Arild Underdal: - Vi kan greie det!

- En kjent britisk historieprofessor sa nylig i et intervju at for folk flest er uinteressante tider - perioder der det ikke skjer stort av betydning - som regel de beste tidene. Hvis vi gjør den betraktningen gjeldende også for universitetssamfunnet, skulle det nå stå miserabelt til med de fleste av oss.

Seraphin tangoensemble var et av de musikalske høydepunktene på universitetets årsfest
Foto: Ola Sæther

Grethe Tidemann (tekst)
Ola Sæther (foto)

Slik innledet rektor Arild Underdal sin tale ved universitetets årsfest for 2003. Det var først og fremst endringene og arbeidsinnsatsen i forbindelse med den nye studiereformen han siktet til. Dette er den mest omfattende studiereform i universitetets snart 200-årige historie, ifølge rektor, som roste innsatsen til fagmiljøene og det administrative personalet og beklaget at belastningen for noen er blitt urimelig stor.

Blant årets lyspunkter trakk rektor fram etableringen av fire sentre for fremragende forskning. Han fortalte at antall vitenskapelige publikasjoner og antall avlagte vekttall har gått opp, at psykologene har fått bedre arbeidsvilkår og at et nytt mikroteknologilaboratorium snart skal innvies. Rektor trakk videre fram de nye læringssentrene og et stadig bedre tilbud av studentboliger.

I talen pekte rektor også på områder hvor det er mindre grunn til å glede seg. Han viste til at antall doktordisputaser ligger på samme nivå som de to foregående årene, at frafallet blant studentene, særlig på begynnernivå, er for høyt og at gjennomsnittlig studieprogresjon er for lav. Noen administrative rutiner fungerer ikke som de skal, og viktige planlagte byggeprosjekter har en meget usikker fremtid.

Fokus på sluttresultatet

Resten av talen var i hovedsak viet utfordringene i forbindelse med den nye studiereformen.
Rektor fortalte om vårens møter med fagmiljøer og tekniske administrative enheter ved UiO der ett spørsmål gikk igjen: - Hvordan skal vi tenke om kunnskapsmål og faglige standarder nå som vi i større utstrekning blir betalt ut fra volum snarere enn kvalitet?

- Jeg er overbevist om at nøkkelen til et riktig svar er å feste blikket på det sluttresultatet vi skal fram til, erklærte Underdal. - Det som til syvende og sist er avgjørende er kompetansen våre kandidater går ut med.

Arild Underdal pekte i talen sin også på noen av universitetets handikap og fortrinn i forhold til de andre store norske utdanningsinstitusjonene.
- Vårt store handikap er at vi er henvist til å leve på en relativt energifattig diett, hevdet han og viste til at gjennomsnittsbevilgningene per student ligger godt under nivået for de andre norske universitetene. Hver lærer må i gjennomsnitt ta hånd om nesten dobbelt så mange studenter som deres kolleger ved det norske universitet som har de gunstigste forholdstallene.

Blant universitetets fortrinn nevnte Underdal den faglige egenkapitalen målt i kompetansenivå, størrelse og mangfold. Han trakk også fram gode muligheter for å trekke veksler på annen spisskompetanse i nærområdet og utenfor som et fortrinn.

Arild Underdal framhevet tre viktig utfordringer for universitetet.

- Den viktigste utfordringen blir å unngå å slakke av på kunnskapsmål og kompetansekrav, hevdet han.
- Det er i universitetets og studentenes beste interesse at den som legger frem et vitnemål eller et doktorgradsdiplom fra UiO kan gjøre det i trygg forvissning om at arbeidsgivere og andre universiteter i inn- og utland vil anerkjenne det som bekreftelse på en fullverdig utdanning. Alt som undergraver den tilliten er ødeleggende for oss, understreket Underdal.

Mindre ressurser

Den andre ufordringen blir ifølge rektor å skape produktive arbeids- og læringsmiljøer kjennetegnet av en godt avstemt kombinasjon av krav og støtte. På dette feltet uttrykte rektor bekymring.
- De ressursmessige forutsetningene som vi - med bakgrunn i stortingsmeldingen og Stortingets behandling av den - har lagt til grunn, vil etter alt å dømme ikke vil bli innfridd, fortalte han. Rektor ba ansatte og studenter forberede seg på en smertefull og beklagelig nedjustering av ambisjonsnivået.

- Nettopp i en slik klemme blir det viktig å holde fast ved målet, uttalte han. Underdal sammenliknet utfordringen UiO står overfor med utfordringen til mange norske bedrifter, å få fram et konkurransedyktig produkt uten å legge inn samme mengde arbeidsinnsats som konkurrentene.
- Oppskriften er i prinsippet det samme, hevdet Underdal. - Vi må få full uttelling for kompetansen våre medarbeidere sitter inne med, og vi må bruke de innsatsfaktorene vi rår over smartere.

Den tredje utfordringen Underdal la vekt på i talen var behovet for en presis forestilling om hva slags kunnskap og innsikt universitetet bør utruste studentene med.
- Solid og oppdatert fagkompetanse er selve fundamentet. Utfordringen er å sørge for at vi også inspireres av et noe videre perspektiv på hva en god universitetsutdanning skal gi, hevdet han. Han trakk fram en grunnleggende forståelse av vitenskapelig tenkemåte og forskningens arbeidsmetoder og gleden og spenningen ved å utfordre grensene for kunnskap og prøve ut nye svar som viktige elementer. En god utdanning stimulerer til å tenke gjennom sentrale etiske spørsmål. En god universitetsutdanning fostrer både selvstendighet og evne til samarbeid, ifølge Underdal.

- Det er "a tall order". Men det viktigste dere som har trukket lasset i den fasen vi nå er gjennom, har lært meg, er helt enkelt dette. Vi kan greie det! avsluttet Underdal.

Følgende priser ble delt ut på universitetets årsfest

H.M. Kongens gullmedaljer til:

- Dr.juris Are Stenvik
- Dr.med. Farrukh Abbas Chaudhry
- Dr.art. Hallgjerd Aksnes
- Dr.scient. Stein Westad Ødegård
- Dr.odont. Karim Amin Mobarak
- Dr.polit. Benedicte Bull

Forskningsprisen 2003

til professor Jan Terje Lifjeld, Zoologisk museum

Pris for god forskningsformidling 2003

til førsteamanuensis Michael Baziljevich, Fysisk institutt

Pris for godt læringsmiljø 2003

til Prosjektforum ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Kristian Ottosen-prisen 2003

til professor Gunnar Handal, Pedagogisk forskningsinstitutt

Av Grethe Tidemann
Publisert 3. sep. 2003 11:09 - Sist endret 10. des. 2008 14:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere