Museene

ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

LEDELSEN

Assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien

Enhver observant avisleser registrerte sist høst at lokaliseringen av ulike museer i Oslo var et hett debatt-tema. Kulturdepartementets høyttenkning om en mulig fremtidig omrokkering av museer i hovedstaden nådde avisenes forsider, og ble fremstilt som en «hemmelig plan» der man blant annet foreslo å flytte vikingsskipene. Den slags skaper selvsagt uro - særlig når ideen på forhånd er ukjent for de berørte parter!

Museene hører til de eldste og mest tradisjonsrike delene av våre universiteter. Det er 15 universitetsmuseer i Norge, og de forvalter over 80 % av nasjonens registrerte museumsgjenstander - hvilket tillegger dem et betydelig nasjonalt ansvar. Universitetet i Oslo er den største museumseier i akademia og har både naturhistoriske og kulturhistoriske museer.

Våre museer holder til i noen av universitetets eldste og mest karakterfulle bygninger - bygninger som er markante i bybildet og i folks bevissthet, og som er med på å understreke universitetet som en betydningsfull institusjon i samfunnet.

Riktignok er bygningene i varierende grad tilpasset dagens tekniske og bruksmessige behov, og plassmangel er et betydelig problem. Det er meget dyrt å gjøre endringer, og utvidelser er i praksis utelukket uten at bevilgende myndigheter gir sin velsignelse og medfølgende penger. Skal noe gjøres, møter man mange begrensninger knyttet til verneinteresser. Likevel - dette er bygninger som vi alle er glade i og som har en sentral og attraktiv beliggenhet i hovedstaden.

Ettersom flere av de museene som ble omtalt i avisdebatten i høst, tilhører UiO, møtte universitetsledelsen kulturministeren rett før jul for å understreke UiOs synspunkter og holdninger til en slik «plan». De viktigste budskapene til ministeren var at planprosessen for nybygget på Tullinløkka må gå sin gang med sikte på raskest mulig realisering, at våre fageksperter advarer på det sterkeste mot å flytte vikingsskipene av tekniske årsaker og at båtene dessuten befinner seg vel på Bygdøy, og at vi ved UiO ennå ikke er rede til å definere vår fremtidige rolle i forhold til et mulig middelaldermuseum på Sørenga.

I Kulturmeldingen (St.meld. nr. 61 (1991-92)) understrekes behovet for å avklare museumsansvaret sektorene imellom og nødvendigheten av å klarere prioritering av nasjonal innsats og midler til museumsformål. Flere departementer berøres av dette. For å få en god oversikt over et meget komplisert arbeidsfelt, oppnevnte Kulturdepartementet et utvalg («Velure-utvalget») som nå i vår skal levere sin innstilling med anbefalinger knyttet til fremtidig museumsutvikling. I denne innstillingen vil universitetsmuseene bli omtalt særskilt. Universitetene vil få innstillingen til høring; noe vi ser frem til med forventning!

I 1994 satte Kollegiet i gang en evaluering av Tøyenmuseene. Evalueringsrapporten forelå nå i januar og er sendt ut på intern høring med frist i april/mai. Den inneholder faglige vurderinger av virksomheten og forslag til organisatoriske og praktiske endringer.

Universitetets museumsstrategiprosjekt ble gjennomført i 1993, men har ligget på is i to år - blant annet i påvente av en nasjonal avklaring at universitetsmuseenes særlige oppgaver, men også fordi de perspektivene som ble trukket opp i utredningene, langt oversteg det man på kort sikt så mulighet for å realisere.

Kollegiet har besluttet å ta frem museumsutredningen igjen nå i 1996. Målet er å få frem konkrete og realistiske utviklingssplaner for museene ved UiO, og vi ser frem til å ta fatt på en utfordrende oppgave. Men først skal vi lytte til diskusjonene: hva mener fagmiljøene om Tøyenutvalgets evaluering, om Velureutvalgets innstilling og om UiOs rolle når det gjelder å etablere et middelaldermuseum på Sørenga. Alt dette er viktige spørsmål - ikke bare for museene, men for Universitetet i Oslo!


ForrigeInnholdNeste Uniforum 02/96

Publisert 10. feb. 1996 12:03 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere