Om Jan Helge Solbakk og Peter Kierulf og om Uniforum som mikrofonstativ for disse to

"Uniforum har valgt å opptre som mikrofonstativ for Solbakk og Kierulf", skriver OUS advokat Arne Moland.

OUS-advokater Arne Moland og Cathrine Røthe i Oslo tingrett under rettssaken. Foto: Ola Sæther

Uniforum har i de siste måneder viet mye spalteplass til omtale av et søksmål som en syrisk forsker har reist mot Oslo universitetssykehus (OUS). Forskeren påstår at hun i 2014 varslet om kritikkverdige arbeidsforhold ved et laboratorium tilknyttet OUS og at hun etter dette er blitt utsatt for gjengjeldelser fra ledelsen ved laboratoriet.

Professorene Jan Helge Solbakk og Peter Kierulf har engasjert seg betydelig på vegne av forskeren. De har forhåndsprosedert saken i Uniforum, der de i sterke ordelag har kritisert arbeidsgivers håndtering av henne og brukt sterke adjektiver og betegnelser i denne forbindelse. Solbakk og Kierulf har utelukkende basert seg på den fortelling som er gitt av forskeren. Kierulf og Solbakk har også avvist alle anmodninger fra OUS om møte der sykehuset ønsket å redegjøre for sitt syn på saken for disse to.

Jeg prosederte saken på vegne av OUS og kjenner de faktiske forhold til bunns. Jeg registrerer at Uniforums omfattende omtale av saken utelukkende har vært basert på subjektive uttalelser fra Solbakk og Kierulf og forskeren. Solbakks og Kierulfs uttalelser – og Uniforums omtale av saken – illustrerer et totalt fravær av kontradiksjon. Uniforum har heller ikke tatt noen reservasjoner i sin fremstilling av saksforløpet. Den 15. desember 2016, før Oslo tingrett hadde vurdert saken, skrev for øvrig Uniforums ansvarlige redaktør en lederartikkel med tittelen «OUS med karakterdrap på forskar».

Saken (og Solbakks og Kierulfs forståelse av denne) er nå blitt underkastet full kontradiksjon av Oslo tingrett. OUS ble frifunnet og tilkjent sakens omkostninger. I dommen legges det til grunn at forskeren ikke varslet om kritikkverdige forhold i 2014 og at hun heller ikke er blitt utsatt for kritikkverdige tiltak fra sin arbeidsgiver. I dommen legges det videre til grunn at de korrigerende tiltak som ble iverksatt overfor forskeren, har sammenheng med hennes særdeles lite adekvate opptreden overfor kolleger og ledelse. Retten stiller faktisk spørsmål om ikke OUS, av hensyn til arbeidsmiljøet ved den enhet forskeren var tilknyttet, burde ha avsluttet arbeidsforholdet langt tidligere. Videre setter tingretten spørsmålstegn ved Solbakks og Kierulfs engasjement i saken og gir uttrykk for at retten håper at det ikke er disse to som har motivert forskeren til å gå til ugrunnet sak mot OUS.

Tilbake til Uniforums omfattende dekning av saken. Da jeg begynte på universitetet for mange år siden, ble jeg introdusert for noe som ble kalt for «pro» og «contra». Jeg lærte at dette var grunnpilarene i all akademia. Uniforum, en nettavis ved Norges største universitet, har ikke etterlevet disse grunnprinsippene og har i stedet valgt å opptre som et mikrofonstativ for Solbakk og Kierulf. Det er også kritikkverdig at Uniforum har latt den ene siden i en rettslig konflikt, som stod til behandling i rettsapparatet, få anledning til å forhåndsprosedere saken i media.

Symptomatisk er ellers at Uniforum, etter at dommen ble avsagt, i sin omtale av dommen særlig valgte å sitere mindretallets uttalelser (det er verdt å merke seg at dommen er enstemmig på de fleste punkter). Det er nærliggende å anta at dette skyldes et behov for i størst mulig grad å rettferdiggjøre Uniforums tidligere omtale av saken.

Uniforum valgte også, etter at dommen var avsagt, å ta inn et større intervju med Jan Helge Solbakk der han ble gitt anledning til å angripe tingrettens syn på saken. Her hevder han blant annet at også tingretten nå har begått «karakterdrap» på forskeren. Solbakk påstår også at OUS’ vitner har løyet i sine vitneforklaringer. Dette gjør Solbakk selv om han ikke var til stede under hovedforhandlingen, bortsett fra da han selv forklarte seg.

Uniforum bør ellers forutsettes å vite at professor Solbakk er viden kjent for å avgi uttalelser til media uten at han selv har satt seg inn i de faktiske saksforhold. Det er bare å peke på Solbakks uttalelser i forbindelse med for eksempel Sudbø-saken og Kristina-saken, der han ved begge anledninger mottok refs fra legeforeningens etiske råd. Det er tankevekkende at en professor i etikk kan opptre på slikt uredelig vis i media, slik han har gjort i en rekke saker.

Uniforums omtale av saken har til de grader vært ensidig og unyansert og bør ikke være en universitetsavis verdig.

Av advokat ved Oslo universitetssykehus, Arne Moland
Publisert 24. mars 2017 11:47 - Sist endra 24. mars 2017 12:45

Det går klart fram av titlene i dekningen at OUS har brukt nettavisen som ledd i egen  forsvarsstrategi. Ous har blant annet endret ordlyden på varslersaken til egen fordel, nemlig ved å omdefinere den som "personalsak". I tillegg har OUS  brukt svært uortodokse metoder ved å gå ut mot forskerens støttespillere, og det  viser hvor avsporende og usaklig deres sak var.

Retten lot seg lede til å  argumentere med en blanding av fornuft og følelse da de forklarte kastingen av cellekulturer som et resultat av "irritasjon over at forskeren ikke hadde ryddet godt nok etter seg" Kastingen av cellekulturer skjedde i følge retten i mot lederens vilje, men ikke var han helt uvillig heller,  og ansvaret for ugjerningen ble rett og slett dyttet over på den syriske kvinnelige forskeren.

 Så da er det da ikke besynderlig at juristen nå går ut mot Uniforum, og anklager avisens redaktør for ikke å holde fast ved OUS` "faktiske" bilde av saken. 

Heidi Stakset, Trondheim

heist@webid.uio.no - 24. mars 2017 19:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere