DEBATT: Arbeidsplaner­ arbeidsvilkåravtalen krever ikke dette


I brev til fakulteter og institutter datert 14.3.95 gir universitetet uttrykk for at departementet i sine kommentarer til særavtalen hevder «at den faglige administrative ledelse har ansvaret for fordeling av arbeidsoppgaver og for å sette opp arbeidsplaner for den enkelte tjenestemann, som viser hvilke oppgaver vedkommende skal utføre i en periode og hvor mye tid som skal avsettes til de lokale oppgaver. Lokal arbeidsgiver har ansvar for at det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon for at arbeidsplikten, herunder forskningsplikten er oppfylt i henhold til arbeidsplanen».

Det er ikke riktig at spørsmålet om fordeling av arbeidsoppgaver eller utarbeidelse av arbeidsplaner er tatt med i avtalen eller i departementets kommentarer til avtalen.

Den formulering om arbeidsplaner som universitetet sikter til, er tatt inn i departementets rundskriv F-93/92, punkt 3. Dette er imidlertid en formulering som er hentet fra et referat fra møter mellom departementet og organisasjonene den 17. august og 18. september 1992 og gir bare uttrykk for departementets synspunkter.

Forskerforbundet har hele tiden reservert seg mot en bruk av detaljerte arbeidsplaner, særlig når det gjelder en detaljplanlegging av forskningsarbeidet. Under forhandlingene forsøkte departementet å få inn en formulering om arbeidsplan og dokumentasjonsplikt, men dette nådde det ikke frem med. Det er ikke praktisk mulig å sette opp en detaljert arbeidsplan på timebasis for hvordan arbeidet blir neste halvår. Det tar tid å detaljplanlegge og å detaljrapportere, tid som kan brukes mer konstruktivt.

Selv om universitetet hevder at «kommentarene og avtaleteksten skal sees i sammenheng» vil Forskerforbundet hevde at det er avtaleteksten som binder partene. Departementets kommentarer, eller Forskerforbundets kommentarer for den saks skyld, har ingen bindende virkning på hvordan avtalen skal forstås dersom det oppstår uenighet mellom partene.

Etter Forskerforbundets mening står universitetet sterkt, både juridisk og reelt, når det i samarbeid med organisasjonene selv velger hvordan de vil planlegge og følge opp sin virksomhet.

Universitetet valgte å la være å informere de lokale organisasjonene ved universitetet da brevet av 14.3.95 ble sendt ut. Vi mener dette er en alvorlig handling fra universitetets side og vil kreve fornyede drøftinger av reglene for hvordan særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for vitenskapelig personale skal praktiseres her. I mellomtiden mener Forskerforbundet at enkeltmedlemmer ikke behøver å føle seg forpliktet til å imøtekomme påbudene.

Astri Ottesen, Forskerforbundet ved UiO


Publisert 24. jan. 1996 21:08 - Sist endra 1. sep. 2014 12:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere