Idealismen er død blant studentene

For første gang er det nå gjennomført en undersøkelse av verdier og livskvalitet blant studentene. Selvrealisering og gode følelsesmessige forhold til familie og venner oppgis som de viktigste livsverdiene. Samfunnsengasjement er derimot nærmest fraværende.

- Studentene legger størst vekt på de nære og selvsentrerte verdier og mål, konstaterer Kari Vigeland.
Foto: Ståle Skogstad

Det er førsteamanuensis Kari Vigeland ved Psykologisk institutt som står bak den ferske undersøkelsen. Et utvalg studenter ved Universitetet i Oslo med minst tre års studietid, har svart på spørsmål om livsverdier og subjektiv livskvalitet.

Selvsentrerte verdier

- Det meste slående resultatet er den vekt som studentene legger på de nære og selvsentrerte verdier og mål. For at livet skal oppleves godt og meningsfullt, er det de gode følelsesmessige relasjonene til venner og familie som er viktigst, påpeker Vigeland.

- Studentene har en klar prioritering av sosiale relasjoner. Venner er spesielt viktig for denne aldersgruppen, presiserer hun.

Undersøkelsen viser at ved siden av sosiale relasjoner, er det selvrealisering, det vil si utvikling og bruk av egne evner, som er de sterke livsverdiene hos studentene. Framtidig arbeid og karriere er viktig for selvrealisering og opplevelse av mening.

- Gode følelsesmessige relasjoner og selvrealisering er viktigere for studentene enn materielle og statusrelaterte mål, viser undersøkelsen.

Samfunnsengasjement ikke viktig

Vigeland peker på at ideologisk engasjement og samfunnsinteresse tradisjonelt har hatt grobunn ved universitetene.
- En kunne derfor tenke seg at studenter i sterkere grad enn andre ville prioritere ideologi og kollektive verdier. Men samfunnsengasjement og politisk relaterte svar forekom i ubetydelig grad, forteller Vigeland.
Undersøkelsen viser også vektleggingen av religiøs tro nærmest er fraværende. Studentene søker i større grad behagsorienterte følelser enn utfordringer og engasjement.

Resultatene gir altså ikke noe holdepunkt for at høyere grads studenter prioriterer annerledes enn befolkningen for øvrig.

Enestående undersøkelse

Vigeland viser til at det har vært gjort mye forskning internasjonalt på området verdier og livskvalitet i befolkningen generelt. Det har imidlertid aldri vært gjort en tilsvarende undersøkelse på et studentutvalg.

Ulikt de fleste tilsvarende undersøkelser, har hun latt sine informanter svare med egne ord på tre vidt formulerte spørsmål.
- Formålet har vært å fange opp hva som spontant framtrer som relevant og viktig for studentene når det gjelder verdier og livskvalitet. Jeg antok at det kunne gi andre resultater enn tidligere undersøkelser. Men nå viser det seg altså at resultatene sammenfaller i påfallende grad med verdiundersøkelser på befolkningsnivå både i Norge og i Europa for øvrig, konstaterer Vigeland.

Fornøyde studenter

Et av spørsmålene som ble stilt studentene omhandlet savn. - Studentenes besvarelser inneholdt lite av alvorlige savn. Det som er mest slående ved undersøkelsen, er at studentene er fornøyd. Det er grunn til å tro at den subjektive livskvaliteten blant studentene er god, mener Vigeland.

- Resultatene er ikke overraskende

- At det er de selvsentrerte verdiene som er de mest framtredende blant studentene, er ikke overraskende, mener professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, som viser til at individualismen har vært svært sterk det siste tiåret.

- Når en er ung, sier en at de materielle verdiene ikke er viktige. Men det forandrer seg når en blir eldre, tror Hylland Eriksen.

Han mener imidlertid at det er galt å dømme studentene for å være usolidariske. - Samtiden preges av sterke frihetsverdier og svake trygghetsverdier. Den enkelte har bare seg selv å stole på. Og det eneste en skylder seg selv, er å realisere seg selv.

Emneord: Studentforhold Av Trine Nickelsen
Publisert 20. juni 2001 13:01 - Sist endret 10. des. 2008 15:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere