Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999


Hvem vil til Villa Grande?

Forutsetnigen for å bruke Quislings førerbolig, Villa Grande, til Senter for Holocauststudier, er at beslektede fagmiljøer kommer under samme tak. Men hvem vil til Villa Grande? En arbeidsgruppe skal finne svaret.

Av Trine Nickelsen

Rektor Kaare R. Norum vil oppnevne en arbeidsgruppe som får i oppdrag å tilrettelegge arbeidet med etableringen av utdannings- og forskningssenteret. Gruppa skal foreslå organisasjonsform og utarbeide forslag til vedtekter.

Organisering

Senteret kan enten organiseres som en stiftelse som ivaretar alle funksjoner knyttet til senteret, som bibliotekfunksjoner og arbeidsgiveransvar for senterets tilsatte. Alternativt kan senteret organiseres som en del av UiO, men slik at det i tillegg opprettes en stiftelse som skal støtte senteret økonomisk. Norum mener at saken i sin helhet bør kunne legges fram for Kollegiet i løpet av høsten 1999. Vedtekter for senteret bør imidlertid fastsettes i Kollegiets møte 8. juni.

Hvor?

En viktig oppgave for gruppen er å fremme forslag til geografisk plassering av senteret. Arbeidsgruppen skal vurdere hvorvidt det er mulig og hensiktsmessig å etablere senteret i Villa Grande på Bygdøy. Denne store bygningen er aktuell bare dersom det etableres andre og beslektede aktiviteter på eiendommen.


Mjøs-utvalget:

Yrkeserfaring bør gi studiekompetanse

Utvalget som skal utrede høyere utdanning etter år 2000 (Mjøs-utvalget), leverte to delinnstillinger den 19. april. Den endelige innstillingen skal være ferdig 1. april 2000.

Utvalget foreslår i en delinnstilling en lovendring som åpner for at universiteter og høyskoler kan ta opp søkere på grunnlag av yrkeserfaring alene, eventuelt yrkeserfaring i kombinasjon med utdanning.

Mjøs-utvalget anbefaler også en mer helhetlig styring av oppdragsvirksomheten ved universiteter og høyskoler. Der det er ønskelig å organisere oppdragsvirksomhet i egne enheter, foreslår utvalget at dette gjøres som aksjeselskap. Det er også utformet forslag om lovendring som vil gi de høyere utdanningsinstitusjonene stor grad av frihet til å forvalte eierinteresser i slike selskaper. Utvalget ser det som problematisk at slike enheter i dag er organisert som stiftelser, da dette kan redusere universitetenes og høyskolenes mulighet til å la eksternt finansiert virksomhet inngå i den helhetlige planleggingen og styringen av institusjonene.


Universitetsrådet tilbyr studieplassar til Jugoslavia-flyktningar

Universitetet i Oslo og dei andre medlemane av Universitetsrådet har tatt initiativ for å skaffa studieplassar til flyktningar frå krigsområda i Jugoslavia som har kome eller vil koma til Noreg. Universitetsrådet vil også gjennom dei europeiske universitetsorganisasjonane ta initiativ for å hjelpa universitet og studentar i det aktuelle området. Det går fram i eit brev som universitetsleiinga har sendt til alle dei tilsette ved UiO. I brevet blir dei tilsette også oppmoda til å engasjera seg som samfunnsborgarar i dei menneskelege tragediane på Balkan.


Genar og Albania i Kunnskapskanalen

Kunnskapskanalen på NRK 1 sender laurdag 8. mai kl. 14.10 programmet ”Våre gener – kvalitetssortering av våre etterkommere?” Det er en paneldebatt fra NTNU i Trondheim som nå deltar i samarbeidet i Kunnskapskanalen. Klokka 15.10 same dag sender Kunnskapskanalen eit program om albanske tradisjonar. Programmet blei laga etter eit utstilling i Etnografisk museum i 1992. Laurdag 22. mai blir det sendt eit program der professor Berge Furre fortel om Hans Nielsen Hauge.


Direktørskifte i SiO

Lisbeth Dyrberg tok denne veka til i stillinga som administrerande direktør for Studentsamskipnaden i Oslo. Samstundes hadde avtrappande administrerande direktør Kjetil A. Flatin sin siste arbeidsdag på SiO fredag 30. april.


Eivind Osnes leiar Teknologirådet

Fysikkprofessor Eivind Osnes ved Universitetet i Oslo skal leia det nye Teknologirådet. Det har regjeringa bestemt. Teknologirådet skal vera eit uavhengig rådgjevande organ for politiske styresmakter og innbyggjarane i Noreg. Rådet skal setja i gang teknologivurderingar, det vil seia prosessar der både ekspertar og lekfolk vurderer behovet for og konsekvensane av utvikling og bruk av teknologi. Desse vurderingane vil omfatta både etiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og økonomiske sider ved teknologiutviklinga. Andre kjente medlemar i rådet er fylkesmann Ann Kristin Olsen, forlagssjef Andreas Skartveit og tidlegare leiar for Naturvernforbundet, Heidi Sørensen.


Opne studium ved NTNU og UiTø

Ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim og Universitetet i Tromsø blir dei allmennvitskaplege fakulteta opne for alle søkjarar med studiekompetanse også for studieåret 1999-2000. Dette gjeld dei historisk-filosofiske, samfunnsvitskaplege og matematisk-naturvitskaplege fakulteta. Ved universiteta i Oslo og Bergen blir det visse avgrensingar i opptaket til dei allmennvitskaplege fakulteta, men opptaksrammene er sette så høgt at dei aller fleste kvalifiserte søkjarar vil få plass. Opptakskapasiteten blir auka både på medisin, psykologi, farmasi og på IT-utdanningane ved alle dei fire universiteta. Alt dette går fram av ein stortingsproposisjon om regulering av opptak til høgare studium som passerte statsråd i førre veke.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999

Publisert 7. mai 1999 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere