Sats på de midlertidig ansatte!

UiO må gå fra å se på midlertidig ansatte som et problem, til å se på oss som den verdifulle ressursen vi er, oppfordrer styrekandidat Ingrid Lossius Falkum.

KOMMER DÅRLIG UT: Jeg mener at midlertidige vitenskapelige ansatte, dessverre, gjennomgående har dårligere rammebetingelser for å utføre arbeidet sitt enn det fast ansatte har, skriver Ingrid Lossius Falkum.

Foto: Helene Lindqvist

Universitetet i Oslo må gå fra å se på midlertidig ansatte som et problem til å se på oss som den verdifulle ressursen vi er.

Flere av oss burde hatt fast stilling. Over 80 prosent av ansatte i forskerstillinger ved UiO er midlertidig ansatt. Sammen med Universitetet i Bergen er vi verstingen i klassen. Totalt har UiO rundt 25 prosent midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, mens gjennomsnittet i arbeidslivet for øvrig er 8,1 prosent (tall fra 1. kvartal 2018).

Tross tydelige føringer fra myndighetene har andelen midlertidig ansatte stått på stedet hvil det siste tiåret. Og merk: Statsråden og departementet er tydelige på at ekstern finansiering i seg selv ikke er god nok grunn til midlertidig ansettelse.

Rektor Svein Stølen har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal bidra til å redusere midlertidigheten ved UiO. Som medlem av denne arbeidsgruppen kommer jeg til å legge vekt på at problemet ikke bare er den for lave andelen med fast stilling, men også betingelsene for de svært mange av oss som er midlertidig ansatte ved Universitetet i Oslo.

Jeg mener at midlertidige vitenskapelige ansatte, dessverre, gjennomgående har dårligere rammebetingelser for å utføre arbeidet sitt enn det fast ansatte har.

Ett eksempel er satsingen på fremragende forskning, som var tema for seminaret i universitetsstyret nå i mai. UiO er i økende grad avhengig av ekstern finansiering, og vi drøftet hvordan vi skal stimulere flere UiO-forskere til å søke midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Et tiltak som ble holdt fram, var karriereløpsprogrammet til HF: Unge og særlig lovende HF-ansatte får en PhD-stipendiat, frikjøp fra undervisning og ekstra driftsmidler dersom de forplikter seg til å søke ERC-midler. Midlertidig ansatte, mange av dem høykompetente forskere som åpenbart har sterke insentiver til å søke ERC-midler, er ekskludert fra denne ordningen. Den er kun for allerede fast ansatte.

Et annet eksempel er at midlertidig ansatte ved flere fakulteter ikke får anledning å undervise og veilede studenter. Dette skyldes institusjonens frykt for å pådra seg forpliktelser til å gi folk fast jobb og en lovtolkning som sier at midlertidig ansatte som utfører oppgaver som inngår i universitetets ordinære virksomhet, som undervisning og veiledning, lettere vil kunne kreve fast stilling etter den såkalte treårsregelen.

Dette betyr at midlertidig ansatte i mange tilfeller hindres i å gjøre oppgaver som vil telle i vurderingen av deres kompetanse ved søknad til en fast stilling. Denne systemsvikten rammer ikke bare den enkelte midlertidig ansatte, men også UiO, som er avhengig av å utnytte den høykompetente, tilgjengelige vitenskapelige arbeidskraften vi midlertidige representerer, for å nå målsettingen om mer forskningsbasert undervisning, som er fremholdt i rektoratets nye utdanningssatsing.

Denne problemstillingen har jeg reist gjentatte ganger under møtene i universitetsstyret i inneværende periode, for å gjøre toppledelsen kjent med virkeligheten mange av oss midlertidige står overfor. Nå er problemforståelsen delt av ledelsen: Prorektor Gro Bjørnerud Moe lovte i sin siste redegjørelse om rektoratets utdanningssatsing eksplisitt at hun ville ta problemstillingen med seg i det videre arbeidet. Dette er gledelig, men vi har fortsatt en vei å gå.

Et tredje eksempel er midlertidig ansatte som blir nektet å søke eksterne midler og stå som prosjektledere for flerårige forskningsprosjekter, selv om de kan være den rette prosjektlederen, fordi arbeidsgiver ikke vil risikere å måtte ta på seg forpliktelser etter treårsregelen. Det er ikke en holdbar praksis hvis den utøvende ledelsens frykt for at en ansatt skal opparbeide seg en rettighet, overskygger UiOs ambisjon om å bli et «internasjonalt toppuniversitet». Og hvor stort er egentlig problemet? Dersom den midlertidig ansatte er god nok til å nå opp i den harde konkurransen om midler fra Forskningsrådet eller ERC, er det så galt om vi kan risikere å måtte ansette vedkommende fast etter noen år?

Jeg representerer de midlertidige vitenskapelige ansatte i universitetsstyret i inneværende periode og er sterkt motivert for å ta fatt på neste. Ett år er for kort tid. Den vanlige perioden for styremedlemmer, bortsett fra midlertidige og studenter, er fire år. Det siste året har jeg gjort mye for å sette midlertidiges situasjon på dagsordenen, nå må sakene følges opp og føres fram til vedtak som gir resultater.

Rektor Stølens arbeidsgruppe for redusert midlertidighet, som har sitt første seminar denne uken, er et positivt tiltak som viser at de midlertidige vitenskapelige ansattes situasjon nå står på sakskartet hos ledelsen ved UiO. I februar diskuterte vi i universitetsstyret muligheten for å kunne ansette forskere som kommer inn med ekstern finansiering, fast, forutsatt at de kan jobbe med andre prosjekter når deres egne er avsluttet og før ny finansiering er på plass. Dette alternativet må utredes nærmere, men det representerer en gledelig dreining i retning mot å se på midlertidige vitenskapelige ansatte som ressurs, ikke et problem.

Mitt råd, både til den nedsatte arbeidsgruppen og ledelsen på alle nivåer i organisasjonen er: Våg å satse på midlertidig ansatte! Dette vil gagne både forskningen og undervisningen på en måte som er helt nødvendig hvis UiO skal lykkes i å nå sine ambisiøse målsettinger på disse områdene.

 

 

 

 

Av Ingrid Lossius Falkum, kandidat til universitetsstyret for de midlertidige vitenskapelige ansatte og sittende styrerepresentant
Publisert 29. mai 2018 10:45 - Sist endra 29. mai 2018 10:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere