37 792

ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96

FRA LEDELSEN

Tor Saglie - universitetsdirektør (Foto: Ståle Skogstad)

37 792 studenter var registrert ved vårt universitet sist høst. Nok en gang sprenger vi egne rekorder, aldri har flere studert ved vårt universitet, Norges desidert største utdanningsinstitusjon. Hvordan opplever alle våre studenter hverdagen, hva tenker de om det faglige tilbudet og hvordan fungerer det studiemiljøet vi tilbyr? Dette er spørsmål vi har stilt oss opp gjennom årene, og vi har mange og differensierte svar å gi. Den nye universitetsloven som trådte i kraft fra årsskiftet og den nye velferdsloven som nå er ute på høring, betyr at vi som institusjon er forpliktet til å stille disse spørsmålene hyppigere og med større alvor. Spørsmålene må også besvares på en mer samlet og presis måte enn vi til nå har klart. Og ikke minst må vi ta ansvaret ikke bare for utvikle rent faglige tiltak, men også tenke igjennom om vi har utviklet de mest hensiktsmessige velferdstiltak. Det skaper behov for å videreutvikle kontaktflatene og samarbeidet med Studentsamskipnaden.

Størrelse er av enkelte fremhevet som sperre for å utvikle tette og nære studiemiljøer ved vår institusjon. Jeg mener at dette er direkte galt. Riktignok kan Universitetet i Oslo i kraft av sin størrelse ikke utvikle ett homogent studiemiljø. Men universitetet består da heller ikke av ett fagmiljø, men mange. Og det er rundt de enkelte fagene at studiemiljøer dannes. Her drives det mye miljøskapende arbeid, både av studentene selv og av de faglige og administrativt tilsatte. Hytteturer med faglige innslag, kombinerte faglige og sosiale sammenkomster hjemme hos veiledere så vel som fester av ulik karakter, er eksempler på ganske vanlige hendelser i våre studiemiljøer. Det utvikler seg på denne måten en serie av ganske forskjellige studiekulturer ved instituttene og fagnivåene. Vi skal være stolte av dette utrolige mangfoldet som gjør oss som institusjon unik! Og vi bør fortelle omverdenen om dette; mange har nok det feilaktige bildet at med så mange studenter, må UiO fremstå som en upersonlig masseutdanningsinstitusjon.

Tallet 37 792 uttrykker også at vi som universitet er ressursmessig presset. Vi må erkjenne at forholdstallet mellom studenter og vitenskapelig tilsatte utvikler seg i gal retning. Det kan i en slik situasjon virke formastelig og kanskje provoserende å stille spørsmålet om vi likevel skal forsøke å legge listen enda høyere i forhold til studiemiljøet. Men ambisjonsnivået har vi allerede lagt høyt i vår strategiske plan, der vi blant annet sier om universitetsutdanningen at den «skal bidra til personlig livskvalitet og til utvikling av etisk bevissthet og kulturell identitet».

Vi vil i løpet at inneværende år gjennom enkelte sentrale tiltak bruke flere penger til studentvelferd enn vi har gjort de foregående år. Først og fremst skyldes dette det nye og flotte idrettsbygget som vil bli tatt i bruk til høsten.

Men et godt studiemiljø er ikke primært tuftet på studentvelferd. Den faglige kvaliteten, den faglige organiseringen og valget av pedagogiske virkemidler er klart viktigere. Derfor er de nye studieplanene på medisin, odontologi og jus så vesentlige. Aktiviserende og problembasert læring vil bety mye for å videreutvikle studiemiljøene ved de tre berørte fakulteter.

Og kanskje skulle vi ta våre studentpolitikere på ordet når de ønsker seg mer fagkritikk? Det er i så fall godt i samsvar med våre ambisjoner om å oppøve studentenes evne til kritisk refleksjon og nyskapende tenkning og vil i seg selv bidra positivt til studiemiljøet.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 01/96
Publisert 29. jan. 1996 09:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere