Museene venter fortsatt


For mer enn ett år siden la museumsstrategiprosjektet frem sin endelige rapport om hvordan museumsvirksomheten ved universitetet kunne organiseres bedre. Siden har lite skjedd fra sentralt hold.

AV RAGNHILD BUGGE

Museumsleder ved det nylig sammenslåtte Myntkabinettet og Oldsaksamlingen, professor Egil Mikkelsen, er skuffet over fremdriften. Han deltok i strategiarbeidet sammen med representanter for de andre museene, relevante fagmiljøer og en heltidsansatt prosjektleder. Gruppen arbeidet halvannet års tid. I tillegg til å foreslå en annen organisasjonsmodell, la den vekt på at museene nå må satse sterkere på den utadrettede formidlingen.

­ Det er klart man kvier seg for å delta i slike store prosjekter når de ikke fører til særlige endringer, sier han.

Mikkelsen setter spørsmålstegn ved hvorfor museumsstrategien ennå ikke er behandlet som samlet vedtakssak i kollegiet. På kollegieseminaret i august i fjor hadde man en innledende diskusjon. Museumsrepresentantene som var til stede, etterlyste allerede da klare retningslinjer for organisering og drift.

­ Vi har riktignok merket en mer positiv holdning til museene fra universitetets øverste ledelse, men det har ført til lite konkret, sier Mikkelsen.

­ Det er klart at en del tiltak må legges på is til nybygget på Tullinløkka er klart og museene på Tøyen får sitt veksthus, men en endring i organisasjon og administrasjon behøver ikke vente så lenge, sier Mikkelsen.

Tiltak han mener kunne blitt realisert tidligere, er blant annet museumsstrategiprosjektets anbefaling om å opprette et museumsutvalg på kollegienivå for å skape kontinuitet i arbeidet. Et slikt utvalg kunne også ha videreført en felles museumsstrategi. Videre ble det foreslått å opprette et eget museumsprogram på budsjettet, i tillegg til fakultetenes bevilgninger. En ønsket også å se på organisatoriske og administrative forhold ved museumsinstituttene. ­ Disse tiltakene ville i høy grad kunnet bidra til å lette et komplisert og tungrodd beslutningssystem. De kunne også gitt større handlefrihet og ført til en faglig styrking av museene, påpeker Mikkelsen.

NY ARBEIDSGRUPPE

­ Universitetets ressurssituasjon gjør det umulig å realisere forslagene fra museumsstrategiprosjektet under ett, kommenterer universitetsdirektør Tor Saglie. ­ Noen av forslagene har også møtt motbør og må vurderes nærmere, sier han.

Ifølge årsplanen for 1995 er det vedtatt å sette ned en hurtigarbeidende gruppe som skal prioritere forslagene i museumsstrategien og se videre på en mulig tilpasning av organisasjons- og styringsstrukturen. Saglie understreker at målet er å få museumsfaglige vurderinger klarere frem og finne frem til konkrete tiltak som lar seg realisere innen rimelig tid. ­ I tillegg er det allerede gjort mye når det gjelder den bygningsmessige oppgraderingen av museene, blant annet gjennom satsingen på nybygget på Tullinløkka og veksthuset på Tøyen. På Tøyen er man også i full gang med å se på organiseringen av museene og de beslektede fagmiljøene på Blindern, oppsummerer Saglie.


Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere