DEBATT: Nytt dekanat på MN: - Vår oppgave blir å skape best mulige vilkår for hele virksomheten

Vi ser frem til oppgaven som nytt dekanat ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, skriver Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit, som fra neste år blir henholdsvis dekan og prodekan.

En kvinne og en mann står foran Fysikkbygningen på Blindern

BALANSERT: Vi skal sørge for at alle fagområdene ved fakultetet ivaretas godt – og balansert - innenfor de fire strategiske satsingsområdene som omtales i strategien fra 2019, lover Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit som overtar vervene som dekan og prodekan ved MN-fakultetet fra 2021. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Vi ble i fakultetets styremøte 5. mai oppnevnt som nytt dekanat ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet fra 2021. Det er en stor oppgave, som vi tar på oss med glede og ydmykhet. Fakultetets historie er lang og stolt, og vår oppgave blir å legge godt til rette for å skape gode arbeidsbetingelser og et godt miljø for fakultetets 2000 ansatte og 6000 studenter.

Vår visjon

Vi vil aktivt hegne om universitetets og den enkelte forskers frie rolle i samfunnet.

Universitetet er samfunnets viktigste kunnskapsbærende enhet, med lange historiske røtter og kontinuerlig utvikling av ny kunnskap. Fri forskning og utvikling av unge talenter er våre kjerneaktiviteter, uløselig knyttet i hverandre. Vår visjon er å bevare Universitetet i Oslo (UiO) som et forskningsintensivt universitet og videreutvikle og heve vårt fakultet ytterligere som et ledende europeisk forskningsfakultet med utdanning på høyt internasjonalt nivå. Basert på dette skal vi styrke og tydeliggjøre vår rolle som en sentral samfunnsaktør og være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv og offentlig sektor.

 

Vår plattform er beskrevet under fem hovedpunkter:

 • Fri forskning er vårt fundament
 • Menneskene er vår viktigste ressurs
 • Utdanning for fremtiden
 • Nytt bygg gir nye muligheter
 • Vårt bidrag til en bærekraftig utvikling

Takk til våre støttespillere

Vi er oppnevnt som ny ledelse uten motkandidat og valgkamp, under en pandemi der det har vært vanskelig å gå i dialog med ansatte og studenter. Det er selvsagt ikke optimalt, men vi oppfatter dette som et tillitsvotum fra våre kollegaer og føler oss trygge på at vi har bred støtte i organisasjonen. Vi vil gjerne takke alle som har støttet vårt kandidatur, både de som nominerte oss og andre som har heiet oss frem. Vår valgplattform er lagt ut på fakultetets nettsider, og vi ser frem til diskusjoner om hvordan vi best kan jobbe for å oppfylle den når vi igjen kan møtes på campus. Vår plan er å besøke alle instituttene, så vil tiden vise i hvilken form vi kan få dette til.

Vår bredde er vår styrke

Med oss på laget får vi sittende studiedekan Knut Mørken. Samlet representerer vi fakultetets faglige bredde; livsvitenskap, realfag, matematikk og informatikk. Vi har alle lang erfaring som ledere, men med ulike lederprofiler, henholdsvis fra dekanat, eksellent forskning med Senter for fremragende forskning, og utdanningsledelse. Dette gjør oss til et komplementært lederteam for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, med ni fagdisiplinære institutter og Naturfagsenteret.

Balansert ledelse

Vår oppgave blir å skape best mulige vilkår for hele virksomheten. Dette vil handle om å finne en god balanse i alt vi gjør:

 • Skape insentiver for eksellent forskning og samtidig ivareta fakultetets grunnfjell av forskere.
 • Stimulere til tverrfaglig- og tematisk forskning med parallell tilrettelegging for disiplinær forskning.
 • Gi vitenskapelig ansatte rom for nødvendig forskningsinnsats med samtidig gode vilkår for å utvikle og levere utdanning av høy kvalitet.
 • Ivareta alle mennesker som utgjør Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet – vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt ansatte og studenter.

Vi skal sørge for at alle fagområdene ved fakultetet ivaretas godt – og balansert - innenfor de fire strategiske satsingsområdene som omtales i strategien fra 2019, Kunnskapsutvikling for en verden i endring – realfag og teknologi mot 2030:

 • Livsvitenskap
 • Jord og rom (inkludert klima og miljø)
 • Energi og materialer (inkludert energisystemer)
 • Digitalisering og beregningsorientert vitenskap

Innenfor disse satsingene skal vi fortsatt bidra tungt til UiOs satsinger innen livsvitenskap og energi.

Økonomisk handlingsrom

Modellen for økonomiske tildelinger fra fakultetet til instituttene må være langsiktig og forutsigbar. Denne tildelingsmodellen er nå under revisjon, og som nytt dekanat blir det vår oppgave å implementere og følge den opp. De økende avbyråkratiseringskuttene i statlige virksomheter har over tid ført til ubalanse mellom fakultetets faste, økonomiske forpliktelser og våre basisinntekter fra KD. I tillegg gir Covid-19 pandemien oss økonomiske tap som vi jobber med å skaffe oversikt over. Som nytt dekanat blir det en stor og viktig oppgave for oss å gjenskape balanse i den økonomiske situasjonen.

De KD-finansierte stipendiatstillingene er en viktig strategisk ressurs. Vi vil fortsette å bruke denne ressursen blant annet som insentiv i konkurransen om EU-tildelinger og sentertildelinger, og til satsinger ved fakultetet. Av nye satsinger inkluderer dette:

 • Oppstart av fakultetets senter for data science og beregningsorientert vitenskap fra 2021.
 • UiOs virksomhetsutvikling innen livsvitenskap (2020-2025) med faglig utvikling mot Livsvitenskapsbygget.

Fakultetets dekan Morten Dæhlen gir i Uniforum 6. mai en god beskrivelse av hvordan de KD-finansierte stillingene har vært forvaltet over tid, hele tiden med et fokus på å skape god balanse mellom fagområder og institutter ved fakultetet.

Vi vil bygge videre på lederfellesskapet

Det matematiske- naturvitenskapelige fakultet ved UiO er Norges største innen matematiske-, naturvitenskapelige- og teknologiske fag, inkludert bredden av IKT-feltet og helseprofesjonen farmasi. Fakultet er profilert, med høy internasjonal forskningskvalitet. Dette gir fakultetet kraft og fakultetsledelsen handlingsrom. I løpet av de siste 10-15 årene er det utviklet et gjensidig forpliktende samarbeid og tett koordinering mellom instituttene. Det ukentlige møtet mellom instituttledere og dekanat fungerer i dag som et kollegialt lederfellesskap, der alle viktige saker tas opp til diskusjon som grunnlag for retningsvalg og nødvendige prioritering. Vi vil bygge videre på dette lederfellesskapet, som er sentralt for å ivareta og videreutvikle Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet i hele sin bredde. På denne måten vil vi jobbe for å nå fakultetets og UiOs ambisjoner om ytterligere internasjonal posisjonering innen forskning og utdanning.

 

Emneord: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetspolitikk Av Solveig Kristensen og Bjørn Jamtveit, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
Publisert 11. mai 2020 12:39 - Sist endra 22. mai 2020 12:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere