Forskerforbundet og professoravlønning


DEBATT

Det er alltid interessant når utenforstående prøver å vurdere det indre liv ved Universitetet i Oslo. Det ender som regel opp i en eneste stor saus. Jan Glendrange fra Norsk Forskerforbund føyer seg pent inn i rekken av sausekokker, gjennom sitt innlegg i Uniforum nr. 3/95.

LUHF har i alle år til alle tider vært villige til å diskutere lønnsnivå for alle stillingskategorier ved våre universiteter og høgskoler. Professorkategorien er ikke noe unntak i så måte.

Det Forskerforbundet her gjør, er imidlertid å blande to problemstillinger.

Det er i lokale forhandlinger verken rom eller ressurser for å gjøre noe med lønnsnivå for noen grupper universitetsansatte, uten at det går på bekostning av andre like viktige grupper.

Dessuten, og dette har Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo vært den fremste eksponent for, skal de lokale forhandlinger føres på individuelt grunnlag.

Det ligger således ikke i forhandlingsmandatet at noen grupper skal prioriteres framfor andre.

For å få til en lønnsutvikling over tid som fanger opp strukturelle skjevheter, må man altså gå utenfor Universitetet i Oslo. Det ligger derfor i Forskerforbundets eget ansvarsområde å ta opp problemstillinger knyttet til lønnsnivå for stillings-grupper innen statssektoren i de sentrale forhandlinger.

LUHF har, ut fra de retningslinjer som blant annet Forskerforbundet selv har vært med på å lage rundt lokale forhandlinger, hevdet at alle ansatte ved universitetet skal gis den samme mulighet og rettferdighet i henhold til vurderinger i de lokale forhandlinger.

Prioriteringer som gir uttelling for noen grupper og konsekvenser for andre, skal være nedfelt i lokal lønnspolitikk.

LUHF ønsker en slik lokal lønnspolitikk iverksatt.

LUHF har hele tiden gått foran ved Universitetet i Oslo for å få til en personalpolitisk debatt rundt disse spørsmål.

De statistikker og opplysninger LUHF sitter inne med, tyder på at dette med lønnsnivå og lønnsutvikling for ulike stillings-kategorier ved Universitetet i Oslo er mye mer kompleks enn den isolerte vinkling som Forskerforbundet her legger opp til.

Teknisk/administrativt ansatte ved Universitetet i Oslo utgjør nesten halvparten av universitetets ansatte. Deres innflytelse på universitetets mål og resultater er derfor innlysende.

En lønnspolitisk debatt ved Universitetet i Oslo må ta utgangspunkt i at universitetet er et team hvor alle ansatte er delaktig i resultatet. Den diskusjonen tar vi gjerne med Forskerforbundet.

Så tilbake til sausen. Lokale forhandlinger er et ansvar for de lokale forhandlingsparter. Det er derfor meget interessant at Forskerforbundet sentralt gjennom Jan Glendranges innlegg prøver å legge føringer i de kommende lokale forhandlinger ved Universitetet i Oslo. Frank Sarnes, leder i LUHF


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere