Anbefaler et desentralisert universitetsmuseum

- Universitetet i Oslo bør opprette et desentralisert universitetsmuseum. Dette anbefaler et utvalg ledet av professor Jens Erik Fenstad ved Matematisk institutt.

Jens Erik Fenstad står framfor et fotografi av de ansatte ved Det matematisk-naturvitskapelige fakultet i 1860-årene.
Foto: Grethe Tidemann

- Vitenskapshistorie har helt klar vært et forsømt område ved UiO, sier Jens Erik Fenstad. I 2011 fyller universitetet 200 år, og Fenstad forteller at det i forbindelse med jubileet vil bli utgitt en ny universitetshistorie. Men historie er mer enn det skrevne ord.

- Universitetet har også en rekke bygninger, interiører og gjenstander som er med på å fortelle universitetets historie. Vi har plikt til å forvalte disse på en slik måte at de er med på å gi en forståelse av universitetets utvikling og betydning i det norske samfunn, sier Fenstad. Han understreker betydningen av at universitetet ansvarliggjøres på dette feltet.

I tilknytning til behandling av saken om renovering av Observatoriebygningen og lokalisering av Senter for Ibsenstudier, nedsatte Kollegiet i januar i fjor et utvalg med mandat til å utrede opprettelse av et universitets-/vitenskapshistorisk museum i Observatoriebygningen. Utvalget skulle også se på hvordan de universitetshistoriske elementer best kunne bevares og presenteres i forbindelse med restaureringen av Urbygningen i sentrum.

I innstillingen gir utvalget uttrykk for at et eget universitetshistorisk museum med alt hva dette innebærer av bygningsmessige og økonomiske ressurser, ikke er realistisk på kort sikt. Utvalget anbefaler derfor en desentralisert modell med visse tyngdepunkter.

- Vi har en visjon om at Observatoriet kan bli et vitenskapshistorisk museum med størst fokus innenfor naturvitenskapene, sier Fenstad. Han mener sentrumsbygningene ligger mer til rette for å vise den historiske utviklingen innenfor fag som jus og historie. Han trekker også fram Tøyen hovedgård som et naturlig tyngdepunkt.

De lokale miljøene skal også spille en viktig rolle i modellen.

- Hittil har mye blitt gjort på det lokale plan, sier Fenstad, og viser til at det har blitt tatt mange initiativ blant annet til registreringer og opprettelse av kataloger. Men universitetet har ikke hatt noen mekanisme for å samordne og føre disse initiativene videre.

I innstillingen foreslår utvalget at det skal opprettes en styringsgruppe som skal ha et overordnet og koordinerende ansvar for aktiviteter knyttet til universitets- og vitenskapshistorie. Styringsgruppen skal oppnevnes av Kollegiet, og den skal være sideordnet med de to nåværende museumsenheter. En egen prosjektgruppe underlagt styringsgruppen skal ha ansvar for den museale virksomheten i Observatoriet. Styringsgruppen skal samarbeide med lokalmiljøene og vil fungere både som pådriver, faglig veileder og koordinator. Den skal også ha ansvar for å etablere en samlet oversikt over hva som finnes av gjenstander av historisk verdi ved UiO.

Fenstad er tilfreds med resultatet av det arbeidet han har ledet.

- Vi har bygd opp en enighet om og et ansvar for en felles plattform, sier han og beskriver innstillingen som nøktern, veloverveid og ikke minst realistisk. Budsjettet som er satt opp, beskriver han som relativt beskjedent, med en stor grad av prosjektfinansiering. Saken skal behandles i Kollegiet i juni.

Emneord: Museene Av Grethe Tidemann
Publisert 15. mai 2001 14:01 - Sist endret 10. des. 2008 14:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere