Vil beholde UiOs framtredende rolle i nytt akademisk landskap

Som rektorat vil vi sørge for at UiO beholder sin framtredende rolle i det nye akademiske landskapet som er i ferd med å dannes, skriver team Stølen & Mo.

Det er en reell fare for at de norske høyere utdanningsinstitusjonene får en for lik profil, synes team Stølen & Mo.Fra venstre Per Morten Sandset, Gro Bjørnerud Mo, Svein Stølen og Åse Gornitzka.

Foto: Ola Sæther

Vi er mange som har vært urolige over at den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom universiteter og høgskoler i Norge forvitrer uten å bli erstattet med en ny. Det er en reell fare for at de norske høyere utdanningsinstitusjonene får en for lik profil. Som rektorat vil vi sørge for at UiO beholder sin framtredende rolle i det nye akademiske landskapet som er i ferd med å dannes.

 

Derfor er det positivt at Kunnskapsdepartementet nå innfører flerårige utviklingsavtaler med de ulike institusjonene. Målet med avtalene er å sikre bedre arbeidsdeling og bidra til å tydeliggjøre de ulike institusjonenes profiler.

 

UiO og KD sammen om våre utviklingsmål

UiO og KD beskriver det overordnede utviklingsmålet for UiO slik: «Økt utdanningskvalitet og internasjonalisering basert på forskning av høyeste kvalitet – innenfor et bredt spekter av fag og disipliner.» Basert på dette hovedmålet har KD og UiO sammen (Universitetsstyret ved UiO, 13.-14. september 2016) valgt å prioritere følgende tre temaer:

 

- Fremragende utdanningskvalitet

- Økt forskningsaktivitet i Horisont 2020

- Mer omfattende internasjonalt forsknings-, utdannings- og innovasjonssamarbeid

 

Dette er alle områder som krever oppmerksomhet, ressurser og tett oppfølging. Disse allerede vedtatte hovedprioriteringene vil i aller høyeste grad være retningsgivende for arbeidet til det kommende rektoratet ved UiO.

 

Vi har en egen prorektor for utdanning som vil arbeide med kvalitet og samarbeid på studiefeltet.

 

På forskningssiden har UiO helt konkret lovet KD flere søknader og større gjennomslag innenfor de tematiske områdene i Horisont 2020 samt rekruttering innen Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA).

 

UiO må være tydeligere tilstede i Brussel

Et omfattende arbeid ligger altså og venter på den nye ledelsen ved UiO. Skal dette arbeidet føre fram, stiller det krav om en betydelig og gjennomgående institusjonell forståelse av det nasjonale og internasjonale landskapet for forskningsfinansiering. Men gjennomslag avhenger også av et aktivt og velorientert forskningspolitisk arbeid i Brussel.

 

På kort sikt vil vi som rektorat

- arbeide aktivt med enkeltforskere og forskermiljøer som har potensial for å lykkes "i dag"

- utvikle insentiver som av høy verdi for initiativrike enkeltforskere eller forskermiljøet

- arbeide for et kompetanseløft faglig og administrativt ved UiO

 

Med et lengre tidsperspektiv vil vi som rektorat

- arbeide tydeligere forskningspolitisk i forkant av utviklingen av nye programmer og utlysninger

- timing er viktig, vi må utnytte at vi vet hva vi vil, og vet hva vi snakker om

- videreutvikle etablerte og etablere nye strategiske institusjonelle partnerskap

Og ikke minst

- utvikle større evne og vilje til å arbeide tverrfaglig og tematisk med store samfunnsutfordringer

 

Forskningspolitisk har The Guild of Research Intensive Universities et stort potensial. The Guild gir oss, med kontor sentralt plassert et steinkast fra EU-parlamentet, viktig og synlig tilstedeværelse i Brussel. Det må være en klar ambisjon at The Guild skal gi oss en sterkere stemme når EUs kommende rammeprogrammer og utlysninger utformes.

 

Vårt team har rett bakgrunn

Her vil team Stølen & Mos betydelige faglige bredde, erfaring og systemforståelse være et sterkt fortrinn.

 

Svein Stølen har stor og bred erfaring forskningspolitisk via ulike roller i NFR, fra Divisjon for vitenskap og i programstyrer, nasjonale prosjekter og råd innenfor nanoteknologi, bioteknologi, og knyttet til nasjonal og internasjonal infrastruktur inkludert E-infrastruktur. Han har tett erfaring med instituttsektoren eksemplifisert ved SINTEF, IFE og miljøinstituttene.

 

Åse Gornitzka har lang erfaring med forskning på universitets- og forskningspolitikk, offentlig styring og organisering av universiteter og høyskoler, samt forholdet mellom ekspertise, forvaltning og politikk på EU- og nasjonalt nivå være svært nyttig. Åse Gornitzka vil ha en nøkkelrolle i det kommende rektoratets arbeid med The Guild.

 

Per Morten Sandset vil videre ha en sentral rolle i arbeidet med å oppfylle de store forventningene til helsesatsinger som ligger i utviklingsavtalen med KD: "UiO har et potensial for større gjennomslag innenfor tematiske områder i Horisont 2020, herunder helse. UiO vil forsterke samhandlingen med Helse Sør-Øst/Oslo universitetssykehus (HSØ/OUS) for bedre å utnytte det potensialet som ligger i et samarbeid i forbindelse med søknader til helseprogrammet."

 

Per Morten Sandset er i dag direktør for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst med et overordnet ansvar for forskning og innovasjon i helseforetakene/sykehusene i regionen. Dette er et erfaringsgrunnlag som vil være svært nyttig når vi vet at vi både kan og må lykkes bedre i Horisont2020 innen medisin og livsvitenskap.

 

Totalt sett gir vår samlede kompetanse oss en unik posisjon for å nå de målene Universitetsstyret har vedtatt. Vi er vant til å arbeide på tvers mellom ulike sektorer og ulike finansieringskilder. Sammen har vi kunnskap og erfaring som gjør oss i stand til å utarbeide helhetlige og strategiske svar på disse store utfordringene på UiOs vegne.

Emneord: Universitetspolitikk, Rektorvalget 2017 Av prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo og viserektorkandidater Åse Gornitzka og Per Morten Sandset, rektorkandidat Svein Stølen
Publisert 19. mars 2017 18:44 - Sist endra 19. mars 2017 18:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere