Nyvalg til kollegiet

Universitetet er i henhold til ny Universitets- og høgskolelov blitt pålagt å endre Kollegiets sammensetning fra årsskiftet. Onsdag 4.september vedtok Kollegiet å avholde nyvalg av representanter for de vitenskapelig og de teknisk-administrativt tilsatte i løpet av høsten 2002. En egen arbeidsgruppe skal mobilisere velgerne.

Antall representanter for de vitenskapelig tilsatte i Kollegiet skal fra og med 1. januar 2003 reduseres fra sju til fire: rektor, prorektor og to valgte representanter. De teknisk- administrativt tilsatte mister en representant og reduserer dermed sitt antall fra to til en. Studentene skal fortsatt ha to representanter i Kollegiet, mens antallet eksterne representanter økes fra to til fire fra årsskiftet.

Valg i november

Onsdag 4. september sluttet et enstemmig Kollegium seg til Kollegierådets tilrådning til hvordan disse endringene skal gjennomføres. Vedtaksforslaget ble forelagt Kollegierådet 29. august i et notat underskrevet av universitetsdirektør Tor Saglie og fungerende personaldirektør Erik Gulbrandsen. - Dette innebærer nyvalg av representanter for de vitenskapelig tilsatte 18. november og av en representant for de teknisk-administrativt tilsatte 26. november, forteller Erik Gulbrandsen til Uniforum.

- Departementet meddelte i et brev datert 01.07.02 at det er opp til universitetet å avgjøre hvordan endringene i Kollegiets sammensetning skal gjennomføres. Hvorfor er nyvalg den beste løsningen?

- Et annet alternativ ville være å telle opp stemmesedlene fra valget i 2001 på nytt under forutsetning av at vi denne gang skal velge to vitenskapelige representanter og én teknisk-administrativ representant og ikke henholdsvis fem og to. Den viktigste årsaken til at universitetsdirektøren fraråder en slik løsning, er at han mener det er viktig at valgets premisser gjøres klart for velgerne på forhånd, svarer Gulbrandsen. - Det kan være at velgerne ville stemt annerledes dersom de hadde visst at det var to og én og ikke fem og to representanter som skulle velges, presiserer han.

- Valgoppslutningen ved kollegievalget i 2001 var svært lav. Er det ikke grunn til å frykte enda lavere oppslutning ved et eventuelt nyvalg etter kun ett år?

- Vi vil sette ned en egen gruppe som skal jobbe med å mobilisere velgerne og forsøke å skape et engasjement. Vedtaket betyr at denne gruppen nå kan begynne sitt arbeid , opplyser Gulbrandsen.

Eksterne representanter

- Antallet eksterne representanter skal økes fra to til fire, når og hvordan skal dette skje?

- De to eksterne representantene som i dag sitter i Kollegiet, beholder sine plasser, opplyser Gulbrandsen. Han forteller at det er foreslått til kollegiemøtet at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal foreslå åtte nye eksterne kandidater. Forslaget skal legges fram for Kollegierådet innen 01.10, og framlegget til eksterne kandidater skal endelig vedtas av Kollegiet før de presenteres for departementet. Departementet velger så ut to kandidater med vararepresentanter blant de åtte foreslåtte kandidater.

Vedtaksforslag

Et enstemmig kollegium sluttet seg til følgende vedtaksforslag:
1. Det avholdes nyvalg av to representanter for de vitenskapelig tilsatte til kollegiet i løpet av høsten 2002.
2, Det avholdes nyvalg av en representant for teknisk- administrative tilsatte til kollegiet i løpet av høsten 2002.
3. Begge valgene avholdes som preferansevalg og gjennomføres som postvalg.
4. Det er en forutsetning at valgene avholdes i samsvar med universitetets ordinære valgreglement.
5. Frist for innlevering av forslag på kandidater til valg av representanter for vitenskapelig tilsatte til kollegiet settes til 31.10.02. Frist for innlevering av stemmesedler (valgdag) settes til 18.11.02.
6. Frist for innlevering av forslag på kandidater til valg av en representant for teknisk-administrative tilsatte til kollegiet settes til 07.11.02. Frist for innlevering av stemmesedler (valgdag) settes til 26.11.02.

Emneord: Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann
Publisert 4. sep. 2002 17:51 - Sist endret 10. des. 2008 15:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere