Oppfordrer til tett og god dialog med land i sør

En tett og god dialog vil være ekstra viktig for det videre arbeidet med land i sør, ettersom vi her møter en verden og et felt i rask endring, skriver team Stølen & Mo i et svar til nord-sør-utvalget ved UiO.

MÅ BIDRA: For å kunne forstå og håndtere globale problemer, trenger UiO å bidra til forskningskapasiteten i sør, skriver team Stølen & Mo. Fra venstre Per Morten Sandset, Gro Bjørnerud Mo, Svein Stølen og Åse Gornitzka.

Foto: Ola Sæther

Brita Stedje og Anette Løken påpeker at nord-sør-samarbeid kanskje ikke vil gi like mange høyt rangerte publikasjoner som ved samarbeid med gode universiteter i den vestlige verden. De spør hvordan vi som kommende rektorat vil håndtere dette dilemmaet og spør dessuten hvordan UiO kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Team Stølen & Mo svarer:

UiOs samfunnsengasjement stopper selvsagt ikke ved de nasjonale grensene. Vi har sterke fagmiljøer med direkte relevans for bærekraftig utvikling. Nord-sør-samarbeid gir mulighet for å fokusere på andre problemstillinger enn dem vi tradisjonelt er opptatt av i nord, spesielt de store globale helseutfordringene, eksempelvis ernæring og infeksjonssykdommer, og også klimautfordringer.

UiO har lange tradisjoner for akademisk utviklingssamarbeid.

UiO har lange tradisjoner for akademisk utviklingssamarbeid. Slikt samarbeid er av stor verdi, og det er flere svært gode grunner til at det bør videreføres og videreutvikles basert på prinsippet om kvalitet og gjensidighet og de øvrige retningslinjene som UiO har lagt til grunn.

Kapasitetsbygging og dialog

For å kunne forstå og håndtere globale problemer, trenger UiO å bidra til forskningskapasiteten i sør. Når forskere fra sør og nord arbeider sammen øker det mulighetene for utvikling av kvalitet og relevans i forskning og utdanning både i sør og i nord.

Som for mange andre områder ved UiO, vil vi også her forankre aktivitetene i fagmiljøene og samarbeide tett med egne ansatte i den videre satsingen på feltet. Forskere og andre med kompetanse på nord-sør-samarbeid vil måtte stå sentralt i det videre arbeidet med globalt samfunnsansvar ved UiO. Slikt samarbeid vil dessuten være sentralt når vi skal følge opp arbeidet med «Students at Risk» og «Scholars at Risk».

En tett og god dialog vil være ekstra viktig for det videre arbeidet med land i sør, ettersom vi her møter en verden og et felt i rask endring. Bare slik kan vi håndtere de dilemmaene og utfordringene Brita Stedje og Anette Løken er opptatt av.

Vi vet at forskning og forskningsbasert høyere utdanning er en nøkkelfaktor for politisk, sosial og økonomisk utvikling, og for utvikling av sivilsamfunnet. Tilnærmingen til utviklingssamarbeid i internasjonale organisasjoner og nasjonal utviklingspolitikk ser ut til å ha vært gjennom et hamskifte. Resultatet er en større vektlegging av kunnskap og dermed også forskning og høyere utdanning.

Trass i stor avstand mellom politikk og praksis er for eksempel utviklingen i Afrika interessant.

For mens oppmerksomheten tidligere har vært rettet mot adgang til grunnutdanning og skole, har det i de senere årene blitt mer sentralt å bygge forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner. Dette fordi adgang til høyere utdanning er avgjørende for utvikling av næringsliv, forvaltning av naturressurser og velfungerende, offentlig forvaltning og for muligheten for å bygge opp en politisk orden. Trass i stor avstand mellom politikk og praksis er for eksempel utviklingen i Afrika interessant.

I Afrika settes det nå mye inn på å etablere en velfungerende kunnskapsøkonomi. Det kommer klart til uttrykk i Dakar-deklarasjonen fra 2015 – med den talende tittelen “Revitalizing Higher Education for Africa’s Future”. Målet er å bygge opp nasjonale vitenskapssystemer i Afrika og styrke universiteter i Afrika som organisasjoner.

Vi nevner gjerne ARUA (African Research Universities Alliance) i denne konteksten. Alliansen samler 15 universiteter i afrikanske land, som alle har kommet langt i å bygge ut forsknings- og utdanningskapasitet på flere områder og er ideelle samarbeidspartnere for UiO. Her ser vi nye muligheter som vi ser fram til å diskutere med ansatte ved UiO.

Et strategisk samarbeid mellom universitetene som er UiOs partnere i the Guild of European Research Intensive Universities og institusjoner i sør kan også bidra til nye former for samarbeid. Kanskje vil vi i 2021 på denne måten stå nærmere noen svar på de spørsmålene Brita Stedje og Anette Løken stiller.
 

Emneord: Rektorvalget 2017, Internasjonalisering Av rektorkandidat Svein Stølen, prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo og viserektorkandidater Åse Gornitzka og Per Morten Sandset
Publisert 22. mars 2017 21:40 - Sist endra 6. apr. 2017 10:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere