Satser på etikk

- Etikk er i tillegg til FUGE og FUNMAT ett av tre definerte satsingsområder ved UiO for perioden 2002-2006. Vi tar opp tråden der Forskningsrådet slapp, og har således fått sterke skuldre å stå på, sier lederen for Etikkprogrammet ved UiO, professor og tidligere prorektor Rolv Mikkel Blakar.

Møtet mellom personer med vidt forskjellig fagbakgrunn har vært spennende og utbytterikt og har gitt nye innfallsvinkler, forteller Kari Gran Bøe.
Foto: Ståle Skogstad

Etikkprogrammet har som mål å fremme etikkforskning og normativ refleksjon over vitenskapelig og faglig virksomhet.

- Vi skal lage et rekrutteringsprogram for å utdanne folk i etikk og skal stimulere til tverrfaglig forskning og forskerutdanning. Ideelt er målet å utvikle noen med kompetanse i etikk innenfor alle våre fag, sier Blakar.

- Det er tilfeldig at vårt arbeid begynner akkurat idet Forskningsrådet avslutter sitt 10-årige nasjonale etikkprogram, sier han, og påpeker at opprettelsen av et etikkprogram ved UiO springer ut av UiOs verdiplattform og Langtidsplanen. Her fastslås viktigheten av å fokusere på universitetsfagenes verdigrunnlag.

6-8 millioner kroner årlig er avsatt til arbeidet i en femårsperiode. Programmet er forankret i Studie- og forskningsadministrativ avdeling, og styringsgruppen er tverrfaglig sammensatt.

- Programmets organisatoriske plassering er viktig, sier Blakar, og understreker at forankringen ikke kunne legges til ett spesielt fagmiljø og at tverrfaglighet er en viktig knagg i dette programmet.

Prekvalifiseringsstipend

I disse dager avslutter 15 stipendiater sitt arbeid på bakgrunn av et fire måneders prekvalifiseringsstipend.

- Stipendet var myntet på personer med kunnskap og utdanning innenfor et annet fagområde enn etikk. Vi ønsket at de skulle få bygge opp sin etikkompetanse, og stipendet har forhåpentlig styrket deres kvalifikasjoner når de nå skal søke på de 4-5 ordinære doktorgradsstipendene som etikkprogrammet har utlyst, sier Blakar.
- Minimumskravet for å få tildelt doktorgradsstipend er en klart formulert etisk problemstilling innenfor søkerens eget fag. Når det gjelder balansen mellom etikk og fag, vil det måtte ligge noe ulike vurderinger til grunn for ulike fag, sier Blakar, og legger til at etikkprogrammet ser det som ønskelig at natur- og realfagene kommer sterkere med.

Kvalifisert synsing

- Oppgaven vår er å fremme kritisk refleksjon på et faglig kvalifisert grunnlag. Det er allerede tenkt en hel del grunnleggende etiske tanker i vår kultur, sier Blakar, og nevner Aristoteles, Thomas Aquinas og Immanuel Kant blant flere.

- Gjennom disse har vi et arsenal av gjennomtenkte problemstillinger. Disse etiske grunntankene må vi synliggjøre i alle UiOs fag i en tid hvor de etiske utfordringene blir stadig mer komplekse, fortsetter Blakar.

Innenfor sitt eget fag, psykologi, ser han også behovet for større grad av refleksjon blant annet over det menneskesyn man legger til grunn for arbeidet man utfører. Som eksempel på andre aktuelle etiske problemstillinger nevner Blakar idrett og økonomi og konflikten i Midtøsten hvor spørsmål som hva er en rettferdig fred og en rettferdig fordeling, er helt sentrale.

Blakar poengterer at etikkprogrammet nok vil sprenge rammene både i tid og omfang.
- Det tar tid å rekruttere bredt nok innenfor etikkfeltet. Vi har ikke ressurser til å dobbeltkvalifisere folk, derfor er det viktig å kvalifisere flest mulig fageksperter med solid fordypning i etikk.

Skjerpet fokus

En av dem som har mottatt fire måneders prekvalifiseringsstipend fra etikkprogrammet, er Kari Gran Bøe.

- Hovedoppgaven min het Åndelig omsorg - sanselig nærvær, og dette materialet ville jeg gå dypere inn i og tolke profesjonsetisk, forteller Gran Bøe, som har Helse hovedfag med studieretning diakoni ved TF. - Jeg ville se nærmere på viktige problemstillinger som for eksempel hva som kjennetegner møtet mellom pasient og helsearbeider og hva som er et verdig møte med pasienten sett ut fra hans eller hennes ståsted. Vi kan mene mye i vår arbeidshverdag, men det er viktig å fremskaffe forskningsbasert kunnskap og dokumentasjon, sier hun.

Tverrfaglighet

Noe av styrken ved etikkprogrammets prekvalifiseringsstipend er det tverrfaglige, mener Bøe.

- Møtet mellom personer med vidt forskjellig fagbakgrunn har vært spennende og utbytterikt og har gitt nye innfallsvinkler, forteller hun.

Gran Bøe roser oppfølgingen som er gitt underveis, både fra etikkprogrammets side og fra hennes eget fagmiljø. - Jeg føler meg privilegert som har fått være med på dette. En god lokal fagtilknytning er imidlertid viktig som basis, påpeker hun, og legger til at det er dette som gjør utbyttet optimalt. Som supplement til faget er etikkprogrammet enestående.

Bøe mener hun har fått utvidet horisonten og skjerpet fokus for etiske problemstillinger.
- Jeg vil ha nytte av dette i utviklingen av helsepersonell og undervisning i fremtiden. De som begynner som doktorgradsstipendiater til høsten, går en interessant tid i møte, og synergien vil nok bare bli forsterket, mener hun.

Fakta

Etikkprogrammet skal fremme etikkforskning og normativ refleksjon ved hele universitetet
Programmet har for tiden 15 prekvalifiseringsstipend og to post doc stillinger
4-5 doktorgradsstipend ble utlyst med søknadsfrist 10. juni i år (det meldte seg 38 søkere)
Nye stipend til post doc-prosjekt, doktorgradsstudier og prekvalifisering i etikk vil etter planen bli utlyst høsten 2002/våren 2003
Etikkprogrammet ved UiO representerer også det nasjonale knutepunktet for etikk, og driver www.etikk.no - et nasjonalt nettsted for forskning og forskerutdanning i etikk.

FUNMAT: Strategisk samarbeid og nasjonal satsing innen funksjonelle materialer
FUGE: Funksjonell genomforskning

Emneord: Internasjonalisering, Etikk Av Bente Hennie Strandh
Publisert 24. juni 2002 10:07 - Sist endret 10. des. 2008 15:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere