Utviklingen av universitetets organisasjon

Innhold Uniforum 05/96

FRA LEDELSEN

Effektiviseringsprosjektet har nå kommet så langt at kartleggingsarbeidet ved de to pilotfakultetene er gjennomført. Utarbeiding av forslag til endringer er i full gang. Disse endringsforslagene har ett siktemål: Å bedre vilkårene for utdanning, forskning og formidling ved universitetet ved å utnytte våre ressurser på en enda bedre måte.

Det er for tidlig for meg å kommentere de konkrete endringsforslagene som de ulike arbeidsgruppene nå arbeider med. Så langt er det imidlertid grunn til å rose det arbeidet som har vært nedlagt, og den dristighet som utvises når nye organisasjonsformer og rutiner nå vurderes. Det lover godt for innholdet i de rapporter som skal være ferdige 24. april.

Arbeidsgruppene ved de to pilotfakultetene (Det medisinske og Det historisk-filosofiske fakultet) vil i de nærmeste ukene drøfte sine foreløpige forslag innad ved de respektive fakulteter. Dette gir startskuddet for diskusjonen i første omgang ved disse fakultetene om hvordan vår organisasjon skal videreutvikles. Denne diskusjonen må etter hvert videreføres ved resten av universitetet.

Jeg har fem ønskemål for hvordan denne diskusjonen skal føres:

For det første håper jeg at diskusjonen kan ha som utgangspunkt en erkjennelse av at en konkret organisasjonsstruktur, eller en bestemt måte å utføre en arbeidsprosess på, bare er et virkemiddel. Målet er hele tiden å frembringe utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet og i størst mulig omfang. Valget av måter å frembringe dette på, må foretas pragmatisk ut fra hva som gir mest positive virkninger. Universitetet er aldri ferdig utviklet, vår historie forteller om til dels ganske dramatiske endringer fra tid til annen. Et ønske om å virkeliggjøre nye faglige ambisjoner har vært drivkraften og bør fortsatt være det.

For det andre håper jeg vi kan få til en informert diskusjon.

Her hviler det et stort ansvar på oss som sitter i styringsgruppen i prosjektet - det er vi som er ansvarlige for at det informeres godt nok om premisser og forslag. Men alt informasjonsarbeid vil være forgjeves hvis ikke mottakerne av informasjonen setter av litt tid til å lese igjennom skriftlig materiale eller delta på blant annet informasjonsmøter.

For det tredje håper jeg at vi kan unngå unødig usikkerhet og utrygghet. Alle endringer i en organisjon vil skape en viss naturlig utrygghetsfølelse. Det er derfor informasjon er så viktig. Det er derfor vi hele tiden understreker at ingen skal sies opp som et resultat av denne prosessen. Men omstillinger kan være aktuelt for mange av oss ,og det kan være krevende nok. Ikke minst har de ansattes organisasjoner erkjent dette, og omstillinger vil naturlig måtte skje i tett medvirkning med disse.

For det fjerde håper jeg vi unngår at prosessen trekker for langt ut i tid. Ikke minst av hensyn til dem som kan bli berørt av endringer må perioden med usikkerhet være så kort som mulig. Det er viktig at vi makter å avslutte diskusjoner når alle parter er hørt. Vi legger opp til at Kollegiet senest ved årsskiftet 1996/97 treffer de viktigste vedtakene.

Sist, men ikke minst: Den prosessen vi har startet, må gi klare og merkbare resultater. Det føler jeg meg trygg på at vi skal få til i fellesskap, først og fremst fordi alle som har ment noe om Effektiviseringsprosjektet i alle fall er enige om én ting: Vi kan forbedre vår organisasjon og våre arbeidsrutiner! Så får de nærmeste måneders diskusjon avklare hva endringene skal gå ut på.

Tor Saglie
universitetsdirektør


Innhold Uniforum 05/96
Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere