Bekymret for den lave valgdeltakelsen

«Et levende universitetsdemokrati forutsetter også at de som har stemmerett bruker den», skriver team Stølen & Mo i dette svaret til Kristian Gundersen.

Svein Stølen under en rektordebatt. Foto: Ola Sæther

Kristian Gundersen mener rektordebatten så langt har handlet for mye om enkeltsaker og for lite om grunnholdninger. Han etterlyser en mer overordnet debatt. Gundersen mener grunnholdninger sier mer om en framtidig rektors håndtering av universitetsdemokratiet, enn svar på konkrete saker.

Vi har tidligere svart på Gundersens spørsmål om universitetets ansvar for fri forskning. Nedenfor svarer vi på Gundersens øvrige spørsmål.

 

Gundersen spør hvordan teamleder grunngir sin preferanse for valgt rektor.

Vi svarte på dette spørsmålet da vi møttes i Akademisk Forum, men gjentar det her for sikkerhets skyld. Både for teamet som helhet og for Svein Stølen som rektorkandidat er det tre hovedargumenter for valg: vi mener valg av rektor verner om institusjonell autonomi, om akademisk frihet og om rektor og rektoratets legitimitet.

Som team har vi gjennom denne valgkampen gjort mye for å få flere studenter til å stemme ved valget. Vi synes det er spesielt bekymringsfullt at det er under 20 prosent av studentene som de siste gangene har benyttet seg av muligheten til å bestemme hvem som skal lede UiO. Vi har laget kampanjer designet for å nå nye velgergrupper på sosiale medier, men vi har også snakket med studentutvalg og/eller valgte studentrepresentanter på alle fakulteter. Denne satsingen på å få flere studenter til å delta aktivt i universitetsdemokratiet, mener vi er svært viktig for å få til et velfungerende demokrati. Vårt omfattende arbeid for å nå fram til studentene må også ses i sammenheng med at vi har studier og utdanning som en hovedsatsing i vår plattform.

 

Gundersen skriver «Universitetsdemokratiet er forvitret ved at organer som fakultetsstyrer, instituttstyrer og den enkelte vitenskapelige ansatte har mistet formell og reell makt til fordel for linjeledelsen. Har teamene noen tanker om dette bør motvirkes, eller om det er en riktig utvikling?»

Universitetsdemokratiet fungerer nok i dag ulikt på ulike deler av UiO. Vi mener det er helt vesentlig å ha ledere på UiO med vilje og evne til å involvere alle grupper og nivåer i viktige saker. Dette er en viktig måte å sikre et levende universitetsdemokrati på. Det er et lederansvar å vedlikeholde og legge til rette for bred deltakelse før beslutninger skal tas.

Et levende universitetsdemokrati forutsetter også at de som har stemmerett bruker den, at det er mulig å velge mellom flere kandidater, slik som ved rektorvalget vi nå er inne i, at ansatte og studenter deltar i debatter og holder seg orientert om viktige spørsmål.

 

Gundersen skriver «Internasjonalt og i Norge (særlig ved NTNU) er det i ferd med å oppstå en protestbevegelse mot at universitetene er blitt for politisk og kommersielt styrt. Hvordan ser dere på denne protesten?»

Universitetet i Oslo, og universiteter generelt, har et stort ansvar for å fremme fri kritisk tenkning, søken etter sannhet, forståelse og erkjennelse. Disse grunnleggende verdiene er viktigere enn noensinne. Som rektorteam ser vi på dem som selve fundamentet for UiOs virksomhet og samfunnsoppdrag.

Med dette som sterkt og tydelig verdigrunnlag mener vi det er svært viktig at universitetene sikres den nødvendige uavhengighet fra politiske eller økonomiske interesser, og ønsker en levende, engasjert debatt om universitetets videre utvikling velkommen.

Emneord: Rektorvalget 2017 Av prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo og viserektorkandidater Åse Gornitzka og Per Morten Sandset, rektorkandidat Svein Stølen
Publisert 28. mars 2017 13:59 - Sist endra 28. mars 2017 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere