Sterkere satsing på etterutdanning

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Universitetet i Oslo vil satse sterkere på etterutdanning og fjernundervisning. Når de store studentkullene blir mindre, kan noen av universitetets ressurser føres over på alternative undervisningstiltak.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

En arbeidsgruppe, nedsatt av universitetsdirektøren, har sett på hvordan det framtidige arbeidet med etter- og videreutdanning og fjernundervisning bør organiseres og drives ved universitetet. Siktemålet med utredningen var et ønske om samkjøring og tydeliggjøring av universitetet på dette feltet.

­ Universitetet i Oslo kan møte samfunnets behov om etterutdanning ved å overføre mer ressurser til dette, når antall ordinære studenter går ned, sier leder for arbeidsgruppen, førsteamanuensis Anders Isnes ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.

­ Universitetet har mye kompetanse som kan komme resten av samfunnet til gode gjennom etterutdanning. Isnes tror at det i framtiden blir mer vanlig at arbeidsavtaler med faglige ansatte vil berøre etter- og videreutdanning og fjernundervisning.

BISTAND TIL FAGMILJøENE

­ Aktiviteten kan trolig bli betydelig større dersom det etableres støttefunksjoner som kan avlaste fagmiljøene for oppgaver som ikke er knyttet til den faglige virksomheten, sier utvalgets sekretær, seksjonsleder Berit Johnsen ved Seksjon for fjernundervisning.

Utvalget foreslår en organisasjonsmodell hvor enkelte driftsoppgaver legges ut til en egen stiftelse eller til eksterne institusjoner. Stabsfunksjoner og organisering bør, etter utvalgets oppfatning, koordineres og knyttes til Studieavdelingen.

­ Det økende behovet for etter- og videreutdanning av lærere og blant ansatte i arbeidslivet generelt, vil stille universitetet overfor store utfordringer med å tilrettelegge fleksible opplæringstilbud, sier Johnsen.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere