UV-fakultetet 20 år

Fakultetet har et stort samfunnsansvar i å utdanne kvalifiserte kandidater for arbeidslivet, bidra med ekspertise med utgangspunkt i forskning av høy kvalitet og stimulere til kritisk refleksjon rundt faglige spørsmål og samfunnsforhold generelt, skriver dekan Berit Karseth ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

20 ÅR SOM UV: Fakultetet ble etablert med utgangspunkt i tre faglige enheter med ulik fartstid ved Universitetet i Oslo. Disse var Pedagogisk forskningsinstitutt, Senter for lærerutdanning og skoletjeneste og Institutt for spesialpedagogikk, skriver dekan Berit Karseth i denne kronikken.

Foto: Ola Sæther

K R O N I K K

20 år er ingen alder innenfor Universitetet i Oslo, som huser fakulteter som er mer enn 200 år gamle. Ikke desto mindre har Det utdanningsvitenskapelige fakultet gjennom 20 år vokst fram som et forsknings- og utdanningsmiljø som bærer med seg UiOs tradisjoner, og samtidig tilfører noe nytt.

At det ble et utdanningsvitenskapelig fakultet for 20 år siden var ingen selvfølge, da myndighetene i utgangspunktet ikke ønsket flere fakulteter. Likevel, og kanskje som en dyd av nødvendighet for å samle de ulike utdanningsvitenskapelige miljøene som allerede hadde etablert seg ved UiO, bestemte daværende statsråd Gudmund Hernes at fakultetet skulle etableres. Hva har så skjedd på de 20 årene?

Fakultetet ble etablert med utgangspunkt i tre faglige enheter med ulik fartstid ved Universitetet i Oslo. Disse var Pedagogisk forskningsinstitutt, Senter for lærerutdanning og skoletjeneste og Institutt for spesialpedagogikk. I de første årene var oppmerksomheten naturlig nok rettet mot å etablere organisasjonen og å få på plass styringsstrukturer, arbeidsrutiner og kompetanse. Det kulturelle arbeidet i å skape en felles forståelse og respekt for de ulike fagtradisjonene var også svært viktig. Det at vi hadde fått et nytt hus ga oss noen gode muligheter, selv om det var for lite til å huse alle.

Fakultetet var omtrent 10 år gammelt da arbeidet med faglige prioriteringer ved UiO som helhet startet. Dette var nok et gunstig tidspunkt for vårt fakultet, da vi var klare til å ta fatt på arbeidet mot en mer samlet strategi.  Stor lederkløkt ble utvist i dette arbeidet, og muligheten for deltakelse var stor.  Økt publiseringstakt, forskningskvalitet og styrking av den strategiske utviklingen av forskningsinnsatsen ble identifisert som eksplisitte målsetninger for forskningen. For utdanningen var det styrking av forskningstilknytning, metodekompetanse og internasjonal orientering som ble prioritert.  En satsing på lærerutdanningen ble også framhevet. For et ungt fakultet var dette prioriteringsarbeidet viktig. En senere gjennomgang viste at dette hadde løftet kvaliteten og gitt en god retning. Fakultetet presenterer seg i dag gjennom 10 prioriterte områder som alle støttes opp av forskergrupper.

For fakultetets første dekan, Lise Vislie, var forskerutdanningen svært viktig. Allerede før fakultetet var en realitet, arbeidet hun målrettet for å sikre at kandidatene fikk tilgang til et internasjonalt forskermiljø. Dette ble fulgt opp av senere dekaner, ikke minst gjennom initiativet til en nasjonal forskerskole (NATED) finansiert av Norges forskningsråd.  NATED avsluttes i år, men har satt tydelig spor hos en ny generasjon akademikere. Dette vil prege fagutviklingen innenfor våre kunnskapsområder i årene som kommer både når det gjelder forskning og utdanning. 

Det internasjonale engasjementet har også vist seg i fakultetets utdanningstilbud. Ved UV-fakultetet ble det første av de tre internasjonale masterprogrammene som tilbys i dag, etablert allerede i 1998. Disse programmene har vært drevet fram gjennom et stort faglig engasjement og internasjonalt samarbeid. Et av disse programmene ble også det første Erasmus Mundus-programmet koordinert av Universitetet i Oslo.

Utdanningsvitenskap er et tverrfaglig forsknings- og utdanningsfelt som har koblinger til sterke disiplinkulturer og til mer anvendte kunnskapsområder. Mange ansatte ved UV har hatt og har sterke samarbeidsrelasjoner med andre enheter ved UiO. Flere av utdanningsprogrammene har en tverrfaglig karakter. Dette gjelder ikke minst UiOs lektorutdanning som er basert på utstrakt samarbeid mellom UV og fagfakultetene. UV fikk sammen med Universitetet i Tromsø ansvaret for å utvikle integrerte lærerutdanninger gjennom UiOs første Senter for fremragende undervisning, ProTed. Det tverrfaglige samarbeidet er også et viktig kjennetegn ved Faglig enhet for universitetspedagogikk, FUP, som har holdt til innenfor vårt fagmiljø i 50 år.

I 2016 har det utdanningsvitenskapelig fakultet markert sine 20 år gjennom en rekke ulike forskningsseminarer for aktører fra politikk-, profesjons- og praksisfelt. Disse arrangementene har gitt anledning til å vise fram noe av den spennende forskningen som foregår ved vårt fakultet og våre enheter; Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Institutt for pedagogikk, Institutt for spesialpedagogikk og Centre for Educational Measurement.

Fakultetet har et stort samfunnsansvar i å utdanne kvalifiserte kandidater for arbeidslivet, bidra med ekspertise med utgangspunkt i forskning av høy kvalitet og stimulere til kritisk refleksjon rundt faglige spørsmål og samfunnsforhold generelt. Dette er et arbeid fakultetet ser fram til å videreføre også i de kommende årene.

 

 

Emneord: Det utdanningsvitenskapelige fakultet Av Berit Karseth, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Publisert 26. okt. 2016 11:37 - Sist endra 26. okt. 2016 11:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere