Vet du at ...

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 2000


Universitetsbibliotekets åpningstider utvides

Tor Saglie opplyser til Uniforum at universitetsledelsen vil utvide UB’s åpningstider allerede i vår. - Biblioteket har en sentral plass på universitetet campus og bør ha aktivitet utover det vi har i dag. Vi ønsker at åpningstidene skal dekke et større tidsrom på hverdager og at biblioteket skal ha åpent lørdager. Saglie forteller at ekstraoppgaver knyttet til flyttingen og en budsjetteringsmodell som innebærer at det skjer omfordeling av midler fra UB til andre bibliotek, har gjort det vanskelig for biblioteksledelsen å finne rom for å finansiere utvidede åpningsider. - Hva dette vil koste er nå tallfestet, og vi er innstilt på å finne en løsning for inneværende år, sier Saglie. - I første omgang vil vi finansiere utvidede åpningstider ved hjelp av universitetets reserver. På lengre sikt må vi finne en annen løsning.

Tiden er inne for Urbygningen

Uret i bygningen det har gitt navn til, har tikket og gått i årevis uten at den sårt tiltrengte oppussingen har kommet i gang. At det nå graves langs husveggene, er et synlig bevis for at ventetiden endelig er slutt for vårt nasjonale klenodium.

Stortinget vedtok før jul å gi en startbevilgning på 2 millioner kroner til oppussing av Urbygningen. - Denne bevilgningen betyr at vi nå har kunnet sette i gang med visshet om at det kommer mer penger neste år, sier prosjektansvarlig i Statsbygg, Atle Sørby.

Nylig er det blitt gravd tre hull inn mot Urbygningens vegger, to i hagen på hver side av Gamle festsal og ett i gårdsrommet. Om fundamentene som ligger i tykke lag med leire fremdeles er gode, kan rehabiliteringen av bygningen settes i gang.

- Viser det seg imidlertid at fundamentene er råtne, betyr det at vi må erstatte disse med stålpæler. Disse må bakes hele 15-20 meter ned før de møter grunnfjellet. Dette blir i så fall et "ekstraarbeid" som vil koste flere titalls millioner, påpeker Sørby. - I denne eller neste uke får vi vite om fundamentene holder eller ei. Da kan vi legge på bordet et forslag til kostnadsramme for en total renovering av Urbygningen.

Sentral rolle for Institutt for menneskerettar

Institutt for menneskerettar ved Universitetet i Oslo skal bli nasjonal institusjon for menneskerettar. Det går regjeringa inn for i handlingsplanen for menneskerettar (St.meld. nr. 21 (1999-2000) som blei lagd fram før jul. Regjeringa meiner dette vil vera i samsvar med tilrådingane til FN. I handlingsplanen blir det understreka at regjeringa vil gjera framlegg om å innarbeida Torturkonvensjonen, Barnekonvensjonen, Kvinnekonvensjonen og Konvensjonen mot rasediskriminering i det norske lovverket. I tillegg skal menneskerettsdialogen med land som Kina, Tyrkia og Cuba styrkjast samstundes som ein også vil prøva å etablera dialog med Vietnam og Indonesia.

Stein A. Evensen leiar Kollegierådet

Dekan ved Det medisinske fakultetet, Stein A. Evensen, er valt til ny leiar for Kollegierådet. Han overtar etter dekan Trond Skard Dokka ved Det teologiske fakultetet. Med seg i arbeidsgruppa får Evensen, Christoffer Eid Wiig som blir ny nestleiar, og Astrid Ottesen. Det var dekan Even Hovdhaugen ved HF-fakultetet som på det siste møtet i Kollegierådet kom med framlegget om å velja Stein A. Evensen til leiar for dette rådgjevande organet.

Kommersialisering av forskingsresultat

Regjeringa har oppnemnt eit utval som skal utgreia spørsmålet om auka kommersialisering av forskingsresultat frå universitet og høgskular. Professor i jus ved Universitetet i Bergen, Jan Frithjof Bernt, er leiar for utvalet som elles er sett saman av professor i medisin ved UiO, Anne-Lise Børresen-Dale, professor Asbjørn Rolstadås frå NTNU i Trondheim, og direktørane Ida Skard og Stein Annexstad. Utvalet skal særleg sjå på lov om retten til oppfinningar som er gjort av arbeidstakarar der lærarar og vitskapleg personale ved universitet og høgskular ikkje er inkluderte. Dette gjer at forskarane ved desse institusjonane sjølve er sikra kontroll over ei mogleg kommersiell utnytting av eigne resultat eller oppfinningar. Utgreiinga skal vera ferdig innan 1. oktober 2000.

Studentparlamentet fryktar Kompetansereforma

Studentparlamentet fryktar at realkompetanse skal erstatta formell kompetanse dersom tiltaka i Kompetansereforma blir sett i verk. Leiar for Studentparlamentet, Jon Evang, er skeptisk til måten Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet og Stortinget har tenkt å lata realkompetanse gi innpass ved høgare utdanning. Eitt av problema han peikar på, er at Kompetansereforma er uklar på om dei som har formell studiekompetanse er sikra forrang ved opptak til attraktive profesjonsstudium. Han meiner også at Stortinget må fylgja opp denne reforma med å løyva meir pengar til gjennomføringa. I motsett fall fryktar han at dette kan gå utover økonomien til Universitetet i Oslo, noko som i neste omgang vil føra til at studiekvaliteten vil synka til eit uakseptabelt nivå, spår Evang.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 2000

Publisert 9. feb. 2000 13:34 - Sist endra 1. sep. 2014 14:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere