Slik skal team Graver, Sandlie & Frich gjøre UiO til læringsuniversitetet

Nye læringsformer og begrunnelse på eksamen. Det er ett av syv satsingsområder team Graver, Sandlie & Frich mener skal gjøre UiO til læringsuniversitetet.

SYV SATSINGSOMRÅDER: Viserektorkandidat Jan Frich, prorektorkandidat Inger Sandlie og  rektorkandidat Hans Petter Graver lanserer i denne kronikken syv satsingsområder som skal gjøre UiO til læringsuniversitetet. 

Foto: Ola Sæther

K R O N I K K

Team Graver, Sandlie & Frich går til valg med et mål om at UiO skal være et fremragende læringsuniversitet og være den mest attraktive utdanningsinstitusjonen i Norge. Vi presenterer her syv strategiske satsningsområder for å sikre og heve kvaliteten på utdanningene ved UiO.

 

Høye ambisjoner

Da vi lanserte vårt kandidatur 12. januar, la vi samtidig frem vår valgplattform. I den har vi svært høye ambisjoner for UiO som utdanningsinstitusjon. Læringsuniversitetet skal ha studentenes læring og læringsmiljøet i sentrum. Kvalitetsmeldingen for utdanning kom i slutten av januar. Den er tydelig i kravet om et utdanningsløft og gjør at vi må strekke oss enda lenger. UiO skal tilby fremragende utdanning på høyt internasjonalt nivå.

 

Utdanningene ved UiO skal gi akademisk grunnlag for kritisk, selvstendig og nyskapende tenkning og videre forskning. Utdanningene skal sikre fremtidens profesjonsutøvere solide og relevante kvalifikasjoner for oppgaver innen et bredt spekter av samfunnsområder og privat virksomhet. Utdanningene skal fremme evner og verdier som setter studenter i stand til å ta samfunnsmessig og globalt ansvar, og fremme demokrati i et stadig mer globalisert og pluralistisk samfunn. Utdanningene skal bringe vitenskapelig kunnskap ut i samfunnet ved at nye generasjoner tar del i kunnskapsutviklingen og tar ny kunnskap i bruk.

 

En lyttende og involverende tilnærming

De siste månedene har gitt oss økt innsikt i UiOs utfordringer og muligheter. Vi gleder oss over engasjementet vi møter og alle eksemplene på fremragende utdanning. På flere områder ligger UiO helt i front, men vi har også sett at UiO som læringsuniversitet kan bli bedre. For å få til det må UiO ha en toppledelse som arbeider systematisk for å bedre utdanningene og læringsmiljøet og for å utvikle pedagogisk kompetanse og utdanningsledelse. Vi vil være en slik ledelse.

 

Vi mener nøklene for å oppnå et utdanningsløft ved UiO i stor grad ligger i fagmiljøene, instituttene, fakultetene og i eksisterende program på tvers av fakulteter. Selv om utfordringene kan være like, ser vi at virkemidlene for å sikre og heve kvaliteten, kan være ulike fra fag til fag. Det er en illusjon å tro at man på rektornivå kan ha nødvendig terrengforståelse når det gjelder hele bredden i UiOs utdanningsportefølje. Vi vil derfor gi oss i kast med utdanningsoppdraget med en lyttende og involverende tilnærming og med solid studentinvolvering. Vi vil her presentere syv strategiske satsingsområder vi mener er viktige for å styrke UiO som læringsuniversitet.

 

1. Utdanningsledelse og medvirkning

Systematisk arbeid med programutvikling, utvikling av pedagogisk kompetanse og læringsmiljø må til for å løfte UiO som utdanningsinstitusjon. Vi må utvikle en faglig ledelseslinje for utdanning gjennom hele organisasjonen, som må samvirke med studieadministrasjonen og de vitenskapelig ansatte på ulike nivå. Den sentrale ledelsen må videre legge til rette for at tiltak kan utvikles av de som står tett på fagene og studentene.

 

Programlederfunksjonen er viktig, men den øvrige ledelsen har også en viktig rolle når det gjelder å samordne innsatsen på tvers av emner, program og fakulteter. Vi vil bidra til å utvikle tydelige ansvarslinjer, sikre kompetanseutvikling innen utdanningsledelse og videreføre utdanningslederprogrammet. Vi mener involvering av studenter og studenters medvirkning er viktig for å utvikle læringsuniversitetet, og vi vil påse at studenter gis reell anledning til å medvirke på ulike nivå.

 

2. Utdanningskomiteen som strategisk organ

Utdanningskomiteen er et sentralt, rådgivende organ for rektoratet. Komiteen er et forum for drøfting av utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige ledelse, fakultetenes faglige ledelse og studenter. Komiteen må få styrket strategisk betydning i utdanningsspørsmål.

 

Komiteen må bidra til å sette utdanning på dagsordenen på tvers av fakultetene og ta initiativ til arenaer, møter og utdanningsseminarer for utveksling av erfaringer og kompetanseutvikling. Komiteen må aktivt brukes til å dele gode eksempler og utvikle tiltak for å bedre utdanningene, og den vil være viktig for å identifisere muligheter for synergi på tvers av UiO.

 

3. Senter for læring og utdanning

UiOs styre går inn for at det skal etableres et Senter for læring og utdanning. En slik koordinerende enhet er et viktig tiltak for å bidra til å utvikle UiO som læringsuniversitet. Alle fakultetene og studentene må bli aktivt involvert i senteret slik at enheten blir et felles ressurssenter som kan samvirke med og bistå fakultetenes egne miljøer og initiativ for å løfte utdanningene og utvikle lærerne.

 

Enheten må utvikles i godt samspill med Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP) og de sterke, pedagogiske miljøene vi har ved UiO. Enheten skal være en arena og et ressursmiljø på tvers av fakultetene og i samspill med USIT, for å stimulere til fremragende undervisning og et best mulig læringsmiljø. Digitalisering som befordrer læring, varierte og studentaktive læringsformer, utvikling av gode evalueringsformer og forskning om utdanning, må være vesentlige innsatsområder for en slik koordinerende enhet.

 

4. Nye læringsformer og begrunnelse på eksamen

Vi vil fremme økt bruk av studentaktive lærings- og undervisningsformer, digitale medier og nye læringsplattformer og ny teknologi. Vi vil være opptatt av at nye former for undervisning skal gi mer oppfølging og tilbakemelding underveis, for å fremme læring. Den nye koordinerende enheten for utdanning og andre kompetansemiljøer blir viktige for å bidra til å utnytte og prøve ut måter digitalisering kan fremme læring.

 

Vi ønsker å styrke studenters mulighet for deltakelse i forskning, og vil også utvikle forskningsintensive studieløp for studenter som er motivert for det. Vi vil arbeide for ordninger som sikrer alle studenter samtidig tilbakemelding med begrunnelse for sensurvedtak. Vi ønsker selvsagt ikke at begrunnelser for sensuren skal svekke andre sider ved utdanningsvirksomheten. Vi vil derfor se slike ordninger i sammenheng med det nye kravet om å utarbeide sensorveiledninger og nye muligheter knyttet til digitalisering av eksamen.

 

5. Utdanning på tvers

Lektorprogrammet er et fremragende eksempel på at vi ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Her arbeides det forbilledlig på tvers av fakultetsgrensene. Lektorene som utdannes skal ut i skoleverket og utdanne fremtidige generasjoner til godt skolerte og «gagns mennesker», inkludert våre fremtidige studenter. Vi har et uutløst potensial også innen andre fag. Vi vil bl.a. arbeide for samarbeid på tvers av profesjonsutdanningene ved UiO. Det pågår allerede et arbeid for å styrke samarbeidet på tvers av program som farmasi, medisin, odontologi, psykologi, ernæring og avansert, geriatrisk sykepleie. Andre studieprogram vil kunne ta del i dette arbeidet.

 

Slik undervisning vil gi kompetanse og førstehåndsforståelse for flerfaglig team- og prosjektarbeid som det er vanskelig å oppnå på annen måte. Vi vil støtte initiativ for å utvikle kompetanse i teamarbeid og innovasjon innen andre utdanninger. Vi vil også arbeide for å sikre et godt samarbeid mellom universitetsmiljøene, samarbeidende organisasjoner og arbeidslivet.

 

6. Anerkjennelse, merittering og utvikling

Vi vil arbeide for at studentene skal møte inspirerende og engasjerte lærere. Kvalitetsmeldingen har gitt oss to år på å utvikle ordninger for merittering av fremragende undervisere, og vi vil gå i dialog med alle UiOs miljøer for å utvikle et system eller systemer som har bred støtte i organisasjonen. Det er avgjørende at undervisning anerkjennes som en fellesoppgave, og vi må utvikle ordninger som både anerkjenner dyktige lærere og gode læringsmiljø. Lokalt handlingsrom er viktig, og utdanningsmeritter må tillegges vekt ved individuelt lønnsopprykk.

 

Vi mener samtidig at det trengs sentrale initiativ. Et slikt initiativ kunne være å etablere et program for fremragende undervisere som gjennom et år får anledning til å arbeide med et konkret, pedagogisk prosjekt og videreutvikle sin kompetanse i felleskap med eget fagmiljø/studieprogram, pedagogiske miljø ved UiO og enkeltpersoner eller miljøer internasjonalt.

 

7. UiO som internasjonal og lærende organisasjon

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016 viser at UiO i 2015 hadde lavere antall avlagte studiepoeng per student enn de andre universitetene i Norge. Rapportens vedlegg viser at kun 28 % av bachelorstudentene som startet ved UiO i 2010, gjennomførte på normert tid. Det er naturlig at unge mennesker vil ønske å endre kurs eller å ta en pause i studiene, men vi må spørre oss: Tar vi godt nok vare på de unge som kommer til UiO? Legger vi godt nok til rette for at den enkelte student kan finne sin egen utdanningsvei? Får studentene god nok veiledning, oppfølging underveis og tilbakemelding på eksamener? Vi vil arbeide for å sikre tydelige læringsmål, gode studieløp og tilbakemelding, at studentene opplever en tilhørighet og stolthet over å være UiO-student.

 

Vi vil også arbeide systematisk for å styrke internasjonaliseringen i utdanningene, gjennom å sikre valgfrihet i studieprogrammene, dyrke en kultur for internasjonalisering og ved å vedlikeholde og etablere gode samarbeidsavtaler. Vi må bli enda bedre på å involvere de innreisende studentene – de bringer verden hit til UiO. Vi må løfte frem og lære av de gode eksemplene slik at vi alle kan lære av dem. Vi vil arbeide for at fakulteter og fagmiljøene får et aktivt eierskap til kunnskap om studentenes progresjon og prestasjon. Vi må bruke eksisterende analyseverktøy og datakilder til å studere oss selv, slik at UiO blir en lærende organisasjon når det gjelder våre egne studieprogram.

Emneord: Studentforhold, Rektorvalget 2017, Undervisning Av viserektorkandidat Jan Frich, rektorkandidat Hans Petter Graver og prorektorkandidat Inger Sandlie
Publisert 13. mars 2017 17:46 - Sist endra 13. mars 2017 17:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere