Oppretter nasjonalt organ for utdanningskvalitet

Det nye uavhengige nasjonale organet for kvalitet i utdanningen (NOKU) skal være operativt fra 1. januar 2003. Organet vil få betydelig myndighet i akkrediterings- og godkjenningsspørsmål og være lokalisert i Oslo.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet oppretter nytt nasjonalt organ for utdanningskvalitet
Foto: Ståle Skogstad

NOKU blir et sentralt organ i arbeidet for å sikre høy kvalitet på utdanningen ved universitet og høyskoler. Organet skal også sikre at kvalitetsarbeidet ved institusjonene blir ivaretatt i tråd med kvalitetsreformen, heter det i en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Evaluering hvert sjette år

Departementet har nylig sendt ut forslag til forskrifter for NOKUs arbeid når det gjelder høyere utdanning. I disse forskriftene foreslås det at alle offentlige og private institusjoner som gir godkjent høyere utdanning skal evalueres hvert sjette år. Institusjoner som ikke tilfredsstiller disse kravene skal få en frist til å rette på forholdet. Hvis forholdene fortsatt er utilfredsstillende kan institusjonen miste retten til selv å etablere nye studier. Organet kan trekke tilbake akkreditering for etablerte studietilbud som ikke oppfyller fastsatte krav til kvalitet.

Forskriften stiller også opp standarder for akkreditering av private institusjoner, i tråd med det nye forslaget til privathøyskolelov. I henhold til disse reglene kan private institusjoner både bli akkreditert som akkreditert høyskole, vitenskapelig høyskole og universitet. Hvis organet finner at de faglige krav er oppfylt, skal forslag om endret institusjonsbetegnelse forelegges Utdannings- og forskningsdepartementet.

Akkrediterings- og godkjenningsspørsmål

NOKU vil få en rekke nye oppgaver, deriblant myndighet til å akkreditere nye studietilbud som institusjonene selv ikke har myndighet til å etablere, godkjenne enkeltstudier ved private høyskoler som ikke er akkrediterte og gi generell godkjenning av utenlandsk utdanning, og norsk utdanning som ikke er gitt av institusjon under universitets- og høgskoleloven eller lov om private høyskoler

NOKU vil videreføre flere av de oppgaver som til nå har ligget i Norgesnettrådet, som ble avviklet fra årsskiftet. Dette er blant annet deltakelse i internasjonale fora for kvalitetssikring av høyere utdanning, godkjenning av ekstern utdanning, evaluering av mastergrads- og doktorgradssøknader ved statlige høyskoler.

Lokalisering i Oslo

Regjeringen har bestemt at organet skal lokaliseres i Oslo. Dette valget er gjort for å kunne utnytte den fagkompetansen og de ressursene Norgesnettrådets sekretariat har bygget opp innenfor kvalitetssikring og evaluering, og for raskt å få et kvalitetssikringssystem etablert i forbindelse med Kvalitetsreformen i høyere utdanning.

Interimsstyre frem til 31.12.02

Interimsstyret for det nye organet er oppnevnt frem til 31.12.02, og ledes av professor Narve Bjørgo ved Universitetet i Bergen. Bjørgo har tidligere vært rektor ved Universitetet i Tromsø og administrerende direktør ved Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF).

I lovforslaget som ligger til behandling i Stortinget er det foreslått at organet skal være uavhengig av departementet. Departementet vil altså ikke kunne overprøve organets faglige avgjørelser.

Høringsfristen for forskriftene er satt til 21. juni. Det betyr at forskriftene kan tre i kraft samtidig med ny lov.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 3. mai 2002 10:50 - Sist endret 10. des. 2008 15:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere