SMÅSTOFF

Innhold Uniforum 04/96

Stor aktivitet på Tøyen

I vinterferieuken inviterte De naturhistoriske museer og Botanisk hage til aktiviteter og kåserier for barn. I Zoologisk museum kunne ungene gå natursti med spor og sportegn eller se film om dyr eller lage sitt eget tørrakvarium I Geologisk museum kunne de løse steinkryssord, kikke på stein i mikroskop eller se på video om vulkanutbrudd. Det møtte opp flere hundre unger, og mange hadde følge.

Fotballgutta satser

Fotballgutta satser sterkt foran årets sesong. Universitetets bedriftsidrettslag skal nemlig prøve å stable på beina hele to fotballag - et 11-mannslag og et 7-mannslag. Blant «gulrøttene» for å delta i årets serie er en subsidiert tur til Universitetslekene i Bergen 7. - 9. juni - med bankett! Seriespill står også for døren. Men alt dette og mer til skal den mannsterke oppmannstrioen fortelle mer om på spillermøtet onsdag 13. mars kl. 16.15 i 10. etasje i Administrasjonsbygningen. Henvendelser kan gjøres til Arnt Sommerlund på tlf. 22 85 41 05.

Universitetets barnehage

Søknadsfrist for opptaket i Universitetets barnehage er 1. april 1996.

Anledning til å søke om opptak for sine barn har alle tilsatte i minst 3/4 stilling ved Universitetet i Oslo. Personer i rekrutteringsstillinger på alle nivåer lønnet av eksterne kilder har adgang til å søke dersom de har minst 3/4 av sin arbeidsplikt ved UiO og betaler overhead til UiO. Med arbeidsplikt menes forskning, forskerutdanning og pliktarbeid. Det er en forutsetning at begge foreldre er i arbeid utenfor hjemmet. Heldagsstudium regnes som arbeid. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Seksjon for personaladministrasjon, lov og avtaleverk, Administrasjonsbygningen, 5. etasje, tlf. 22 85 62 35 eller til Universitetets barnehage, Villa Eika, tlf. 22 85 62 25.

Lunsj-konsert på UB

I Universitetsbibliotekets auditorium på Drammensvn. vil studenter fra Norges musikkhøgskole, studiested Godlia, holde en konsert torsdag 14. mars kl. 12.00. Studentene fremfører kammermusikk av Poulenc, Wenth, Wouters og Hutchinson. Gratis adgang.

Fra Kina til Tøyen: 450 millioner år gamle leddyr i gave

En smilende museumsbestyrer ved Paleontologisk museum, professor David L. Bruton (til venstre på bildet), kunne nylig motta en meget spesiell gave fra formannen i museets venneforening, Pal Venn, Bjørn Funke. Gaven består av to store og meget fine fossiler av trilobittarten Taihungshania brevica. Trilobitter er den type leddyr som var mest vellykket i jordens oldtid, for 450 millioner år siden, i Kina. De fantes i mange forskjellige former og var meget tallrike.

Interesserte kan se den meget spesielle gaven i museets nye utstilling om livets historie.

Digitaliseringsbord til salgs

USIT har et Kontron digitaliseringsbord til salgs, størrelse 120 cm x 165 cm. Bordet er i god stand og kan overtas for en god pris. Fullstendig informasjon finnes på Web-siden med adresse: http://www.uio.no~geirp/kontron.html. Interesserte kan kontakte Geir Pedersen, telefon 52478

«Tysk i Norge - og det nye Europa»

Tysk språk og kultur er temaet når Germanistisk institutt inviterer til debattmøte mandag 18. mars klokken 16.00 i auditorium 3 i Helga Engs hus. Instituttet ønsker å sette søkelys på det tyske språkets rolle i oppbyggingen av et nytt Europa etter Berlinmurens fall, og på de krav den nye politiske og økonomiske situasjonen stiller til tyskfaget ved universitetet og i skolen.

Blant innlederne er fylkesmann Kåre Willoch, dr. Berggren-Merkel fra München, tysk kulturrepresentant i EU, direktør Jon Vea fra NHO og rektor Lucy Smith.

Arrangementet vil foregå dels på tysk, dels på norsk.

Innsats mot snøen

For at vi alle skal slippe å vasse i snø, er det noen som er tidlig på'n om morgenen og måker universitetsområdet. Fra venstre: Avdelingsingeniør Jan Solberg, driftsbetjent Jon Jonsen og spesialarbeider Tom Torgersen ­ alle fra Parkanlegget, Teknisk avdeling. (Foto: Xenia Isaksen)

En hvisken av bambus

Torsdag 14. mars kl. 18.00 åpner en utstilling i Etnografisk museum, Frederiks gate 2, som viser koreanske malerier med motiver av bambus, fugler, blomster og landskaper og kalligrafi fra perioden mellom ca. 1750 til 1950. Maleriene er samlet i løpet av de siste 40 årene av Dr. Cho Won-Kyung, som siden 1960 har bodd i New York City og derfra arbeider med å utbre kunnskaper om koreansk kunst og kultur. Utstillingen, som er arrangert i samarbeid med Verdens Barn, Hyundai og Koreas Ambassade - Republikken Sør-Korea, vil bli stående til 18. august. Gratis adgang.

EUs 4. rammeprogram

Hver fjerde norske søker til EUs fjerde rammeprogram har fått tilslag i de første søknadsrundene. I alt deltar norske institusjoner og bedrifter i ca. 310 prosjekter og nettverk. Dette er om lag like mange prosjekter som norske forskere deltok på under hele det forrige femårige rammeprogrammet. Norske forskningsmiljøer har gjort det særlig bra innenfor fiskeriforskning, havforskning- og teknologi og maritim forskning, samt innen biomedisin, miljøforskning og energiforskning. Også innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi er det meget god norsk uttelling.

Ny statssekretær i KUF

Magnus Midtbø er i statsråd 23. februar utnemnt til ny statssekretær i Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Midtbø er i dag forbundsleiar i Forbundet for ledelse og teknikk (FLT). Han overtar etter Kari Paulsrud, som før jul vart utnemnt til statssekretær i Sosial- og helsedepartementet.
Magnus Midtbø (53) kjem opphaveleg frå Ålvik i Hardanger. Han er utdanna svakstraumselektrikar og arbeidde i tidsrommet 1960-78 i NERA. Frå 1978 har Midtbø arbeidd i Forbundet for ledelse og teknikk, frå 1990 som forbundsleiar.

Tilskot til velferdsarbeid

I Stortingsmelding nr. 14 (1993-94) Studiefinansiering og studentvelferd, vart det fremja framlegg om å styrkje den sosiale rådgjevingstenesta ved lærestadene som ledd i å betre studiegjennomføringa.
Følgjande vart fremja i meldinga:

  • at institusjonen, gjennom den strategiske planlegging òg skal ha eit ansvar for det sosialfaglege tilbodet
  • at den sosiale rådgjevingstenesta bør gje rammevilkår som set den i stand til å ivareta behova i studentpopulasjonen
  • at samarbeidet mellom institusjon og samskipnad innanfor det sosial-faglege området vert utvikla vidare
  • at det vert løyvd 5 mill. kr. fordelt over tre år til prøveprosjekt av sosial/fagleg karakter
Departementet tildelte i 1995 tilsaman 1 mill. kr. til fem prøveprosjekt ved følgjande utdanningsinstitusjonar: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim, Høgskolen i Nedre Telemark og Høgskolen i Hedmark.

I Statsbudsjettet for 1996 er det sett av 2 mill. kr. til prøveprosjekt innan sosial rådgjevingsteneste. Løyvinga forutset å gje rom for vidareføring av igangsette tiltak samt oppstart av nye prosjekt. Antall nye prosjekt som vil kunne motta støtte, vil avhenge av det økonomiske omfanget på prosjekta.


Innhold Uniforum 04/96
Publisert 8. mars 1996 16:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere