Kurs og stipend

Vitenskapelige stipend ved Universitetet i Oslo

Følgende legater og fond skal utdeles i 1995. Søknadsskjemaer må brukes og fås ved UNIFOR, pb. 1131 Blindern, 0317 Oslo. Tlf. 22 85 94 70. Søknadene sendes UNIFOR innen 15. mars 1995. Anders Jahres fond til vitenskapens fremme Det skal for året 1995 deles ut stipend til fremme av vitenskapelig arbeid og/eller forskning på det medisinske og det juridiske område, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Oslo, og på kjemiens og skipsbyggingens område, fortrinnsvis knyttet til Universitetet i Trondheim, NTH (skjema fås ved Høgskolesekretariatet NTH, Høgskoleringen 1, 7034 Trondheim. Tlf. 73 59 53 01). Signe og Albert Bergsmarkens fond Kr. 120 000 kan deles ut til unge norske forskere. Fondets formål er å fremme forskning innen nyresykdom med særlig vekt på nyresykdom med nyresvikt. Sev. Dahls fond til forskning i patologi Av fondets avkastning kan det for året 1995 deles ut kr. 25 000 til studiereiser. Forskere som arbeider innenfor fagområdene histokjemi, ultrastruktur og epidemiologi vil ha fortrinnsrett. Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Her kan det for året 1995 deles ut inntil kr. 100 000 i stipend. Etter statuttene er fondets formål å fremme forskning og utdanning innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi. Det kan gis reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser, samt støtte til vitenskapelige prosjekter innen nevnte fagområder. Søkere bes oppgi fullstendig finansieringsplan, inkludert oppgave over andre søkte/tildelte midler. Det juridiske fakultets reisefond Kr. 90 000 kan deles ut som stipend til en eller flere juridiske kandidater til reiser i forbindelse med vitenskapelige studier til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland. Dette fond vil også bli kunngjort tildeling høsten 1995. Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO Kr. 80 000 kan deles ut som stipend <<som er forbeholdt søkere fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen, eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i de samme emner>>. Fondet vil også bli kunngjort tildeling av stipend høsten 1995. Christiania Bank og Kreditkasses legat til UiO Kr. 12 000 kan deles ut. Legatets formål er å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Universitetet i Oslo som kan ha betydning for det norske bankvesen. Rentene anvendes til stipend, reisebidrag o.l. for videre utdanning av kandidater som har avlagt embetseksamen ved UiO eller som er ansatt som vitenskapelig personale ved Sosialøkonomisk institutt ved UiO. Dette legatet vil også bli kunngjort tildeling av stipend høsten 1995.

Samordningsrådets fond for forskning om psykisk utviklingshemming

og Eli Vindeggs forskningsfond til fordel for psykisk utviklingshemmede kan i samarbeid med Norges Røde Kors' forskningsfond til beste for psykisk utviklingshemmede dele ut ca. kr. 280 000 til forskningsprosjekter. Fondenes oppgave er å støtte forskning på alle områder som kan tjene til større forståelse av psykisk utviklingshemming og føre til bedre metoder for forebygging, behandling og opplæring. Fondene vil prioritere forskningsprosjekter hvor resultatene kan ha betydning for kommunale tiltak og tjenester.

Det kan bevilges støtte til forprosjekter, ferdig planlagte eller igangværende forskningsprosjekter. Det ytes ikke bidrag til kongresser, studiereiser eller til prosjekter som inngår i hovedfagsstudier.

Søknad (i 7 eksemplarer) sendes innen 1. mars 1995 til fondenes styre v/sekretær Tormod Mjaaseth, Hamreheia 17, 4631 Kristiansand. Tlf. 38 09 41 70, fax 38 09 41 73. Søknadsskjema og øvrige opplysninger ved samme adresse.

The Emigration Fund of 1975

Scholarships for Americans The purpose of <<Emigration Fund of 1975>>, with a capital of one million kroner, is to award scholarships to Americans for advanced or specialized studies in Norway of subjects dealing with emigration history and relations between the United States and Norway.

Scholarships can be awarded to citizens and residents of the United States. The fund may also give grants to institutions in the United States whose activities are primarily centered on the subjects mentioned.

The total amount to be awarded in scholarships for such studies in Norway in 1996 will be approximately Norwegian kroner 80 000-90 000. Requests for application forms should be addressed to Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, P.O. Box 8114 dep, 0032 Oslo.Tel. 22 34 39 19. Envelopes should be clearly marked <<Emigration Fund>>.

Applications should be received not later than July 1, 1995. The scholarships will be made available from January 1, 1996.

Nordisk forskerkurs i bysantinologi

Kurset, som vil bli holdt i Istanbul, er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske nasjonalkomiteene for bysantinske studier og vil behandle bysantinsk kunst, historie og kultur, med særlig vekt på Konstantinopels topografi og historiske minnesmerker. Kurset retter seg mot yngre forskere, men også hovedfagsstudenter/doktorander som arbeider med relevante temaer vil kunne delta. Sted: Istanbul med ekskursjon til Trapezunt, Kappadokia og Ankara.

Tid: 6.-22. oktober 1995. Kursledelse: professor Per Jonas Nordhagen, Seksjon for kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 5007 Bergen. Tlf. 55 21 24 75. Påmeldingsfrist: 31. mars 1995.

Opplæringskomiteens interne kurs for tilsatte v/UiO

Kurs i forberedelse til pensjonisttilværelsen Tid: Fredag 3., mandag 13. og fredag 24. mars kl. 8.30-15.

Sted: Kringsjå kurssenter. Introduksjonskurs for nytilsatte Tid: Fredag 31. mars kl. 8.45-15.

Sted: Kringsjå kurssenter. Kurs i Grafisk profil Tid: Fredag 3. mars kl. 8.30-12.

Sted: Møterommet, Frederikke, Blindern. Personaladministrasjon (saksbehandlerpakken) Tid: Onsdag 15. mars kl. 9-15.

Sted: Kringsjå kurssenter. Kurs i presentasjonsteknikk for kvinner Tid: Tirsdag 21. og onsdag 22. mars kl. 9-16.

Sted: Kringsjå kurssenter. Kurs i konflikthåndtering Tid: Onsdag 22.-fredag 24. mars.

Sted: Tyrifjord turisthotel, Vikersund.

Oppfølging: torsdag 4. og fredag 5. mai, Kringsjå kurssenter.

For nærmere informasjon, se opplæringskatalogen 1995.

Påmeldingsfrist: Selv om utvidet påmeldingsfrist (10. februar) er ute, kan man fortsatt melde seg på, hvis det skjer umiddelbart. Send søknadsskjema (finnes i opplæringskatalogen s. 47) på fax 22 85 70 87.

Praktiske spørsmål rettes til konsulent Martha Hølmo, tlf. 22 85 62 34 eller opplæringsleder Inger Røkkum, tlf. 22 85 62 60.

Hovedsøknadsfrist for forskningsmidler 1996

fra Norges forskningsråd er 15. juni 1995. Fristen er fremskyndet i forhold til i fjor. For brukerstyrte prosjekter er det som vanlig ingen søknadsfrist.

Forskningsrådet tar sikte på å sende ut trykt veiledningsmateriell og nytt søknadsskjema i begynnelsen av april. Informasjonen vil også bli tilgjengelig elektronisk via World Wide Web/Internet.

Frist for innsending av faglige fremdriftsrapporter for igangværende aktiviteter er fortsatt 1. august.

Forskningsformidling for forskere og journalister

Norges forskningsråd og Institutt for Journalistikk arrangerer 15. og 16. mai 1995 et kurs i forskningsformidling for seks forskere innen medisin og helsefag og seks journalister.

Forskere og journalister som ønsker å skaffe seg kunnskaper om dette emnet, inviteres til å delta på kurset, som holdes på IJ-senteret i Fredrikstad, der deltakerne skal bo. Opphold, mat og selve kurset er gratis. Reiseutgiftene dekkes, men ikke kostutgifter på reisen eller evt. tapt arbeidsfortjeneste.

Kurset blir lagt opp med hovedvekt på praktiske øvelser hvor forskere og journalister vil oppleve spennende møter om realistiske forskningsprosjekter.

Søknadsskjema fås ved Institutt for Journalistikk, tlf. 69 32 20 54 og sendes dit, adr. Pb. 1185, 1631 Gamle Fredrikstad innen 15. februar 1995.

Nordiske studiereiser og nordisk vitenskapelig samarbeid

<<Letterstedske forening>> gir bevilgninger til vitenskapelig og annen virksomhet med tilknytning til nordiske land.

Søknader fra norske enkeltpersoner om bidrag til studiereiser til annet nordisk land sendes innen 1. mars 1995 til sekretæren i Letterstedske forening, norske avdeling, professor Kolbjørn Skaare, Jacob Neumanns vei 11, 1364 Hvalstad.

Søknader om bidrag til gjesteforelesninger, konferanser og seminarer over emner av fellesnordisk interesse o.l. formål sendes Letterstedska föreningen, Box 34037, S-100 26 Stockholm innen 1. mars og 15. september.

Søknad sendes av arrangørene (utg. til administrasjon og måltider dekkes vanligvis ikke). Søknadsbeløpene bør i regelen ligge mellom SEK 2000 og 30 000. Det er ingen spesielle søknadsskjemaer.

Dansekurs våren 1995

Velferdsutvalget holder som vanlig sitt semesterkurs i moderne dans, det vil si et utvalg av standard og latinamerikanske danser.

Kurset omfatter ti torsdager i tiden fra 23. februar til 4. mai og holdes i kantinen i Kjemibygningen, Nedre Blindern fra kl. 18.30 til 23.00 etter følgende oppdeling:

Trinn 1: Nybegynnere kl. 18.30-20

Trinn 2: Litt øvet kl. 20-21.30

Trinn 3: Viderekomne kl. 21.30-23

Skriftlig påmelding sendes innen 16. februar 1995 til kursets hovedinstruktør Trond Harr, MN-fakultetet, Postboks 1032 Blindern. Vennligst angi eksakt arbeidsadresse og telefonnr., og antyd om du er helt nybegynner, litt øvet eller viderekommen.

Kurset koster kr. 200 pr. person og er åpent for alle universitetsansatte og forskningsrådsansatte med arbeidsplass på Universitetet i Oslo + eventuell partner. Enkeltpersoner som melder seg, vil bli tatt opp i den utstrekning det søker like mange av hvert kjønn. Overtegnes kurset, plukkes deltakerne ut i den rekkefølge skriftlig, datert påmelding er mottatt.

Velferdsutvalget oppfordrer alle til å friske opp sine dansekunnskaper, med tanke på senere deltakelse på Velferdsutvalgets og Idrettslagets festarrangementer.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere