Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998

Underdal stiller ikke

Mange har ønsket at tidligere prorektor Arild Underdal skulle stille som rektorkandidat. Men han kan opplyse at han ikke har planer om å bli rektor:
- Da jeg besteme meg for ikke å stille til gjenvalg som prorektor, var det fordi jeg ønsket å prioritere faget. Den avgjørelsen er jeg komfortabel med, sier professoren i statsvitenskap.  

Cand.mag.-graden blir revidert

*Den fire år lange cand.mag.-graden i HF- og SV-fag blir oppretthalde, og dagens normering av MN-graden på 3 1/2 år blir ikkje endra.
*Ingen skal få begynna på hovudfag etter berre 3 år med studiar.
*Felles nasjonalt reglement for cand.mag.-graden ved HF og SV med ein kjernedel på 60 vekttal.

Dette er dei viktigaste synspunkta Universitetet i Oslo kjem med i høyringsfråsegna om cand.mag.-graden til universiteta. Kollegiet har slutta seg til innhaldet i fråsegna som er eit svar på den nasjonale utgreiinga om cand.mag.-graden til universiteta som blei gjennomført av Universitetsrådet i fjor.

Utgreiinga blei sett i gang for å finna ut om det var mogleg å gjera studentar med cand.mag.-grad meir attraktive for arbeidsmarknaden. Dei mest vidtrekkjande framlegga var å redusera hovudfagsstudiet frå seks til fem år og lata cand.mag.-graden bli redusert til tre år, altså eit førstesemester, eit grunnfag og eit mellomfag. Utvalet som står bak høyringsfråsegna tilrår at Universitetet i Oslo går imot framlegget om at det skal vera mogleg å begynna på eit hovudfagsstudium etter 60 vekttal, det vil seia tre år med studiar.

UiO må gå inn for at minst 70 vekttal må liggja til grunn for at ein student kan begynna på hovudfag. Universitetet er einig i framlegget om ein kjernedel på 60 vekttal, men meiner det er naudsynt å supplera kjernedelen med 10 vekttal før ein student kan ta til på hovudfag. Dette kan anten skje ved at studenten utvidar grunnfaget til mellomfag eller ved at han eller ho tar eit semesteremne.

Derimot tilrår arbeidsgruppa at UiO sluttar seg til framlegget om å leggja heile PPU- utdanninga (praktisk-pedagogisk -utdanning) inn i cand.mag.-graden.

Meir om Leonardo da Vinci

I Uniforum nr. 3 kom me i skade for å skriva at både studentar og forskarar ville få utbetalt 3000 kroner i veka gjennom Leonardo-programmet når dei er utplasserte i ei bedrift eller ein institusjon i utlandet. Me seier oss leie for det, alle studentar og nyutdanna, men de vil få utbetalt 3000 kroner i månaden gjennom Leonardo-programmet. Det er nok berre forskarar) som vil få 3000 kroner utbetalte i veka. Vonleg betalar bedrifta 4000 kroner i månaden i tillegg til studentar og nyutdanna. Studentutplasseringa kan altså vara mellom 3 og 12 månader, medan forskarane kan ha opphald frå 2 til 12 veker.

Bondevik kommer

Statsminister Kjell Magne Bondevik kommer til UiO for å forelese om regjeringens europapolitikk tirsdag 28. april, melder Arena Nyhetsbrev. Forelesningen som skal holdes klokka 14.15 – 16.00 i Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern, er åpen for alle.

242 doktorer

I 1997 ble det satt ny doktorgradsrekord ved Universitetet i Oslo. I løpet av året ble det nemlig avlagt 242 doktorgrader, noe som tilsvarer omtrent en disputas hver arbeidsdag. UiO er den institusjonen i landet med flest doktorgrader, nummer to er NTNU i Trondheim, som hadde 185 doktorgrader i 1997.

Til sammen fikk Norge 625 nye doktorer i 1997, og 68 prosent av dem var menn. Kvinneandelen har gått ned i forhold til året før. Over halvparten av de nye doktorene er dr.scient. eller dr.ing.

I løpet av de siste ti årene er det avlagt i alt 4 751 doktorgrader i Norge. Dette er mer enn halvparten (53 prosent) av alle doktorgrader gjennom tidene siden den aller første i 1817.

Universitetet i Bergen hadde 100 doktorgrader i fjor, en nedgang på 16 fra året før. Og det var 39 som tok sin doktorgrad ved Universitetet i Tromsø. Det viser tall fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Ønsker mer web

Avdelingene i sentraladministrasjonen ønsker å bruke verdensveven oftere for å formidle informasjon. Flere av avdelingene har planer om å legge mer informasjon ut på UiOs web, og å gjøre webinformasjonen lettere tilgjengelig. Det viser en kartlegging av den interne informasjonsvirksomheten i sentraladministrasjonen som Enhet for intern revisjon har utført. Noen avdelinger etterlyser dessuten en klarere fordeling av ansvaret for den interne informasjonen ved universitetet.

Informasjonsdirektør-søkere

Stillingen ble utlyst med søknadsfrist 24. februar 1998. Det meldte seg i alt 20 søkere (sju ønsket ikke sitt navn offentliggjort):
Informasjonsleder Ole Berthelsen (36 år)
Rådgiver Nina Dessau (47 år)
Lærer Charles Michael Dever (32 år)
Rådgiver/kontorsjef Liv Jøssang Endresen (54 år)
Informasjonssjef Bente Myhre Haast (43 år)
Planleggingsredaktør Erika Jahr (49 år)
Daglig leder/rådgiver Berit Kvam (46 år)
Redaksjonssekretær Steinar Larssen (47 år)
Redaktør Tor Paulson (34 år)
Informasjonssjef Finn Hjalmar Pedersen
Informasjonsdirektør Bjørn Randers-Pehrson (54 år)
Forskningssjef Asle Roland
Informasjonssjef Carl Einar Tråen (30 år)

Husk formidlingsprisen!

Fristen for å sende inn kandidater til Forskningsformidlingsprisen 1998 for Universitetet i Oslo er 15. mars. Prisen er på 50 000 kroner. Grunnenheter, fakulteter og grupper av ansatte og studenter kan foreslå, og forslagene skal være begrunnet og vedlagt relevant dokumentasjon.

Forslagene sendes Informasjonsavdelingen, postboks 1076, Blindern.

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 04 1998
Publisert 13. mars 1998 12:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere