SMÅSTOFF


Antikk trend

Vibeke Roggen arrangerte pressekonferanse i antikke omgivelser i universitetets lokaler i sentrum. (Foto: Eva C. Mortensen)

Et nytt kontor ved universitetet står bak et velregissert pressefremstøt for latinens fremme. Ressurskontoret for greske, latinske og antikke studier (GLA) har fått en «flying start».

AV ANETTE B. WOLLEBÆK

Latin opplever en ny vår i år. I forrige uke kunne vi lese i Aftenposten at til og med barnehagebarn synger latinske sanger. Dessuten er latin foreslått som fellesspråk i EU.

På en pressekonferanse i regi av Ressurskontoret GLA 24. mars fortalte professor Hugo Montgomery at da han kom til Oslo i 1984, var det mer aktuelt å arrangere gravøl over latinen. Dette var årsaken til at han var med på å stifte foreningen Norsk Klassisk Forbund. Forbundet har omtrent 400 medlemmer. Montgomery er en av mange som er glad for den nye interessen for latin i Norge.

VIN OG DRUER

Leder av Ressurskontoret GLA, Vibeke Roggen, serverte pressen druer, fiken, dadler og muslum (vin). Det ga tydelige resultater med oppslag i de fleste store avisene og nyhetsinnslag på TV2 og TVNorge.

­ Jeg, og mange med meg, er lut lei av Kiellands lille Marius, sa Roggen. ­ Det har vært altfor stor fokusering på at latin er et puggefag. Det er klart at for å lære et språk, så må du pugge litt, men det er da ikke kjedelig å lære?

Ressurskontoret GLA ble opprettet 1994 ved Universitetet i Oslo. Kontoret arbeider blant annet for å fremme latin i skolen og ved de norske universitetene.

Forskningsformidling: Hvem skal vinne ny pris?

En nyopprettet pris for forskningsformidling skal deles ut for første gang under universitetets Åpne Dager høsten 1995. Prisen er på 50 000 kroner og skal gå til en forsker som har formidlet og popularisert forskning slik at det har vakt interesse hos et bredt publikum og derved bidratt til å øke folks innsikt i og forståelse for den forskningsvirksomheten som drives ved Universitetet i Oslo.

Fristen for å foreslå kandidater er fredag 30. juni. Kandidater til prisen kan foreslås av grunnenheter, fakulteter og grupper av ansatte og studenter; et krav er at minst fem personer er med på å undertegne et forslag. Forslagsstillerne må legge ved relevant dokumentasjon på kandidatenes populærvitenskapelige arbeid. Statuttene for prisen vil bli endelig vedtatt av Kollegiet i mai.
Etter at kandidatene er foreslått, vil rektor oppnevne en komité til å avgi innstilling overfor Kollegiet.

Forslag til kandidater kan sendes til: Informasjonsavdelingen, Postboks 1076 Blindern, 0316 Oslo.

Essaykonkurranse

I samarbeid med Scheiblers legat ønsker Samtiden en bredere og dypere debatt om de forfatnings- og styringsproblemer Norge står overfor i begynnelsen av neste århundre. Det inviteres derfor til en essaykonkurranse med temaet Den politiske dagsorden i 2014.

Bidragene skal være problematiserende, men de skal også antyde løsninger og eventuelt avveininger mellom ulike interesser. Bidragene må være skrevet på en slik måte at de ikke ekskluderer den brede allmennhet. Både stilistiske og innholdsmessige kriterier vil legges til grunn for bedømmelsen.

I første omgang inviterer Samtiden til innsendelse av skisser, altså ikke ferdige essayer. Skissen skal vise innfallsvinkel, oppbygging og bærende ideer i det senere essayet, og bør også gi et inntrykk av forfatterens stil, virkemidler og retorikk.

De mest interessante skissene belønnes med et arbeidsstipend på kr. 20 000 fra Scheiblers legat, som skal gjøre det mulig for forfatterne å utarbeide dem til ferdige essays innen 1. september 1995. Deretter kåres en vinner, men også flere av de øvrige essayene vil bli publisert i Samtiden eller i andre sammenhenger.

Juryen består av Bjørn Stordrange, Kirsti Kolle Grøndahl og Thomas Hylland Eriksen.

Fristen for innlevering er 30. april 1995. Skissene sendes Samtiden, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo, i konvolutt merket «Essaykonkurranse». Anonymitet ivaretas om ønskelig.

Ny frist for lønnsbilag

På grunn av stor arbeidsbelastning ved bilagslønn i dagene rett før lønnskjøring, er Lønningsseksjonen nå nødt til å endre fristen for innlevering av bilag (overtid og timelister, honorarer m.m). Den nye fristen er torsdag ettermiddag uken før lønnsutbetaling. Lønnsutbetaling for bilagslønn vil fortsatt være hver fredag. Den nye fristen trår i kraft fra og med torsdag 20. april 1995.

Til salgs straks

1 stk. dreiebenk Colchester, 1972-modell.
1 stk. Revolver dreiebenk Boly, 1972-modell.
1 stk. båndpussemaskin for tre, 1972-modell (2.2 m arbeidsbredde).
Henvendelse Biologisk institutt, Sentralverkstedet v/Kvernstuen. Tlf. 22 85 46 87.

God påske

Uniforum ønsker sine lesere en god påske! På grunn av påsken kommer ikke neste nummer før 27. april.

Dokumentasjon Grand Prix

Gunnhild Tvinnereim, som sang i teamet som vant det norske Melodi Grand Prix, med melodien «Nocturne», jobber til daglig på Dokumentasjonsprosjektet til Det historisk-filosofiske fakultet.

Stabile doktorgradstall ved UiO

Ved Universitetet i Oslo har antallet doktorgrader ligget rundt 160 de siste tre årene. Universitetet i Trondheim, inkludert NTH, utstedte flest doktorgrader av alle universiteter og høgskoler her i landet i 1993 og 1994.
I alt 550 personer disputerte for doktorgraden ved norske universiteter og vitenskapelige høgskoler i 1994. Dette er 59 flere enn året før. Ca. 25 prosent av de som disputerte var kvinner.
Dr.scient.- eller dr.ing.-graden omfatter 55 prosent av alle doktorgradene her i landet i 1994.

Oversikt over teologiske artikler

Artikler i norske teologiske tidsskrifter skal registreres. I fjor sommer ble det undertegnet en avtale om dette mellom universitetet og prosjektet «Retrospektiv registrering av artikler i norske teologiske tidsskrifter». I første omgang skal de jobbe med perioden 1950 til 1979. Det er engasjert en bibliotekar i halv stilling for ett år.

Norsk mynt i 1000 år

Myntkabinettet forbereder nå sin jubileumsutstilling «Norsk mynt i 1000 år» som skal åpnes 29. september. Utstillingen vil fremstille mynthistorien kronologisk, samtidig som den inneholder temadeler. Egne montre vil vise hvordan prisene har variert gjennom tidene. Erkebiskopens myntverksted i Erkebispegården i Trondheim skal rekonstrueres, og kan bli en av hovedattraksjonene ifølge arrangørene. De forsøker også å få tak i en av Olav Trygvasons mynter.

Undervisningsspråket skal være norsk

I den nye loven om universiteter og høgskoler foreslår Kirke- og utdannings- og forskningskomiteen at undervisningsspråket ved disse utdanningsstedene vanligvis skal være norsk.

Brosjyre om Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet har fått sin egen presentasjonsbrosjyre på engelsk, som først og fremst er rettet mot studenter. Den 12 siders brosjyren i A5 format har til og med plass til en kort oversikt over de vitenskapelig ansatte og deres forskningsfelter. Brosjyren beskriver studiets forskjellige grader og hva de inneholder. Den gir dessuten opplysninger om hvordan man kan bli tatt opp ved Det teologiske fakultet, utvekslingsordninger og studentvelferd.

Galaksen lever

Hvert år arrangerer Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Rosseland Lecture. 31. mars i år hadde fakultetet en astrofysiker på besøk, professor Bengt Gustafsson fra Uppsala universitet. Han hadde kalt sitt foredrag «Hva holder vår galakse i live? Om nye sammenhenger og ideer i melkeveiforskningen».


Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere