Uniforum meiner - Side 5

Publisert 21. okt. 2010 11:51

For Universitetet i Oslo er det grunn til å vera stolt over at fredsprisvinnar Liu Xiaobo var på eit lengre studieopphald her i 1988. Det er lov å håpa at han fekk ein del av inspirasjonen til å kjempa for menneskerettane og ytringsfridomen i Kina, då han var i Oslo.

Publisert 6. okt. 2010 13:22

Det er ingen grunn til å krisemaksimera situasjonen for universiteta og høgskulane i Noreg, samanlikna med situasjonen i land som me gjerne likar å samanlikna oss med, som til dømes Storbritannia og USA.  

Publisert 22. sep. 2010 14:42

Dei språklege retningslinjene viser at Universitetet i Oslo no ynskjer å vera på offensiven i utforminga av ein språkpolitikk for framtida.

Publisert 2. sep. 2010 12:54

Det tener ikkje universitetet om administrasjonen og dei vitskaplege tilsette står i skyttargravene og skjeller kvarandre ut. Begge partar må visa at dei respekterer dei andre sine arbeidsoppgåver som like verdifulle som det dei sjølve driv på med.

Publisert 18. aug. 2010 12:18

Universitetet i Oslo er blitt saksøkt av to personar som meiner dei har krav på fast stilling etter stipendiatperioden. Dette er eit meiningslaust krav, og me forstår godt at UiO protesterer.

Publisert 17. juni 2010 12:12

Dagens rektorat lovde at UiO skulle bli endå meir synlege i media om dei fekk styra universitetet. Nesten eitt år etter ser det ut til at dei har lykkast med det.

Publisert 3. juni 2010 16:36

Eit nytt Kulturhistorisk museum blir truleg bygd på Bygdøy. Det er klart etter at dei siste analysane av trafikken og av sikringa av vikingskipa viser at det let seg gjera. Me meiner at det er den beste løysinga både for vikingskipa, for publikum, for Universitetet i Oslo og for Oslo by.  

Publisert 6. mai 2010 00:01

Nokre fagmiljø ser ut til å tru at satsinga på internasjonalisering vil seia at det er fritt fram å annonsera ledige stillingar på engelsk i norske aviser. Dette er misforstått internasjonalisering.

Publisert 15. apr. 2010 14:54

Programserien ”Hjernevask” har på godt og vond fått fart på forskingsdebatten i Noreg. Og då handlar det ikkje om pengar, men om forholdet mellom ulike forskingsdisiplinar. Dermed har Eia-debatten gitt opphavsmannen Harald Eia ein plass i ”forskingshistoria”.

Publisert 11. mars 2010 11:26

I Noreg er akademisk fridom blitt lovfesta. Også i USA og i dei fleste andre demokratiske land er det berebjelken i rettane til alle vitskaplege tilsette.Uniforum meiner det også bør inn som ein kategori i dei internasjonale rangeringane av universiteta.

Publisert 19. feb. 2010 16:57

Jusstudentane skal ha honnør for at dei set menneskerettane i Iran på dagsordenen igjen. Det viser at det internasjonale engasjementet absolutt lever mellom dagens studentar.

Publisert 5. feb. 2010 16:19

Behovet for formidling blir i stor grad underkommunisert i utkastet til Strategisk plan 2010-2020. I endå større grad blir innovasjon overkommunisert.

Publisert 21. jan. 2010 09:36

Samarbeidsproblema kan i verste høve ha gått ut over i kva grad rektoratet hadde høve til å markera Universitetet i Oslos interesser overfor dei løyvande styresmaktene og i samfunnsdebatten.

Publisert 2. des. 2009 16:19

På klimatoppmøtet i København skal Noregs statsminister Jens Stoltenberg halda fram med den kunsten det er å framstilla ein av verdas største oljeeksportørar som eit av dei landa i verda som gjer mest for å redda klimaet.

Publisert 18. nov. 2009 16:01

I dagens Uniforum kan me lesa at teologidekan Trygve Wyller og jusdekan Hans Petter Graver går imot at muslimske studentar skal få leiga eit større lokale til fredagsbønna.

Publisert 5. nov. 2009 16:01

Universitetsleiinga skal ha honnør for å ha vist vilje til å setja i verk naudsynte tiltak for å rydda opp i arbeidsmiljøet på laboratoria til Universitetet i Oslo, meiner Uniforum.

Publisert 22. okt. 2009 17:38

Statsminister Jens Stoltenberg avslørte den nye regjeringa si denne veka. Til stor overrasking for mange held Tora Aasland fram som minister for høgare utdanning og forsking. Det synest me er eit godt val av statsministeren.

Publisert 8. okt. 2009 14:57

Universitetet bør strekkja ut ei hand og hjelpa Baroniet Rosendal opp den økonomiske motbakken det er i akkurat no. Det vil gi UiO eit godt omdøme både lokalt og nasjonalt, skriv Uniforum på leiarplass.  

Publisert 23. sep. 2009 15:28

Forskingsmeldinga ”Klima for forsking” blei klubba gjennnom i Stortinget på forsommaren med få personar på tilhøyrarbenken. Den gjekk rett og slett hus forbi, både hos journalistar og andre som ikkje var direkte engasjert i forsking og forskingspolitikk.

Publisert 3. sep. 2009 09:39

Regjeringa har lansert ein strategi for samarbeidet mellom Noreg og India. Og denne gongen blir det ikkje industrilandet Noreg som yter hjelp til utviklingslandet India, som til dømes var tilfellet med Noregs aller første U-hjelpsprosjekt i Kerala i India.

Publisert 24. aug. 2009 14:23

Den 14. september avgjer dei norske veljarane kva parti som skal styra Noreg dei komande fire åra. 220 000 av dei er studentar, og endå fleire vil vera tidlegare studentar, som i dag arbeider utanfor og innanfor akademia. Det store fleirtalet av dei vil sjå fordelane med ei regjering som vil satsa pengar på forsking og høgare utdanning.

Publisert 22. juni 2009 10:26

Kulturminister Trond Giske prøver å teikna om heile museumskartet i Oslo. I første omgang handlar det om Munch-museet, Stenersen-museet og Nasjonalmuseet. Men både Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum er i høgste grad med i den museumskabalen som kulturministeren og regjeringa prøver å få til å gå opp.

Publisert 6. mai 2009 16:22

Me sluttar oss til kritikken mot forskingsmeldinga "Klima for forskning" frå UiO-rektor Geir Ellingsrud: Humaniora og samfunnsfaga er stemoderleg behandla i denne meldinga.

Publisert 23. apr. 2009 14:53

Ole Petter Ottersen vann rektorvalet ved UiO med 65 prosent av røystene. Me gratulerer han med sigeren og ynskjer lykke til med dei store utfordringane som ventar på han, når han tar til i vervet 1. august. Samtidig vil me gi ros til teologidekan Trygve Wyller som stilte opp som motkandidat og som fekk 35 prosent av røystene.

Publisert 26. mars 2009 11:07

Denne veka møter rektorkandidatane Ole Petter Ottersen og Trygve E. Wyller kvarandre i dei siste og kanskje avgjerande rektorvaldebattane. I dei debattane som har gått av stabelen så langt, har begge kandidatane vist seg som svært taleføre.