Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998

Dirdal slutter

SLUTTER: Informasjonsdirektør Hanne Dirdal har fått ny jobb i Telia Norge. (Foto: Ståle Skogstad)

Hanne Dirdal slutter som informasjonsdirektør ved UiO og begynner som informasjonssjef i Telia Norge fra 1. april. Hun har arbeidet i nærmere sju år ved universitetet.

- Tiden som informasjonsdirektør ved UiO har vært lærerik, veldig interessant og fryktelig slitsom, sier hun. - Det er rart å slutte nå som vi akkurat holder på å utrede informasjonsvirksomheten ved universitetet. Både informasjonsavdelingen og universitetet for øvrig står foran en spennende fase med store forandringer når det gjelder informasjonsarbeidet. Men jeg kunne ikke si nei til denne muligheten for å prøve noe helt nytt.

Dirdal mener UiOs hovedutfordring på informasjonssiden er å bli tydeligere i budskapet om hva universitetet er.

- Vi må forsøke å skape et tydelig bilde av Universitetet i Oslo i bevisstheten til både politikere, studenter og allmennheten. I dag sender vi ut mange motstridende budskap, mener hun.

Opptaksprøve på jus

Nå er opptaksreglene for profesjonsstudiet på jus vedtatt av Kollegiet. Det er gjennomsnittet av karakterene fra privatrett grunnfag og offentlig rett grunnfag som i første omgang avgjør hvem som skal komme inn på profesjonsstudiet. Dersom en eksamen er tatt flere ganger, skal det legges til en tidel for hver gang den er tatt opp igjen.

Hvis mange studenter står likt etter dette, skal studenter med studierett på grunnfag prioriteres. Og dersom mange studenter fortsatt står likt, skal siste del av opptaket avgjøres ved en egen opptaksprøve.

Kollegiet har bedt Det juridiske fakultet å vurdere om karakterene på ex.phil. og ex.fac. skal innarbeides i rangeringsreglene som en framtidig ordning.

Ny leder ved IMR

Nils Butenschøn er konstituert som ny leder ut året ved Institutt for menneskerettigheter (IMR). Han kommer fra Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, der han i tillegg til å være forsker har fungert som visebestyrer de siste to årene. Tidligere direktør Asbjørn Eide går over i ny stilling som seniorforsker. I tillegg til å drive forskning og undervisning vil han videreføre sitt internasjonale arbeid for realiseringen av menneskerettighetene. Han er blant annet formann i FNs arbeidsgruppe for minoritetsrettigheter og medlem av FNs Underkommisjon for menneskerettigheter.

Penger til internasjonalisering

Det finnes penger for fagmiljøer som ønsker å satse mer internasjonalt. I løpet av året skal det nemlig fordeles nærmere tre millioner kroner til internasjonaliseringsformål ved universitetet.

- Det er mulig å få tilskudd til blant annet gjesteforskere, studentutveksling, bilaterale avtaler, nettverksbygging, posisjonering og søking på forskningsmidler i EU og FN, sier internasjonal direktør Sigrid Holtermann i Studie- og forskningsadministrativ avdeling.

- Men det er en forutsetning at fagmiljøene også støtter tiltakene med penger. Våre midler skal komme i tillegg til annen finansiering, sier hun.

Søknadene kan sendes til Seksjon for internasjonale programmer, boks 1081 Blindern, der de vil bli behandlet fortløpende.

ARENA kan bli senter

Dei tilsette og administrasjonen ved ARENA vil at arbeidsplassen deira skal bli omgjort til eit Senter for Europaforsking ved Universitetet i Oslo. Saka er oppe i fakultetsstyret ved SV i dag. ARENA (Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-State) blei sett i gong som eit ti år langt grunnforskingsprogram i 1994. I dag sysselset programmet 33 av dei fremste Europaforskarane i landet. Administrativ leiar Ragnar Lie fryktar at dette forskingsmiljøet no kan gå i oppløysing.

- Det er viktig for forskarane som jobbar her at ARENA blir omgjort til eit senter under Universitetet i Oslo. Då vil nemleg universitetet bli arbeidsgjevaren deira, og dei vil bli fast tilsette ved UiO. Han meiner det er stort behov for eit slikt senter.

- Ja, i fjor blei det skrive 50 hovudoppgåver om Europa ved dei norske universiteta. Samtidig blei det berre skrive ei doktorgradsoppgåve om same tema. Det viser at det er naudsynt å rekruttera fleire stipendiatar til ARENA, men då må også forskarane som skal rettleia dei vera overtydde om at dette er ein trygg og sikker arbeidsplass, understrekar Lie.

Han viser til at nye Europasenter både i Tyskland og Storbritannia er bygd opp med ARENA som modell.

- Dette klarer me trass i at Europaforskinga ikkje har blitt prioritert av norske styresmakter sidan folkerøystinga om EF i 1972. No når våre næraste naboar, Sverige og Finland, har blitt medlemar og Noreg er med i EØS, er det viktig at denne forskinga blir prioritert opp, meiner Lie.

Nye P-oblater

Teknisk avdeling har innført nye parkeringsoblater og parkeringskort. Det nye opplegget skal gjelde fra 1. februar og til og med år 2000. Ansatte og dagens R-kortholdere skal ha nye oblater, som blir utlevert etter søknad. Søknadsskjema fås ved å henvende seg til resepsjonen i Teknisk avdeling i 7. etasje i Administrasjonsbygningen. Det er også mulig å sende søknad via e-postadresse i.l.brevig@admin.uio.no.

Studentene får sine nye oblater ved å henvende seg til studentinformasjonen i 1. etasje i Administrasjonsbygningen.

Attraktivt i Gaustadbekkdalen

Olav Thon Gruppen ønsker å bygge et servicesenter i Gaustadbekkdalen. I et brev til universitetsledelsen foreslår direktør Halgrim Thon å bygge et senter med mat- og klesbutikker, bank, frisør, restaurant, velværesenter og hotell/appartementsbygg. Assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien er enig i at det vil bli behov for et større servicetilbud i Gaustadbekkdalen i framtiden, men skriver til Thon at det først trengs en helhetlig planlegging der det legges vekt på områdets samlede funksjonalitet og på at det gjenværende utbyggingsarealet utnyttes på en mest mulig effektiv måte.

Ifølge Stray Lien har det i den siste tiden vært økt interesse fra flere hold for å etablere seg i Gaustadbekkdalen. Hun mener dette kan skyldes at det nye Rikshospitalet snart er ferdigstilt.

400 mill. i eksterne midler

Den eksterne finansieringen ved universitetet har vokst fra én millioner kroner årlig på 70-tallet til over 400 millioner kroner i dag. Pengene kommer fra både Forskningsrådet, statlige etater, kommuner, fylkeskommuner og private.

Kollegiet har nå bedt universitetsdirektøren om å legge fram en oversikt over den eksternt finansierte forskningen og dens betydning for universitetets virksomhet.

Ny studentleder

Studentparlamentet har valgt ny leder. Han heter Bård Frydenlund, holder på med hovedfag i historie, og han representerer HF-lista.

- I tillegg til å arbeide for bedre studiekvalitet, ønsker jeg å bedre informasjonsstrømmen fra Studentparlamentet til den enkelte student, slik at avstanden til studentpolitikerne ikke oppleves så stor, sier Frydenlund.

Ny studentavis

I løpet av februar skal det etter planen komme en ny studentavis i Oslo. Den har fått navnet Rubrikken, og vil bestå av rubrikkannonser fra studentene. Disse annonsene er gratis, og spaltene vil også være åpne for rubrikkannonser fra de ansatte ved universitetet.

Avisen skal etter planen komme annenhver uke og spres til alle studentene i Oslo-området.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998
Publisert 28. jan. 1998 15:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere