DEBATT: Særavtalenom lønns- og arbeidsvilkår - bruk av arbeidsplaner


Det vises til innlegg i dagens Uniforum om bruk av arbeidsplaner. Vår ordbruk ser dessverre ut til å ha blitt oppfattet i motsatt retning av hva som var ment. Universitetsdirektøren har ikke forsøkt å innføre noe nytt, men derimot å følge opp gjeldende ordning og bidra til en felles forståelse av hvilke muligheter særavtalen med merknader gir som et praktisk hjelpemiddel for enhetene.

Universitetsdirektøren tror alle kan være enige om at særavtalen forutsetter planlegging i forkant og at fordelingen mellom de ulike arbeidsoppgavene skal synliggjøres for den enkelte vitenskapelig tilsatte og det enkelte fagmiljø. Planlegging av undervisning og forskning er ikke noe nytt, og det foregår i dag mye god planlegging i samsvar med særavtalens forutsetninger. Likevel er ikke den dokumentasjon som eksisterer så helhetlig og oversiktlig som ønskelig overalt. Særavtalen med merknader bør være et incitament og et verktøy til kvalitativt bedre planlegging, til beste for faget og den enkelte vitenskapelig tilsatte. Det forutsettes på ingen måte noen ny ordning med nitid detaljregistrering på timebasis. Hvert enkelt fakultet og institutt må selv finne fram til de ordninger som er mest praktisk for dem.

Siden særavtalen ble innført, har imidlertid Universitetsdirektøren stadig mottatt spørsmål om hvordan denne planleggingen skal utføres. De tilleggsskriv Universitetsdirektøren sendte ut i januar og mars, har ikke hatt til hensikt å endre særavtalens intensjoner, heller ikke Kollegiets merknader, men å gi presiseringer ut fra de ønsker og spørsmål som har kommet. En enkel arbeidsplan kan være et nyttig verktøy i planleggingen, men Universitetsdirektøren er åpen for ulike former for planlegging. Det viktigste bør være at Universitetet i Oslo kan synliggjøre at avtalens intensjoner er fulgt opp på en ryddig og forsvarlig måte.

I merknadene til særavtalen har det vært et gjennomgående prinsipp å legge vekt på den mulighet avtalen gir når det gjelder å legge arbeidsforholdene til rette for det vitenskapelige personalet. Det fokuseres spesielt på den enkelte leders ansvar for å påse at forskningsplikten blir oppfylt, og i det hele tatt å motivere slik at de menneskelige ressurser blir utnyttet best mulig ut fra universitetets primæroppgaver forskning, undervisning og formidling. Det er i en slik sammenheng bruken av arbeidsplaner bør være interessant.
Grethe Fjeld Heltne, personaldirektør

Forskerforbundet har sendt sitt debattinnlegg til Organisasjons- og personalavdelingen før Uniforum gikk i trykken. Dermed har avdelingen fått anledning til å svare i samme nummer.
Red.


 

 

Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere