Om Open Access som krav til vitenskapelig publisering

NSD har i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) nylig utviklet et nettsted for NPI - Norsk publiseringsindikator (npi.nsd.no), skriver seksjonsleder Kristin Gåsemyr ved NSDs seksjon for statistikk om høgre utdanning og forsking.

STØTTER ÅPEN TILGANG: I oppbyggingen av et nordisk register for vitenskapelige kanaler ved NSD ønsker de samarbeidende nordiske landene å støtte åpen tilgang, skriver seksjonsleder Kristin Gåsemyr i NSD.

Foto: NSD

K R O N I K K

Innen 2020 skal all vitenskapelig publisering være bygget på Open Access, med andre ord være åpent tilgjengelig. Det har både EU, gjennom sitt forskningsprogram Horizon 2020, og norske myndigheter bestemt.

Brekke-utvalget nedsatt av Kunnskapsdepartementet har fulgt opp målsettingen og utredet følgene av åpen tilgang til vitenskapelig publisering.

Utvalget la frem rapporten «Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater» 14. juni 2016. Rapporten anbefaler at Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret) ved NSD får mer ressurser til å arbeide med Open Access-tidsskrift: «For at åpen publisering skal ha nødvendig legitimitet er det viktig å ha et kanalregister der forskerne kan finne oversikt over åpne publiseringskanaler som er av høy kvalitet. Norsk senter for forskningsdata gjør i dag et viktig arbeid for å sikre at forskeren har et slikt register. Arbeidsgruppen foreslår at dette arbeidet styrkes økonomisk, slik at NSD har tilstrekkelige ressurser til å videreføre arbeidet med høy kvalitet og kort behandlingstid», heter det i rapporten.

Utredningen var til høring i sektoren med frist 1. november 2016. Brekke-utvalget har foreslått at Open Access skal være et av kvalitetskriteriene for vitenskapelig forskning.

NSD har utviklet og har ansvar for drift av fire registre og nettsteder med stor betydning for forskere i Norge, Norden og Europa. Kanalregisteret ble opprettet i 2004 og inneholder i dag over 30 000 aktive kanaler, det vil si tidsskrift, serier og forlag. Registeret blir brukt som modell i flere land, blant annet som standard for tildeling av forskningsmidler i Sør-Afrika. Gjennom saksbehandlingen av foreslåtte kanaler har NSD siden 2014 markert for Open Access på godkjente kanaler.

NSD har i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR) nylig utviklet et nettsted for NPI - Norsk publiseringsindikator (npi.nsd.no). Dette skal sikre åpenhet rundt nominering av publiseringskanaler i Norge, som i sin tur gir uttelling i finansiering av forskning. Informasjonen i NPI bygger på Kanalregisteret.

Det europeiske registeret ERIH PLUS inneholder humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrift. ERIH PLUS ble overtatt av NSD i 2014 og er basert på det tidligere ERIH-registeret (European Reference Index for the Humanities), drevet av European Science Foundation (ESF). Registeret omfatter ca. 10 000 kanaler og er tett koblet med Kanalregisteret. Informasjon om tidsskriftene hentes ved å koble listene fra de to registrene.

Også i ERIH PLUS er det et mål at Open Access skal markeres i fremtiden. Interessen for ERIH PLUS er stor, og foreløpig har ERIH PLUS begrenset omfanget av foreslåtte tidsskrift av betydning for europeisk forskning.

I oppbyggingen av et nordisk register for vitenskapelige kanaler ved NSD ønsker de samarbeidende nordiske landene å støtte åpen tilgang. Registeret skal bestå av koblet informasjon fra eksisterende kanallister som skal lette arbeidet med kvalitetssikring av kanaler for hele Norden. Flere europeiske land uten egne nasjonale kanallister følger arbeidet med stor interesse. Det nordiske registeret forventes å være i drift i 2017.

Arbeidet med Open Access hos NSD foregår parallelt i de ulike registrene. Åpen tilgang ønskes innført og praktisert i de omtalte registrene. Arbeidet vil ha en vidtfavnende effekt og påvirke registre med betydning for ikke bare norske, men også europeiske og internasjonale forskere.

 

Emneord: Forskningsformidling Av Kristin Gåsemyr, seksjonsleder ved NSDs Seksjon for statistikk om høgre utdanning og forsking
Publisert 16. nov. 2016 10:41 - Sist endra 16. nov. 2016 10:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere