Rammer studenter i timelærerstilling

Den nye arbeidsmiljølovens regler for midlertidig ansatte gjør det vanskeligere for universitetet å benytte studenter som time- og hjelpelærere.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Den første februar i år trådte den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Paragraf 58 A i denne loven bekymrer universitetsledelsen. Derfor har de bedt departementet om å bidra til å løse de problemene som den nye loven skaper for universitetet.

Den nye loven gjør det vanskeligere å tilby fleksible studietilbud. Universitetet kan nemlig ikke sette inn ekstra arbeidskraft når det er nødvendig og på de fagområdene der det er behov for det. En annen konsekvens av loven er at den legger hindringer i veien for at universitetet kan bruke studenter som time- og hjelpelærere. Paragraf 58 A tillater bare midlertidig ansettelse når <<arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften>>.

SÆRREGLER

Personalsjef Trond Tveit Selvik forteller at flertallet av de ansatte ved universitetet ikke blir berørt av lovendringen, fordi de er ansatt i henhold til tjenestemannsloven. Det er tjenestemannslovens stillingsvernbestemmelser som gjelder for dem.

Men timelærere, forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere med mindre enn 37,5 prosent av full stilling er unntatt fra tjenestemannsloven. Det samme er eksamenssensorer og eksamensinspektører. Disse gruppene er underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidighet.

Dersom universitetet skulle følge lovens bokstav, måtte man fra 1. februar ha gitt fast ansettelse til time- og hjelpelærere med mindre enn 37,5 prosent av full stilling. Det samme måtte gjelde for sensorer og eksamensvakter, da det er vanskelig å hevde at undervisning, eksamen og sensur atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften.

Universitetsledelsen ber derfor i et brev til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om at det blir laget særregler for denne gruppen:

<<Vi mener at det innen forsknings- og undervisningssektoren foreligger et særlig behov for fleksibilitet, og at det derfor er naturlig og nødvendig å opprettholde mulighet for midlertidig tilsetting innenfor flere typer arbeidsforhold.>>

INN KJØKKENVEIEN

- Vi mener at vi har en saklig grunn til å ansette time- og hjelpelærerne midlertidig. Det er uheldig om vi må ansette dem fast uten at de har vært bedømt på normal måte. Universitetet stiller nemlig ikke de samme formelle kompetansekravene når time- og hjelpelærere ansettes, som ved ordinære ansettelser.

Lovendringen er egentlig myntet på det private næringsliv, som unngikk å ansette folk ved å leie inn ekstra arbeidskraft når det var nødvendig.

Men lovteksten har fått en utforming som rammer andre sektorer. Den setter betingelser om at arbeidet som skal utføres av midlertidig ansatte, ikke må skille seg ut fra det som er ordinært. Dermed gir paragrafen ikke rom for at man kan ansette folk for å ta unna sesongmessige variasjoner og arbeidstopper, sier Selvik og viser til det hektiske studentopptaket om sommeren.

Time- og hjelpelærere er gjerne studenter fra høyere trinn som underviser studenter på lavere trinn.

- Lovendringen vil føre til at vi vanskelig kan bruke studenter som time- og hjelpelærere. Dette kan skape problemer for dem som finansierer studiene sine på denne måten, beklager Selvik, som understreker at slike jobber også er en erfaring som er viktig for mange av studentene å ha med seg videre i karrieren.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere