Revolusjonerer helsetjenesten i Sør Afrika

Institutt for informatikk ved UiO har vært med på å utvikle et datasystem for primærhelsetjenesten i Sør-Afrika. Dette systemet implementeres nå i en rekke land i Den tredje verden. - Prosjektet er gigantisk, og det er første gang Sør-Afrika eksporterer software til India, forteller førsteamanuensis Jørn Braa.

Opplæring av helsepersonell og administrativt personale i bruken av det nye helsedatasystemet. Bildet er fra en treningssesjon i byen Cuamba i Mosambik.
Foto: Grethe Tidemann

- Det begynte med avviklingen av apartheidsystemet i 1994. Helsevesenet i Sør-Afrika var organisert ut fra rase og preget av store skjevheter. Den nye regjeringen ønsket en mer rettferdig fordeling av ressursene i den offentlige helsetjenesten og en omlegging til et system med distrikter og provinser som hovedstrukturer under det nasjonale nivået. Utviklingen av et felles og integrert helsedatasystem var et ledd i denne planen, forteller Jørn Braa.

Han er koordinator for prosjektet Health Information System Project(HISP), et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for informatikk (IFI) ved UiO, Avdeling for offentlig helse ved University of Western Cape(UWC) og myndighetene i Sør Afrika. Prosjektet ble etablert med støtte fra NORAD i 1996.

Suksess

- Vi startet som et pilotprosjekt rettet mot å utvikle et helsedatasystem for tre distrikter i Cape Town. Prosjektet ble gradvis utvidet, og i 1998 ble et nytt helsedatasystem implementert i full skala i to provinser. Dette ble en suksess, og i februar 1999 vedtok helsemyndighetene at systemet skulle innføres i hele landet, forteller Braa. Den nasjonale implementeringen ble delvis finansiert av den amerikanske bistandsorganisasjonen USAID og delvis av ulike lokale kilder.

Flere land sluttet seg etter hvert til prosjektet. I 1999 innledet forskerne ved IFI og UWC et samarbeid med forskere ved Universidad Eduardo Mondlane og helsedepartementet i Mozambik. Systemet blir i dag videreutviklet, tilpasset og tatt i bruk i India, Malawi, Mongolia, Tanzania, Angola og Cuba.

Samarbeid mellom utviklingsland

- Den raske utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en faktor som bidrar til ytterligere marginalisering av utviklingslandene. En av målsettingene med prosjektet er derfor å danne et motnettverk hvor landene i sør kan samarbeide om utvikling og distribusjon av et datasystem, understreker Braa.

Fokuset for hans forskning er hvordan informasjonsteknologien kan tas i bruk i utviklingsland, på de fattiges premisser. - Klarer vi å bruke informasjonsteknologi til bedre forvaltning av primærhelsetjenesten i fattige land, er dette et konkret bidrag, sier han.- Det er spennende og tilfredsstillende å se at dette systemet virker og faktisk gjør en forskjell.

I 1999 overtok NUFU finansieringen av prosjektets kjerneaktiviteter. NORAD støtter fortsatt HISP gjennom finansiering av masterprogrammer i Sør-Afrika og Mozambik. Braa forteller at et viktig element i prosjektet er å utvikle lokal kompetanse blant annet gjennom etablering av master- og doktorgradsprogrammer.

Ved Institutt for informatikk er i dag tre professorer og et titalls hovedfagsstudenter knyttet til prosjektet. I tillegg er åtte kvotestudenter engasjert. - Vi har i første rekke bidratt med kompetanse i utviklingen av programvare og informasjonssystem, forteller Braa. - For å kunne sammenlikne og evaluere data er man avhengig av klart definerte indikatorer, og første skritt var derfor å utvikle felles nasjonale standarder for registrering og rapportering av data, opplyser han.

Hovedfokus for utviklingen av programvaren var et system rettet mot bedre lokal forvaltning av primærhelsetjenestene. - Softwaren er under kontinuerlig utvikling, og stadig flere områder tar den i bruk, forteller han. - Dataene brukes for eksempel til å fastslå i hvilken grad de enkelte sykehus oppfyller sine budsjettforpliktelser og hvorvidt ulike forvaltningsenheter oppfyller nasjonale målsettinger. Ved å koble informasjon om ressursbruk til faktisk utførte helsetjenester, kan man oppnå bedre fordeling av ressursene. Kobler man den samme informasjonen til demografisk informasjon om målgruppene, kan man oppnå bedre dekning av helsetjenestene, som for eksempel vaksinasjon av alle barn og mer likhet og rettferdighet mellom befolkningsgrupper.

Mødredødelighet i Mozambik

Braa trekker fram tiltak mot mødredødelighet i Mozambik som et eksempel på hvordan systemet kan brukes. - Landet har fire prosent mødredødelighet, og kvinnene føder i gjennomsnitt fem barn. Dette betyr at 20 prosent av kvinnene dør i barselseng, påpeker han. - Helsemyndighetene ønsker derfor å sile ut kvinner i risikosonen gjennom graviditetskontroller og sende disse til sykehus for å føde. Det er også viktig at disse sykehusene fyller visse krav til kvalitet med hensyn til teknisk utstyr og personell. Informasjonssystemet kan brukes for å oppfylle begge disse målene. Lokalt brukes systemet til å kontrollere at gravide med risiko blir sendt for å føde ved et sykehus. Regionalt og nasjonalt brukes systemet til å overvåke i hvilken grad de ulike helsesentrene og sykehus oppfyller kvalitetskravene, forteller Braa.

- Systemet kan utvides og tilpasses til lokale behov og kan oversettes til alle språk, forteller han videre. I dag er det versjoner både på portugisisk, spansk og fransk, i tillegg til engelsk.

Programvaren er såkalt åpen kilde. Dette betyr at den distribueres gratis. Systemet er basert på MS Office. - Fordelen er at Microsoft brukes overalt, ulempen er dyre lisenser, og på sikt er det derfor en målsetting å få systemet over på en fri plattform, opplyser Braa.

Eksport til Cuba

Å være avhengig av produkter fra Mikrosoft kan også ha andre ulemper. - Da vi i vår startet implementering av systemet i to provinser på Cuba, skapte dette nærmest panikk ved UiO, for på universitetets lisens står det at det er forbudt å eksportere produktene til Cuba, forteller Braa. Problemet ble løst ved at aktiviteten på Cuba er definert som et norsk prosjekt, og de elleve PC-ene Braa tok med til Cuba, de fleste av dem donert av Aftenposten, betraktes som UiOs eiendom.

- Målet med prosjektet er at det skal spres og utvikles i et sør-sør-nettverk. Derfor er det særlig morsomt at Sør Afrikas myndigheter tilbyr dette helseinformasjonssystemet til Angola som et bidrag til gjenoppbyggingen der, og at Cubas myndigheter spør om det kan bringe systemet til andre land i Latin-Amerika, sier Braa.

Emneord: Afrika Av Grethe Tidemann
Publisert 24. juni 2002 12:08 - Sist endret 10. des. 2008 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere