Forskningsgruppe skvises av SFF

Senter for fremragende forskning, Physics of Geological Processes (PGP), flytter snart inn i nyoppussede lokaler i fjerde etasje i Fysikkbygningen. Professor Eirik Grude Flekkøy og professor Knut Jørgen Måløy representerer gruppen Avanserte materialer og komplekse systemer ved Fysisk institutt som skal ut av lokalene. - Vi har ikke noe imot å flytte, men vi er rystet over at vi må bruke tid og energi på å slåss for det vi mener burde være elementære arbeidsbetingelser, hevder de.

På laboratoriet: - Dette blir arbeidplassen til en av våre professorer, forteller Knut Jørgen Måløy og Eirik Grude Flekkøy. I forgrunnen arbeider hovedfagsstuden Grunde Løvold.
Foto: Grethe Tidemann

"Vi gleder oss alle over PGP's SFF-tildeling, og har sett med forventning på etableringen av dette miljøet. Men i stedet for å bli en ressurs for sitt nærmiljø truer SFF etableringen med å ødelegge arbeidsbetingelsene for de andre miljøer ved instituttet" skriver en gruppe forskere ved Fysisk institutt i et brev til universitetets rektor datert 20. mars i år. Bak brevet står fem professorer og en førsteamanuensis som sammen leder gruppen for Avanserte materialer og komplekse systemer.

Eirik Grude Flekkøy og Knut Jørgen Måløy forteller at gruppen mottok et brev fra fakultetsledelsen 2. april med beskjed om at de måtte flytte ut av sine kontorer og inn i nye lokaler i første etasje i samme bygning 4. april. Denne flytteplanen nekter gruppen å følge, og de beskriver planen som uakseptabel av både praktiske og prinsipielle årsaker.

Kan miste ekstern finansiering

- Planen er i strid med instituttets egne retningslinjer for arealutnyttelse, og bruken av flere rom er ikke blitt godtatt av hovedverneombudet, sier Måløy. Han viser til at professor II ved instituttet, Arne Skjeltorp, har fått arbeidsplass i et hjørne i et laboratorium med mye støy fra maskiner, og hvor det daglig arbeider studenter. En gjesteforsker og tre stipendiater skal etter planen dele ett kontor, og flere stipendiater har ikke fått tildelt noe plass overhodet.

- Dette får også store faglige konsekvenser, hevder Flekkøy. - Romproblemene vil i første omgang føre til at vi må avbryte en eksisterende seminarserie. En annen konsekvens vil bli at vi må kanalisere to stipendiater under et av våre Strategiske universitetsprogrammer(SUP) til NTNU i Trondheim. Forskningsrådet sier de ikke kan finansiere personer det ikke er plass til, legger han til.

- Det skal dessuten ifølge Hovedavtalen holdes drøftingsmøter i denne type interessekonflikter. Vi vil ikke vurdere å flytte ut før et slikt møte er holdt. Det er heller ikke aktuelt å flytte før vi har fått en plan som viser at det kun dreier seg om en midlertidig løsning, sier Knut Jørgen Måløy.

Skandaløs mangel på planlegging

Det som nå skjer, er ifølge Flekkøy og Måløy et resultat av en skandaløs mangel på planlegging fra fakultetets side.

- Da Physics of Geological Processes ble utnevnt til Senter for fremragende forskning, vedtok fakultetsstyret at senteret skulle få hele fjerde etasje i vestfløyen. Det fakultetet glemte å ta hensyn til, var de ringvirkninger dette ville få for instituttets øvrige ansatte, hevder de.

Instituttstyrets vedtak satt til side

Flekkøy og Måløy forteller at instituttstyret i mars enstemmig vedtok en flytteplan som etter deres mening tok hensyn både til senteret og de fortrengte miljøer, og som ville ha gitt gode arbeidsforhold for alle parter.
Denne løsningen forutsatte imidlertid at laboratorier i første etasje ble bygd om til kontorer.
- Dette vedtaket har fakultetsledelsen satt til side med den begrunnelse at fakultetet ikke har penger til ombygginger, sier Måløy. Han forteller at instituttledelsens neste skritt var å sende en henstilling til fakultetsledelsen om at fakultetsstyret måtte behandle saken på nytt. Forskningsgruppen sendte i tillegg et brev til rektor hvor de ba ham uttale seg i saken.

- Vi ventet på å bli innkalt til forhandlinger og fikk i stedet en marsjordre, sier Flekkøy. Han er rystet over at fakultetsledelsen har ignorert både instituttets demokratiske vedtak og henstillingen om ny behandling i fakultetsstyret.

Hår i suppa

En del av gruppen for Avanserte materialer og komplekse systemer var selv nær ved å bli et senter for fremragende forskning og deltok i konkurransen helt til siste runde. - Vi er ifølge Forskningsrådets evaluering i 2000, det mest produktive fysikkmiljøet ved instituttet, og vi representerer de yngre kreftene ved instituttet. Avanserte materialer og komplekse systemer er et prioritert nasjonalt forskningsfelt, noe det faktum at vi er tildelt to av Forskningsrådets Strategiske universitetsprogrammer er et uttrykk for. I tillegg mottar vi privat finansiering gjennom Vista, et samarbeid mellom Videnskaps-Akademiet og Statoil, forteller Måløy.

- Det er veldig provoserende å bli behandlet som et hår i suppa når vi gjør akkurat det fakultetet ønsker at vi skal gjøre. Vi hevder oss internasjonalt, og vi har lykkes i å skaffe ekstern finansiering, sukker hans kollega.

Flekkøy og Måløy beskriver stemningen i gruppen som oppgitt og frustrert. I første omgang legger de vekt på å skjerme studentene. - Men for vår egen del har vi vurdert både utekontor og nattevakter, sier de.

Bare tull ifølge dekan

Dekan Jan Trulsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er ikke enig i gruppens fremstilling av situasjonen.

- Fakultetet er blitt tildelt eksterne midler. Dette betyr større aktivitet på instituttet og derfor også et større press på arealer. Senteret for fremragende forskning er fakultetets suverent største satsing, og her er fallhøyden størst om vi ikke får lokaler ferdige i tide. Det er helt naturlig at vi på dette tidspunktet prioriterer ferdigstillelsen av senterets lokaler, sier han.

- Professor Il'yashenko skal dele et kontor med tre stipendiater, og professor II Arne Skjeltorp må sitte på et laboratorium. Flere stipendiater har ikke fått noen plass overhodet. Er dette en akseptabel løsning? spør vi.

- Dette er uinteressante detaljspørsmål som jeg ikke ønsker å uttale meg om, svarer Trulsen, men understreker at det ikke dreier seg om en permanent løsning. - Dette er spørsmål om å få ryddet kontorer slik at vi kan komme i gang med oppussing, sier han.

- Gruppen fikk to dager på seg til å flytte ut av kontorene. Er dette en normal fremgangsmåte?

- Det er bare tull. De har lenge visst at de må flytte ut av sine lokaler, svarer Trulsen og legger til at han er både skuffet og overrasket over holdningen til gruppen. - Vi er inne i en prosess hvor målet er at alle skal få akseptable arbeidsforhold. At personer i gruppen nekter å flytte, er helt uakseptabelt, sier han.

Støtte fra fagforeningen

Fungerende hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO, Randi Halveg Iversby, gir den fortrengte forskningsgruppen sin støtte.

- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har ikke håndtert dette på en god måte, hevder hun. - Senteret for fremragende forskning må få egnede lokaler, men dette må ikke gå på bekostning av annen virksomhet. Deler av fakultetets romplan er i strid med arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljø og arealutnyttelse. Det er også problematisk at fakultetet går til dette skrittet før fagforeningene har fått uttale seg i saken. Dette er fakultetet forpliktet til etter Hovedavtalen, sier hun.

- Kan fagforeningene godta slike arbeidsforhold dersom det dreier seg om en midlertidig løsning?
- Vi kan godta en midlertidig løsning dersom fakultetet kan legge fram en tidsplan som viser når tilfredsstillende arbeidsforhold kan etableres. En slik tidsplan har vi ikke fått, svarer Halveg Iversby.

Av Grethe Tidemann
Publisert 8. apr. 2003 18:49 - Sist endret 10. des. 2008 15:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere