Ingen utvikling uten innsats

Der Uggerud er opptatt av avbyråkratisering på UiO, er vi opptatt av læringsutbytte for studentene, skriver Kari Anne Andersen på vegne av Realistlista.

For oss handler digital eksamen, studenters klagerett og karakterskalaen om studenters rettigheter og læringsutbytte, skriver Kari Anne Andersen på vegne av Realistlista.

Foto: Ola Sæther

Uggerud og Realistlista er nok ikke så uenige om målet. Som Uggerud mener vi det må være mindre fokus på én karakter på slutten av semesteret. Og når enighet råder rundt et tema er det mer produktivt å bruke energi på å diskutere uenigheter, noe vi gjorde i vårt innlegg i Uniforum 17. januar.

Det er flere punkter der vi er uenige, og et viktig punkt kommer tydeligere frem i Uggeruds siste kronikk i Uniforum. Der Uggerud er opptatt av avbyråkratisering på UiO, er vi opptatt av læringsutbytte for studentene. Og nettopp dét er sakens kjerne: For oss handler digital eksamen, studenters klagerett og karakterskalaen om studenters rettigheter og læringsutbytte.

Vi kaller ikke digital eksamen et eksperiment der studentene er “prøvekaniner”, vi kaller det en naturlig utvikling og en forbedring. Vi ser ikke kostnadene som går til digital eksamen som en stor utgiftspost, vi ser det som en nødvendig investering i studentenes fremtid. Den objektive, økonomiske oppstillingen vil ikke komme fra oss; det som kommer fra oss, er argumentasjon om hvorfor det er verdt å investere i kunnskap.

Igjen sier Uggerud at han ønsker en ny karakterskala fra 0 til 100. Men han svarer ikke på kritikken av en slik skala, som vil være svært vanskelig å bruke i fagfelt der argumentasjonsevne og resonnementer står sentralt. For emner der poengfordeling lett kan lages for hver enkelt kortsvars- eller regneoppgave, er den selvsagt gunstig, og i praksis brukes den mye, men gjøres om til en bokstavkarakter.

Slik kan fokuset rettes mot læring og ikke sluttkarakter

Uggerud svarer heller ikke på oppfordringen om å bruke flere vurderingsformer enn skoleeksamen. Det er synd, for ved å ha flere vurderingsformer kan man gi tilbakemelding på hva studentene behersker godt og hva de må jobbe mer med underveis i emnet. Slik kan fokuset rettes mot læring og ikke sluttkarakter. Som det står i Studentparlamentets politiske plattform: “Det må være flere og varierte vurderingsformer gjennom et semester på studier der dette er formålstjenlig, slik at det er et bredt grunnlag for å sette karakter”.

I UiOs forskrift om studier og eksamener finnes det 15 andre godkjente alternative vurderingsformer enn “skriftlig prøve, individuell”, og det er ikke vanskelig å se hvordan flere av alternativene vil kunne brukes med hell i emner fra mange fagområder. I kjemiemner er et åpenbart eksempel å la laboratoriearbeid, som allerede er obligatorisk og noe studentene bruker mye tid og innsats på, telle på karakteren.

 Derfor trenger vi ikke komme til Uggeruds laboratorium for å ta en nøyere inspeksjon

Vi tviler ikke på at Uggeruds laboratorier er utstyrt for å drive fremtidsrettet forskning, men å få UiO til å gå tilbake fra digital eksamen til eksamen med penn og gjennomslagspapir, er alt annet enn fremtidsrettet. Derfor trenger vi ikke komme til Uggeruds laboratorium for å ta en nøyere inspeksjon av hvorvidt Uggerud går baklengs inn i fremtiden.

Dette handler ikke om hvor moderne forskningsutstyret er, dette handler om at UiO må ha like moderne utstyr også i undervisningen. Forskningsutstyr har blitt utviklet i takt med behov. På samme måte må undervisningsutstyr, inkludert digitale hjelpemidler under eksamen, utvikles i takt med studentenes behov.

Denne utviklingen skjer ikke hvis vi ikke vet hva som må forbedres

Det at utstyret ikke er bra nok, betyr ikke at vi ikke skal bruke det, det betyr bare at det må utvikles videre. Er det en etterspørsel etter digitale hjelpemidler som muliggjør notasjon i termodynamikk og organisk kjemi, er det noe som må utvikles. Denne utviklingen skjer ikke hvis vi ikke vet hva som må forbedres.

Det samme gjelder kursene som finnes på UiO; hvis det kommer en dårlig emneevaluering, blir ikke kurset nedlagt, derimot utvikles kurset litt for hvert år basert på tilbakemeldingene.Slik må det også være med eksamensformater og -verktøy.

Emneord: Studentforhold, Studentsaker Av Kari Anne Andersen på vegne av Realistlista
Publisert 2. feb. 2018 13:56 - Sist endra 2. feb. 2018 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere