Genprofessor trekker søksmål mot UiO

Professor emeritus Kåre Berg har trukket sitt søksmål mot Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus. - Trekningen markerer ikke slutten på striden, forsikrer Bergs advokat Sigurd Klomsæt . Råderetten over et unikt genetisk materiale samlet inn fra tvillinger og deres avkom gjennom mange år, står sentralt.

Rettssaken mellom Kåre Berg på den ene siden og Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus på den andre var berammet til tidsrommet 7. til 17. oktober. Mandag 6. oktober fikk saken en brå og overraskende slutt, da advokat Sigurd Klomsæt meddelte Oslo tingrett at Kåre Berg hadde besluttet å trekke søksmålet.

Berg frafaller dermed alle sine krav. Dette betyr, ifølge en pressemelding fra universitetet, at Kåre Berg ikke kan anlegge nytt søksmål mot universitetet eller sykehuset hvor han krever å få adgang til lokaler, tilgang til forskningsmateriale, rett til forskningsmidler og rett til erstatning for mobbing. Som en gest overfor Berg, frafaller Universitetet og sykehuset kravet om saksomkostninger.

- Andre skal ikke ta æren for Bergs forskning

- Når staten stiller opp med ubegrensede økonomiske midler, er det vanskelig for den lille mann å vinne fram. Sykehuset og universitetet gjorde det klart at de ville anke dersom vi vant i denne runden. Da snakker vi om et tidsforløp på to til kanskje åtte år, før saken er ferdig i høyesterett, og Berg ville nærme seg 80 år. Hva er da poenget, svarer advokat Sigurd Klomsæt på spørsmål om hvorfor Berg valgte å trekke søksmålet.

Det er, ifølge Klomsæt, først og fremst tvillingmaterialet Berg krever råderett over, et materiale som blant annet innbefatter 30 frysebokser med biologisk materiale og 90 hyllemeter med dokumentasjon og personopplysninger.
- En rettsavgjørelse i Asker og Bærum tingrett for noen år tilbake slår fast at innsamlet forskningsmateriale tilhører forskeren. Nå vil vi legge saken fram for Sivilombudsmannen slik at Berg kan få fullført sine prosjekter. Norsk og internasjonal medisin venter på resultater fra Bergs forskning. Evensen er særdeles naiv hvis han tror at noen andre skal få lov til å ta æren for dette arbeidet, sier Klomsæt og sikter til dekan Stein A. Evensen ved Det medisinske fakultet.

Kan ikke overprøve domstolene

- Kåre Berg har selvfølgelig full rett til å klage, men Sivilombudsmannens jobb er ikke å overprøve domstolene. Dersom Berg ønsker å klage på de samme forhold som i retten, anser vi at dette vil falle utenfor Sivilombudsmannens arbeidsområde, er kommentaren til juridisk seniorrådgiver Einar Noreik ved UiO.

Ingen rett til arbeid etter pensjonsalder

Dekan Stein A. Evensen ønsker ikke å rippe opp i detaljene rundt konflikten. Han vil heller ikke karakterisere trekningen av saken som en seier over Kåre Berg.
- Utviklingen i saken bekrefter det prinsipielle syn at personer som går av med pensjon, ikke har noen rett til å få fortsette sitt arbeid, konstaterer han.

- Sykehuset og universitetet har besluttet å frafalle kravet om saksomkostninger i forbindelse med rettssaken. Er dette et ledd i en avtale med Berg?

- Nei, vi har ikke inngått noe forlik. Dette gjør vi som en gest overfor en kollega som har fått en uheldig avslutning på en lang og fortjenestefull forskerkarriere.

- Kåre Berg er kjent som en av landets ledende genetikere. Er det rom for en løsning utenfor rettssalene?

- Vi ønsker ikke dette, slik saken har utviklet seg. Berg har trukket sine krav på alle punkter, og fra vår side anser vi saken som avsluttet, svarer Evensen.

Dette er saken:

I juli 2001 skriver UiO og Ullevål sykehus til Berg og meddeler ham at han ved fylte 70 år må tre ut av de avtaler som han har inngått som professor og avdelingsoverlege og at han etter pensjonering ikke kan drive forskning eller næringsvirksomhet i lokalene.

Aftenposten retter i september 2001 søkelyset på Kåre Bergs aktiviteter. Berg er professor ved Institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo i en fulltidsstilling, samtidig som han arbeider 80 prosent som avdelingsoverlege ved Avdeling for medisinsk genetikk på Ullevål sykehus. Han er også deleier i det private selskapet Genova AS som har som målsetting å utvikle og drive forretningsvirksomhet rundt medisiner basert på genteknologi.

Aftenposten avdekker at Genova AS i mai 2001 har sikret seg en gunstig leieavtale med Ullevål sykehus som gir selskapet rett til å bruke lokaler og utstyr ved Avdeling for medisinsk genetikk. Denne avtalen sier Ullevål sykehus opp noen dager etter at artikkelen i Aftenposten står på trykk.

UiO og Ullevål sykehus varsler i oktober 2001 sine ansatte om at prøver, utstyr og liknende ikke skal fjernes fordi man frykter uklarheter i tilknytning til dette i forbindelse med Bergs avgang.
31. oktober blir Berg utestengt fra sitt kontor på Ullevål sykehus. Sykehusets begrunnelse er opplysninger om sletting og makulering.

Berg saksøker Ullevål sykehus, men partene kommer fram til et forlik i desember 2001. 31. mars 2002 går Berg av med pensjon og får etter dette ikke lenger fortsette å arbeide ved universitetet og sykehuset. Berg henvender seg til universitetsledelsen og Utdannings- og forskningsdepartementet for å få forlenget stillingen, men vinner ikke fram.

I august 2002 reiser Berg søksmål mot Ullevål universitetssykehus og Universitetet i Oslo med krav om å få fortsette å forske på universitetet og på sykehuset og krav om disposisjonsrett til forskningsmidler og forskningsmateriale samt erstatning. Samtidig framsetter han begjæring om midlertidig forføyning om de samme forhold. Tingretten gir ikke Berg medhold i begjæringen, og Berg påkjærer kjennelsen til lagmannsretten som kommer til samme resultat.

6. oktober i år trekker Berg søksmålet, men tilkjennegir 9. oktober at han vil bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Av Grethe Tidemann
Publisert 20. okt. 2003 15:16 - Sist endret 10. des. 2008 15:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere