Kan spare 25 stillinger

Innhold Uniforum 05/96

EFFEKTIVISERINGSPROSJEKTET:

­ Ved å organisere oss annerledes kan vi spare inn 25 administrative stillinger på Det medisinske fakultet (MED). Men da forventer vi at fakultetet får disponere de frigjorte ressursene. Vi forventer også radikale kutt i sentraladministrasjonen.

AV GRO LIEN GARBO

Det sier Bjørn Hol som er leder for Effektiviseringsprosjektets arbeidsgruppe på Det medisinske fakultet og kontorsjef ved Instituttgruppe for medisinske basalfag. Professor ved Rettsmedisinsk institutt og medlem i arbeidsgruppa, Bjørnar Olaisen, nikker samtykkende.

­ Vi på MED ønsker ikke å bli sittende igjen med svarteper fordi vi har kommet med konkrete effektiviseringsforslag. Antakeligvis skulle det vært klarlagt litt bedre på forhånd hva konsekvensene av å komme med forslag faktisk innebærer. Vi forventer å få klare signaler av styringsgruppen snarest mulig om vi er på rett vei, sier Olaisen.

ETT STYRE

Arbeidsgruppen på MED foreslår å redusere antall styrer og utvalg ved fakultetet til ett fakultetsstyre bestående av 15 medlemmer. Likestillingsutvalget, forskningsutvalget, studieutvalget og IT-utvalget foreslås nedlagt. Fakultestyret skal ta seg av disse oppgavene.

­ Vi har sett på administrasjonen under ett og fjernet et saksbehandlernivå. Egentlig har prosjektet bare vist oss det vi visste på forhånd; nemlig at instituttsammenslåingen ikke var besparende, men førte med seg et nytt administrativt nivå, sier Olaisen.

Hol og Olaisen understreker at forslagene de kommer med, er foreløpige. De skal diskuteres videre i fakultetets organer ­ før arbeidsgruppa gir fra seg en endelig rapport den 24 .april.

SKRIKENDE IT-BEHOV

Oppslutningen om brukerundersøkelsen blant de vitenskapelige ved fakultetet var for lav. For å supplere denne har medlemmer av arbeidsgruppa intervjuet folk.

­ Denne undersøkelsen har vist at det er et skrikende behov blant de ansatte etter mer støtte når det gjelder IT.

­ USIT er i ferd med å fjerne seg fra oss. De burde konsentrere seg mer om brukerstøtte og opplæring. Hol mener at også Økonomi- og planavdelingen i sentraladministrasjonen bør være mer brukerorientert i sin arbeidsform.

Han understreker imidlertid at arbeidsgruppa på MED ikke mener at det er behov for å overføre bemanning til sentraladministrasjonen. Arbeidsgruppa setter for eksempel spørsmålstegn ved behovet for en Forskningsadministrativ avdeling og en Internasjonal avdeling sentralt.

ENGSTELSE

Hol og Olaisen har merket en viss engstelse særlig blant de administrativt ansatte ved fakultetet etter at kartleggingsfasen var sluttført og forslagsfasen påbegynt. Dette har arbeidsgruppa håndtert ved å holde informasjonsmøter der alle forslag har vært lagt fram i full åpenhet.

­ Vi har imidlertid i liten grad bedt om innspill og råd foreløpig i prosessen. Til det har kartleggingsfasen vært for lang og tidsskjemaet for stramt, sier Hol.

­ Hver og en av oss har imidlertid snakket med folk i vårt nærmiljø og på den måten fått synspunkter, men det kan nok bli et problem at hele prosjektet er initiert ovenfra, sier Olaisen. Han understreker at mange av de vitenskapelige på fakultetet har den holdningen at «det kommer vel ikke noe ut av det likevel». Selv føler han seg heller ikke trygg på om han har bedrevet noe mer enn skyggeboksing.

­  Universitetet har jo ikke tradisjon på å forenkle ting, kommenterer han.

Hol understreker at han synes det har vært et spennende arbeid.

­ Jeg har alltid ment at universitetet er overadministrert og styrt på en tungrodd måte, sier han. Hol og Olaisen understreker at fakultetet har hatt én synsvinkel: Hvordan få mest mulig ressurser til utdanning, forskning og formidling.

­ Det er dét vi skal drive med. Alt annet må begrunnes i forhold til det.

Når sentraladministrasjonen sier at de må opprettholde en stor administrasjon på grunn av krav fra departementet, så kjøper vi ikke det. Det ville være underlig om departementet forventet at universitetet opprettholdt en stor administrasjon ­ bare for dem, sier Hol og Olaisen.


Innhold Uniforum 05/96
Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere