktor, det vil si at publikasjonskanal skal ha kvalitetsfaktor 1. Hver tidsskriftsartikkel skal ha omfangsfaktor 0,7 og hver monografi skal ha ha omfangsfaktor 5. Et siste kriterium er at hver registrerte forfatter til samme artikkel skal ha lit andel av de poeng publikasjonene tildeles.

Det skal utarbeides en reduksjonsfaktor for Det medisinske fakultet for å korrigere for delte stillinger mellom sykehus og UiO.

I Styrets møte den 11. november, vil administrasjonens forslag til fordeling av 10 millioner kroner av 2004-bevilgningen mellom fakulteter, sentre og museer bli lagt fram.

NIKK får fortsatt driftstilskudd fra UiO

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK) og Universitetet i Oslo skal fornye sin avtale. Det vedtok Universitetsstyret.

NIKK er en samnordisk institusjon finansiert av Nordisk Ministerråd. NIKK er ikke en del av UiO, men et særskilt rettssubjekt. Styret mener imidlertid at virksomheten ved NIKK er av tilstrekkelig faglig betydning til å motta driftstilskudd fra UiO, samt opprettholde "fri stasjon" på samme måte som i dag.

Styret vedtok på sitt møte å gi universitetsdirektøren fullmakt til å forhandle fram en ny avtale mellom UiO og Nordisk ministerråd om forlengelse og fornyelse av nåværende samarbeidsavtale. Avtalen skal ha en tidsramme på inntil ti år.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 16. okt. 2003 10:36 - Sist endret 10. des. 2008 16:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere